Запитвания на гражданите (Ask EP) 

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.

 • Разпоредби, отнасящи се до персонала на членовете на Европейския парламент 

  Членовете на ЕП могат свободно да избират своя персонал, въпреки че не могат да наемат близки роднини. За покриване на разходите за наемане на персонал членовете на ЕП разполагат с месечен бюджет от около 25 000 EUR. Парламентът обаче не предоставя просто тези суми на членовете на ЕП. Той плаща директно заплатите на персонала и прави вноски към съответните данъчни и социалноосигурителни органи.

    
    
 • Проверяване на пълномощията на новите членове на Европейския парламент 

  Европейският парламент редовно получава запитвания от граждани относно начина, по който гарантира, че избраните членове на ЕП не заемат длъжност, която е несъвместима с мандата на член на Европейския парламент. Несъвместимост е налице например, когато членът на ЕП е член на национален парламент, член на правителството на държава от ЕС или член на Европейската комисия, на Съда, на Сметната палата, на Европейския омбудсман или на Съвета на директорите на Европейската централна банка.

    
    
 • Какво представляват Spitzenkandidaten (водещите кандидати)? 

  Европейският парламент редовно получава запитвания от граждани относно избора на председател на Европейската комисия и процеса, известен като „Spitzenkandidaten“ или „водещи кандидати“. В навечерието на европейските избори през 2019 г. седем европейски политически партии представиха един или няколко водещи кандидати за председателството на Европейската комисия.

    
    
 • Какво прави Европейският съюз по отношение на изменението на климата? 

  През 2009 г. Европейския съвет прие цел за ниски въглеродни емисии за 2050 г., която представлява стремеж към намаляване на емисиите на парникови газове с 80 до 95% до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г. През март 2019 г. Европейският парламент призова за по-амбициозна цел за постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.

    
    
 • Европейски избори: право на гласуване за граждани на ЕС, живеещи в чужбина 

  Европейският парламент редовно получава запитвания от граждани на ЕС, живеещи в чужбина, за това как да гласуват на европейските избори. Гражданите на ЕС, живеещи в чужбина (независимо дали в друга държава от ЕС или извън ЕС), могат да имат право да гласуват при определени условия на изборите за Европейски парламент в държавата, на която са граждани. Освен това гражданите на ЕС, живеещи в държава от ЕС, на която не са граждани, имат право да гласуват в изборите за Европейски парламент в държавата, в която живеят, при същите условия, при които и гражданите на тази държава.

    
    
 • Ако желаете да получите пълния текст на Вашия официален език на ЕС, обърнете се към Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате намиращия се тук формуляр .