Запитвания на гражданите (Ask EP) 

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.

 • Какво прави ЕС в подкрепа на доброто психично здраве? 

  Гражданите често се обръщат към Европейския парламент с питане какво прави Европейският съюз в подкрепа на психичното здраве. За политиките и услугите в областта на психичното здраве отговарят отделните държави от ЕС. При все това подкрепата за доброто психично здраве остава сред приоритетите на програмата за обществено здраве на равнище ЕС.

    
 • Как Европейският съюз регулира миграцията? 

  Гражданите често се обръщат към Европейския парламент с питане по какъв начин Европейският съюз управлява миграцията. През последните години Европейският съюз (ЕС) трябваше да отговори на сериозни предизвикателства в областта на миграцията, тъй като се превърна в желана дестинация за хора, мигриращи по различни причини – сигурност, демографски проблеми, права на човека, бедност и изменение на климата. През 2015 г., в разгара на миграционната криза, в ЕС са регистрирани 1,25 милиона лица, кандидатстващи за убежище за първи път, като над един милион души са достигнали до ЕС по море.

    
 • Какво прави Европейският съюз за борба с рака? 

  Раковите заболявания представляват втората причина за смъртност в Европейския съюз след сърдечносъдовите заболявания. От 1985 г. Европейският съюз води борба с причините за раковите заболявания и последиците от тях, макар и основната отговорност за здравните политики да се запазва на национално равнище. Благодарение на ангажираността на своите членове Европейският парламент прие законодателство и осигури финансиране, което спомогна за подобрения в националните планове за действие в областта на профилактиката, ранното откриване, диагностиката и лечението на раковите заболявания. ЕС инвестира също и в научни изследвания в областта на раковите заболявания.

    
 • Какво прави ЕС, за да даде възможност за достъп на гражданите до онлайн съдържание, когато пътуват в рамките на ЕС? 

  Според проучване на Евробарометър броят на потребителите на интернет, опитващи се да получат трансграничен достъп до съдържание, почти се е удвоил между 2015 и 2019 г. В много случаи обаче потребителите не са имали достъп (или са имали само частичен достъп) до услугата, за която са се абонирали, или не са били в състояние да използват онлайн съдържанието, което предходно са закупили или заели в държавата си по произход. През април 2018 г. влезе в сила ново законодателство относно достъпа до онлайн съдържание при престой в чужбина, последвано през декември 2018 г. от законодателство относно необоснованото блокиране на географски принцип.

    
 • Какви мерки взема ЕС за борба с киберпрестъпността? 

  Гражданите се обръщат към Европейския парламент с питания какво прави ЕС, за да се бори с киберпрестъпността. През последните години киберпрестъпността се превръща във все по-голяма заплаха за ЕС: според оценките тя се е увеличила петкратно от 2013 до 2017 г. Най-значимите видове киберпрестъпления са атаките срещу информационно-технологичните системи, онлайн измамите (включително фишинг и кражба на самоличност) и незаконното онлайн съдържание (включително подбуждане към тероризъм и сексуално насилие над деца). С все по-голямата зависимост от интернет поради мерките срещу коронавируса се увеличиха и специфичните престъпления, насочени към страховете на гражданите от пандемията. Кибератаките обаче не се извършват изключително с престъпно намерение. Те играят все по-голяма роля в т.нар. „хибридна война“, приемайки формата на дезинформационни атаки с цел оказване на влияние върху демократичните процеси. Тъй като границите не ограничават киберпрестъпността, от съществено значение е Европейският съюз да разработи общ подход, за да допълни националните способности на държавите от ЕС, които основно се занимават с тези въпроси.

    
 • Ако желаете да получите пълния текст на Вашия официален език на ЕС, обърнете се към Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате намиращия се тук формуляр.