Служба на ЕП за парламентарни изследвания(EPRS) 

Вътрешна служба за изследвания и мозъчен тръст на Европейския парламент

Мисията на Службата на ЕП за парламентарни изследвания е да предоставя на членовете на Европейския парламент, а по целесъобразност и на парламентарните комисии, независими, обективни и авторитетни анализи и изследвания на свързани с Европейския съюз въпроси на политиката, за да им оказва съдействие в тяхната парламентарна работа.

С подкрепата на специализиран вътрешен експертен опит и източници на знания във всички сфери на политиката Службата на ЕП за парламентарни изследвания предоставя пълна гама от продукти и услуги, като по този начин дава възможност на членовете на ЕП и на комисиите да осъществяват дейността си посредством осигуряване на знания и допринася за ефективността на Парламента и за влиянието му като институция. Службата за парламентарни изследвания подпомага и насърчава също така контакта на Парламента с широката общественост.

СЪДЕЙСТВИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

    

Изследвания за членовете на ЕП

Службата на ЕП за парламентарни изследвания изготвя също така пълна гама богати на съдържание и лесни за четене публикации относно основните политики, проблематика и законодателство на ЕС. Тя също така изготвя научни изследвания и анализи по искане от страна на членовете на ЕП и техните служители.

Законодателен влак

Анимираното приложение „Разписание на законодателния влак“ (Legislative Train Schedule) следи напредъка на основните законодателни досиета в рамките на петгодишния мандат на настоящия Европейски парламент.

„Законодателството на ЕС в ход“

Общите прегледи „Европейското законодателство в ход“ анализират напредъка на всички съществени законодателни предложения на всеки етап от законодателната процедура.

Тематични прегледи

Тематичните прегледи предоставят бърз достъп до най-важните и актуални публикации по въпросите на политиката на Европейския съюз.

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ЦИКЪЛА НА ПОЛИТИКАТА 

Оценка на въздействието и европейска добавена стойност

Преди обсъждането на внесените предложения от парламентарните комисии Службата на ЕП за парламентарни изследвания предоставя първоначална оценка на качеството на оценките на въздействието на Европейската комисия. Службата на ЕП за парламентарни изследвания също така анализира потенциалните ползи от бъдещите действия на Съюза чрез „доклади за цената на отказа от Европа“ в области на политиката, в които общите действия на европейско равнище могат да бъдат от полза за гражданите.

Контрол и надзор на изпълнението

Преди членовете на ЕП да обсъдят дадено предложение, Службата на ЕП за парламентарни изследвания предоставя информация относно прилагането и ефективността на законодателството и политиките на ЕС на практика. Службата на ЕП за парламентарни изследвания наблюдава също така изпълнението на ангажиментите, поети от Европейския съвет по време на заседанията, и анализира изпълнението на различните му отговорности, произтичащи от правото или от междуправителствени споразумения.

Оценка на научно-технологичните възможности

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности), ръководен от комитет от членове на ЕП, извършва научна и технологична оценка и анализ на въпроси, свързани с нововъзникващи въпроси и тенденции в политиката.

Анализ на глобалните тенденции

Службата на ЕП за парламентарни изследвания идентифицира, проследява и анализира дългосрочните и средносрочните световни тенденции, които могат да окажат въздействие върху Европейския съюз.

    

Библиотека

Създадена през 1953 г., библиотеката осъществява дейност в Брюксел, Люксембург и Страсбург, като предоставя на Парламента вестници, списания, книги и електронни книги, библиотека по сравнително право и историческа библиотека.

    

Запитвания на гражданите

Желаете ли да научите повече за дейностите на Парламента или за въпроси, свързани с ЕС? Всички граждани на ЕС имат право да изпратят искане за информация.