Охрана и достъп 

При наличието на над 7000 души, работещи в сградите на Европейския парламент, и на над 500 000 посетители всяка година, сигурността играе важна роля за гарантирането на гладкото функциониране на институцията.

Европейският парламент – единствената пряко избрана институция на Европейския съюз, гарантира по този начин защитата на лицата и собствеността в своите сгради, както и приема на всички посетители, поддържайки точен баланс между подходящо ниво на сигурност и традиционната достъпност.

Тъй като събирането и обработването на лични данни са необходими за ефективното изпълнение на неговата мисия, Европейският парламент придава голямо значение на правото на неприкосновеност на личния живот, като постоянно се стреми да осигурява спазване на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Защита на данните

Европейският парламент обработва някои лични данни на членовете на ЕП, на служителите, подизпълнителите, посетителите и на своите вътрешни и външни партньори за следните две цели:

  • предоставяне и контрол върху достъпа до помещенията на Европейския парламент
  • разследване на свързани със сигурността инциденти и заплахи в рамките на Парламента.

Видеонаблюдение

Европейският парламент разполага със система за видеонаблюдение, която осъществява наблюдение на неговите сгради и околности. Системата се използва само за цели на сигурността и безопасността. В съответствие с насоките на Европейския орган по защита на данните, Европейският парламент прилага политика на видеонаблюдение, която съдържа всички релевантни характеристики на системата, както и информация, свързана със защитата на данните и информацията за осъществяване на контакт. Резюме на политиката на видеонаблюдение е приложено към Съобщението за посетители относно защитата на данните (вж. по-горе), като пълната версия може да бъде получена тук:

Contact: