RSS канали 

Страницата съдържа RSS каналите, които са на разположение на уебсайтовете на Европейския парламент. Тези RSS канали Ви предоставят актуална информация за дейността на Европейския парламент и развитието на европейската политика. За да се абонирате за тях, можете да използвате компютърно приложение за четене на новини („news reader“) или „отметките на живо“ („live bookmarks“), предоставяни от някои браузъри.