Патронажът 

За Европейския парламент патронажът е начин да се асоциира с дадена проява, като ѝ осигури своята морална подкрепа. Патронаж се предоставя на ограничен брой прояви всяка година.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Чрез патронажа Европейският парламент може да оказва морална, нематериална подкрепа за подбрани качествени прояви с нестопанска цел, които имат ясно европейско измерение [...]

« [...] Европейският парламент е единствената институция на ЕС, която се избира пряко от гражданите. Както се заявява в Договора от Лисабон, гражданите на ЕС са пряко представлявани на равнището на Съюза в Европейския парламент. Патронажът е ценен инструмент за поощряване на тази тясна взаимовръзка и за доближаване на Европейския парламент до европейските граждани.»

David Maria SASSOLI - Председател на Европейския парламент

Председателят решава дали Парламентът да предостави своя патронаж за определена проява.

Кой има право на патронаж от страна на Европейския парламент?

Патронаж може да се предоставя на прояви (конференции, дебати, семинари, университетски летни школи, награди, конкурси, фестивали и др.), които отговарят, наред с другото, на следните условия:

 • имат ясно изразено европейско измерение;
 • имат потвърдена дата и място на провеждане;
 • имат ограничена продължителност във времето;
 • са с нестопанска цел.

Особено внимание се обръща на това до каква степен проявата подчертава ролята на Европейския парламент или Европейския съюз в съответната област.

Също така се обръща специално внимание на събития, организирани от млади хора или насочени към младите хора, както и на събития, свързани със социални групи в неравностойно положение.

Патронажът няма финансови последствия, нито дава право на ползване на помещения на Европейския парламент.

За по-подробна информация относно условията за патронаж на Европейския парламент вж. следния правилник:

Как се подава заявление? 

Срокове

Вашето заявление следва да бъде подадено поне два месеца преди планираната проява.

Отговор на Вашето заявление ще бъде изпратен по пощата или по електронна поща.

По електронен път, като попълните формуляра за заявление онлайн

Заявленията за патронаж трябва да бъдат изпращани на председателя на Европейския парламент:

По пощата или по електронна поща

Вашето заявление следва да бъде подадено поне два месеца преди планираната проява.

По пощата:

Председател на Европейския парламент

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

По електронна поща:

president@ep.europa.eu

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

 • подробно описание на проявата;
 • одробна програма на проявата, с потвърдени дати;
 • всяка друга информация, която бихте счели за подходяща.

Заявленията с искане за патронаж могат да се подават на един от официалните езици на Европейския съюз.

След като бъде предоставен патронаж

Получилите патронаж трябва ясно да посочват в съобщенията и рекламните материали за съответната проява, че се ползват с подкрепата на Парламента, като използват формулировката: събитие „под висшия патронаж на Европейския парламент“ и логото на Парламента. В комуникационните материали за проявите, които се ползват от патронаж и които се провеждат през 12-те месеца преди изборите за Европейски парламент, се упоменават изборите за Европейски парламент и датата на тяхното провеждане. Включват се подходящи визуални елементи в съответствие с графичните стандарти на Парламента. Обърнете внимание, че в свързаните с проявата съобщения, включително тези, които присъстват в интернет, ролята на Парламента на институционален партньор, който дава своята морална подкрепа, трябва да бъде ясно разграничена от ролята на евентуалните финансови спонсори. Логото на Европейския парламент може да се използва при следните условия:

Contact: 

  Eurobarometer banner    
   

  Бюра за връзка в държавите членки

  Европейският парламент разполага с бюро за връзка във всяка държава членка. Ролята на тези бюра е да се повиши информираността за Европейския парламент и Европейския съюз и да се насърчат хората да гласуват на изборите за Европейски парламент.