Бюра за връзка във Вашата страна 

Европейският парламент има бюра за връзка в столиците на държавите от ЕС, както и „антени“ в градове от регионално значение в държавите членки с най-голямо население, както и на други места. Той разполага и с бюро за връзка във Вашингтон, столицата на САЩ.

Бюрата за връзка на ЕП отговарят за изпълнението на институционалните комуникационни дейности на местно равнище, като крайната цел е да направят необходимото хората да разбират важното значение на Европейския парламент достатъчно добре, за да участват в европейския демократичен процес.

Бюрата осъществяват диалог с гражданите и заинтересованите страни, поддържат контакти с националните, регионалните и местните медии и оказват подкрепа на членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните официални мандати в държавите членки.

Карта на Бюрата за връзка 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Осъществяване на диалог с гражданите 

Бюрата за връзка на ЕП осъществяват диалог с местното население и повишават осведомеността относно това какво представлява Европейският парламент, какви са неговите дейности и отстояваните от него ценности.


Те осъществяват това, като:

 • изграждат, развиват и популяризират мрежа от заинтересовани граждани;
 • провеждат комуникационни кампании, в т.ч. организират събития и изложби;
 • повишават осведомеността и насърчават дебата за европейската парламентарна демокрация;
 • осъществяват комуникация относно ролята на Европейския парламент и предоставят отговори на запитвания за информация.

Ангажиране на медиите 

Бюрата за връзка на ЕП проактивно предоставят информация за новини, дебати и решения, свързани с ЕС, на националните, регионалните, местните и специализираните медии.


Те осъществяват това, като:

 • подпомагат журналистите в тяхната работа и ги осведомяват за въздействието на европейските въпроси;
 • организират семинари за журналисти и ги канят да отразяват пленарните дейности;
 • създават медийни възможности за членовете на ЕП в националните, регионалните, местните и специализираните медии;
 • следят за неточности и подвеждащи новини за Европейския парламент и ги опровергават.
 

Осъществяване на диалог със заинтересованите страни и с лицата, популяризиращи информация 

Заинтересованите страни включват националните, регионалните и местните органи, групи на гражданското общество, мрежи, сдружения, учители, училища, университети, мозъчни тръстове, браншови организации, органи на ЕС и др. Бюрата за връзка на ЕП развиват и поддържат отношения със заинтересовани страни от стратегическо значение. Целта е да се започне диалог с тях и да се гарантира осведомеността им за решенията на Европейския парламент, които ги засягат.


Те осъществяват това, като:

 • насърчават дебатите относно европейското законодателство и законодателната дейност на членовете на ЕП;
 • гарантират, че заинтересованите страни получават целенасочена информация за областите от особена важност за тях;
 • работят с учители и академични организации и осигуряват образователни ресурси;
 • си сътрудничат с националните, регионалните и местните органи в държавите членки.
 

Други задачи 

 • Бюрата за връзка на ЕП предоставят подкрепа за посещения на членове на Европейския парламент, които имат институционална роля, и за официални парламентарни делегации и мисии;
 • те си сътрудничат с представителствата на Комисията и с информационните центрове „Европа директно“.