Евробарометър 
Проучване на общественото мнение, поръчано от Европейския парламент 

 

Проучване за бъдещето на Европа 

През годината, доминирана от пандемията от коронавирус, европейските граждани смятат, че Европейският съюз е в най-добра позиция да отговори на настоящите предизвикателства и да осигури бъдещи възможности.

Ново специално проучване на Евробарометър, публикувано преди подписването на съвместната декларация от председателите на Европейския парламент, на Съвета на ЕС и на Европейската комисия, се съсредоточава върху Конференцията за бъдещето на Европа, като проучва отношението към нея и някои от ключовите теми, които трябва да бъдат разгледани. Целта на конференцията е да се създаде нов обществен форум за открит, приобщаващ, прозрачен и структуриран дебат с европейците по въпросите, които са от значение за тях и засягат тяхното ежедневие. Проучването, проведено от „Kantar“ през ноември и декември 2020 г. , беше възложено съвместно от Европейския парламент и Европейската комисия.

Конференцията за бъдещето на Европа
Три четвърти от европейците смятат, че Конференцията за бъдещето на Европа ще има положително въздействие върху демокрацията в Съюза: 76% са съгласни, че тя представлява значителен напредък за демокрацията в рамките на ЕС, като това мнение се подкрепя от ясно изразено мнозинство във всяка държава — членка на ЕС.

Гласът на гражданите в ЕС
Огромното мнозинство от европейците (92%) във всички държави членки искат гласът на гражданите да бъде „вземан предвид в по-голяма степен в решенията, свързани с бъдещето на Европа“.

Макар че гласуването на изборите за Европейски парламент очевидно се счита (от 55% от респондентите) за най-ефективния начин да се гарантира, че мнението на гражданите бива чуто от лицата, вземащи решения на равнище ЕС, много силна подкрепа среща виждането, че гласът на гражданите на ЕС трябва да има по-голяма тежест в решенията, свързани с бъдещето на Европа.

45% от европейците се обявяват „по-скоро в полза на ЕС, но не и по начина, по който той бива осъществяван досега“.

Бъдещето на Европа
Шест от всеки десет европейци са съгласни, че кризата с коронавируса ги е накарала да размишляват над бъдещето на Европейския съюз, докато 39% не са съгласни с това.

Предимства и предизвикателства  
Европейците считат, че зачитането от ЕС на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава (32%) и икономическата, промишлената и търговската мощ на Съюза (30%) са неговите основни предимства.

Изменението на климата очевидно се счита за основното глобално предизвикателство, засягащо бъдещето на ЕС, като 45% от европейците отбелязват това като основно предизвикателство. Проблемите, посочвани от европейците на второ и трето място с приблизително равен дял, са тероризмът (38%) и рисковете, свързани със здравето (37%).