Диалог с религиозните и неконфесионалните организации Член 17 от ДФЕС 

В днешната многообразна Европа много различни църкви, религии и философски организации допринасят в значителна степен за обществото. Институциите на Европейския съюз провеждат открит диалог с тези религиозни и неконфесионални организации и Европейският парламент си сътрудничи активно с тях във връзка с политиките на ЕС.

Контекст

С член 17 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), въведен от Договора от Лисабон за първи път се установява правно основание за открит, прозрачен и редовен диалог между институциите на ЕС и църквите, религиозните сдружения, както и философските и неконфесионалните организации. Той постановява следното:


  1. „Съюзът зачита и не засяга статута, от който се ползват църквите и религиозните сдружения или общности в държавите членки съгласно националното законодателство.
  2. Съюзът зачита също така статута, от който се ползват съгласно национално законодателство философските и неконфесионалните организации.
  3. Като признава тяхната идентичност и техния специфичен принос, Съюзът поддържа открит, прозрачен и редовен диалог с тези църкви и организации.“


Докато първите два параграфа от този член предвиждат запазване съгласно националното право на специалния статут на църквите и религиозните сдружения или общности, както и на философските и неконфесионалните организации, ползващи се с подобен статут, параграф 3 призовава институциите на ЕС да поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с тези църкви и организации.


Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

« Диалогът на Европейския парламент с църквите и философските организации е много важен елемент от запазването на Парламента близо до гражданите, които ни избират. Така за мен е огромна чест да отговарям за този диалог по поръка на председателя на Парламента Антонио Таяни.

За да запази европейският проект подкрепата на гражданите, той трябва да остане заземен в действителността. Църквите и религиозните групи са до голяма степен част от ежедневната реалност, част от структурата на нашите общности в по-големи и по-малки градове, села и провинции на нашите 28 държави членки.

Диалогът на ЕС с религиозните групи е съвсем съзнателно предвиден в член 17 от Договора от Лисабон. Това изпраща ясен сигнал, че ЕС е нещо много повече от икономическа организация; той е основно за хората, които работят заедно за достойнството си и за общото благо. В оформянето на политиките и законодателството на ЕС е крайно наложително да можем напълно да отчитаме всеки аспект на човешката личност — икономически да, но също така и социален, и дори духовен.

Автентичното човешко достойнство трябва да бъде в основата на процеса на вземане на решения в ЕС и съм дълбоко убедена, че църквите и философските организации, след много векове на размисъл относно състоянието на човека, могат да дадат значителен принос в този процес.»

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018