Петиции 

Едно от основните права на европейските граждани: Всеки гражданин, действащ индивидуално или колективно с други лица, може по всяко време да упражни своето право на петиция до Европейския парламент съгласно член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Всеки гражданин на Европейския съюз или постоянно пребиваващо в държава-членка лице може индивидуално или чрез сдружаване с други лица да отправи петиция до Европейския парламент по въпрос, попадащ в сферата на дейност на Европейския съюз и който го засяга пряко. Всяко дружество, организация или сдружение, чието седалище се намира в Европейския съюз, може също да упражни правото си на петиция, гарантирано от Договора.

Петицията може да бъде под формата на жалба или искане и може да се отнася до въпроси от публичен или частен интерес.

Петицията може да представя индивидуално искане, жалба или забележка относно прилагането на правото на ЕС или да бъде призив до Европейския парламент да приеме позиция по конкретен въпрос. Тези петиции дават възможност на Европейския парламент да насочи вниманието към всяко нарушаване на правата на европейските граждани от страна на държава-членка, местни власти или друга институция.

Комисия по петиции

Комисията по петиции е съставена от 35 членове и се ръководи от председател и 4 заместник-председатели.