Запитвания на гражданите (Ask EP) 

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.

 • Принудителен труд и детски труд 

  Смята се, че 27,6 милиона души (включително 3,3 милиона деца) извършват принудителен труд, а детският труд засяга 160 милиона деца (почти едно на всеки десет). Макар и в различна степен, това се случва на всички континенти. ЕС отдавна насърчава зачитането на правата на човека и свързаните с тях трудови права, включително достойния труд и свободата от принудителен труд, чрез различни вътрешни и външни политики.

    
 • Минимални работни заплати в ЕС 

  Държавите членки на ЕС сами определят своята минимална работна заплата, а ЕС подкрепя и допълва действията им. На територията на Съюза съществуват значителни различия в размера на минималната заплата, като тя е най-ниска в България и най-висока в Люксембург.
  Защитата на минималната работна заплата може да бъде осигурена чрез колективни трудови договори, чрез законоустановени национални минимални работни заплати или чрез комбинация от двете. През 2022 г. ЕС прие нови правила, с които призовава за адекватни минимални работни заплати и спомага за подобряване на условията на труд и живот на наетите лица в държавите от ЕС.

    
 • Изменение на климата 

  С всяка изминала година атмосферата се затопля, климатът се променя и екосистемите все повече са изложени на риск. ЕС предприема редица мерки, за да изведе своята икономика и общество на устойчив път и така да защити гражданите и околната среда в дългосрочен план.
  Тези амбициозни цели в областта на климата са отразени в бюджета на ЕС.

    
 • Горски пожари и политика в областта на горското стопанство 

  През последните години няколко държави по света бяха изправени пред особено интензивни и мащабни горски пожари.
  Защитата на горите в ЕС попада основно в обхвата на националната компетентност на правителствата на държавите членки. Но има редица начини, по които Европейският съюз също допринася за предотвратяването на горските пожари и за оказването на помощ в случай на избухнал пожар – както чрез финансиране от ЕС, така и чрез механизми на ЕС.

    
 • Равенство между половете 

  Политиките, които са от основно значение за насърчаване на равенството между половете, като например политиката за заетостта и социалната политика, са отговорност главно на държавите от ЕС. Въпреки това Европейският съюз е решен да защитава равенството между половете, което е основно право съгласно законодателството на Съюза. Ето защо ЕС се стреми да утвърждава равенството между половете чрез всички свои действия.

    
 • Ако желаете да получите някой от отговорите по-горе на друг официален език на ЕС, моля, свържете се с нас.