Запитвания на гражданите (Ask EP) 

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.

 • Какво прави Европейският съюз, за да се бори с корупцията в държавите членки? 

  Корупцията продължава да бъде предизвикателство за обществото. Тя е едно от тежките престъпления, които могат да имат и трансгранично измерение. Борбата с престъпността е от компетентността преди всичко на държавите от ЕС, които продължават да носят крайната отговорност за ключовите аспекти, свързани с борбата с корупцията: правоприлагане, съдебни мерки, предприемани на място, и бюджетни средства, отпускани за полицейската дейност и правораздаването.

    
 • По какви въпроси хората се обръщат към Европейския парламент и неговия председател? 

  Хората от целия ЕС, а също и извън него, се обръщат към Европейския парламент и неговия председател Давид Мария Сасоли, за да поискат информация, да призоват за предприемане на действия, да изразят мнението си или да предложат идеи по широк кръг въпроси. Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) към Европейския парламент отговаря на който и да е от официалните езици на ЕС — от шведски до словашки и от полски до португалски!

    
 • Какви мерки предприема Европейският парламент, за да се справи с колебанията относно ваксините в Европа? 

  Колебанията относно ваксините представляват забавяне на процеса на приемане или отказ от ваксини въпреки наличието на услуги за ваксинация. Хората се колебаят по различни причини за различните ваксини, като аргументите им се променят и във времето. Понякога колебанията се дължат на самонадеяност (напр. отрицателно възприемане на необходимостта от ваксини или тяхната важност). Хората може да не искат да се ваксинират и заради трудния достъп  (напр. няма ваксинационен център наблизо), както и заради липса на доверие (напр. в дадена ваксина или нейния производител). Националните правителствени органи вземат решенията относно ваксинационната политика. Европейският съюз от своя страна предоставя помощ за координиране на политиките и програмите на държавите от ЕС, например за преодоляване на колебанията относно ваксинацията.

    
 • Каква е позицията на Европейския парламент относно изкуствения интелект? 

  Изкуственият интелект (ИИ) представлява технология, съчетаваща техники за машинно самообучение, роботика и автоматизирани системи за вземане на решения. Тя е от основно значение за цифровата трансформация на обществото и се превърна в приоритет на Европейския съюз. От една страна, ИИ би могъл да окаже положително въздействие върху обществото и икономиката – например в здравеопазването или транспорта. От друга страна, той е свързан с редица потенциални рискове за основните права на гражданите на ЕС, което би могло да има отрицателни последици. В този контекст ЕС се стреми да насърчава и регулира ИИ, отчитайки едновременно заплахите и възможностите.

    
 • Какви мерки е предприел Европейският съюз във връзка със сезонната смяна на часовото време? 

  Европейският съюз (ЕС) за първи път хармонизира разпоредбите за лятното часово време през 1980 г., за да се осигури единен подход към смяната на часовото време в рамките на единния пазар. Дотогава националните практики и графици за лятно часово време са различни, като това усложнява икономическите отношения между съседните държави. Директива на ЕС от 2000 г. относно лятното часово време вече урежда сезонните смени на часовото време. В нея лятното часово време се определя като „периодът от годината, през който часовниците се настройват с 60 минути напред в сравнение с останалата част от годината“. Лятното часово време започва последната неделя от март и завършва последната неделя от октомври. В директивата се посочва, че координираната смяна на лятното часово време е важна за функционирането на вътрешния пазар.

    
 • Ако желаете да получите пълния текст на Вашия официален език на ЕС, обърнете се към Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате намиращия се тук формуляр.