Правила за уместно поведение 

Европейският парламент е определил правила за уместно поведение на членовете на ЕП и служителите по отношение на прозрачността и етиката. Научете още по темата.

Предотвратяване на тормоза и дискриминацията

Членовете се въздържат от всякакъв вид психологически или сексуален тормоз и спазват Кодекса за уместно поведение при упражняването на своите функции (вж. член 10, параграф 6 от Правилника за дейността).

Кодексът за уместно поведение на членовете на Европейския парламент има за цел да гарантира, че членовете на ЕП се отнасят към всички лица, работещи в Европейския парламент, с достойнство, любезно и с уважение и без предразсъдъци или дискриминация.

По този начин от членовете се очаква също да действат професионално и да се въздържат в отношенията си с персонала от унизителен, оскърбителен, обиден или дискриминационен език или други неетични, унизителни или неправомерни действия.

Кодексът за уместно поведение е приложен към Правилника за дейността на Европейския парламент (приложение II).

При встъпването си в длъжност в Парламента всеки член на ЕП е длъжен да подпише декларация, потвърждаваща ангажимента му да спазва Кодекса.

Членовете на ЕП, които не са подписали такава декларация, не могат да бъдат избирани за мандатна длъжност в Парламента или в неговите органи, да бъдат назначавани за докладчици или да участват в официална делегация или междуинституционални преговори. Всички декларации, независимо дали са подписани или не, се публикуват на уебсайта на Парламента.

Определяне и преодоляване на конфликти на интереси

Кодекса за поведение във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси определя като свой водещ принцип, че членовете на ЕП действат единствено в името на обществения интерес и извършват работата си при условия на необвързаност с интереси, почтеност, откритост, усърдие, честност, отговорност и зачитане на репутацията на Европейския парламент.

В Кодекса за поведение се определят конфликтите на интереси и начинът, по който членовете на ЕП следва да ги преодоляват, включително задължението на членовете на ЕП да представят подробна декларация за финансовите си интереси и да декларират присъствието си на събития, организирани от трети страни, както и всички подаръци, получени в служебно качество.

Председателят може да санкционира всеки член на ЕП, за когото се установи, че нарушава Кодекса за поведение. Тази санкция се обявява от председателя по време на пленарна сесия и се публикува на уебсайта на Парламента за останалата част от законодателния мандат.

За повече информация: Правилник за дейността на ЕП:Член 11 – Финансови интереси на членовете на ЕП и регистър за прозрачност

Етично поведение на персонала

При изпълнение на професионалните си задължения европейските длъжностни лица трябва да спазват набор от правила в изпълнение на служебните си задължения, както по време на служебното си правоотношение, така и след прекратяването му. Тези правила са залегнали в Правилника за длъжностните лица и в Кодекса за поведение, приет от Бюрото на Европейския парламент, и изискват всички служители да бъдат независими, внимателни, дискретни и лоялни.

Тези общи задължения съществуват с цел защита на дейностите и репутацията на ЕС и неговите служители и се прилагат както по време на изпълнението на служебните задължения на служителите, така и извън тях.

Това означава, че всеки интерес в каквато и да е стопанска дейност или организация, който би могъл да застраши спазването на тези задължения, трябва да бъде обявен незабавно. Външните дейности, обхванати от тези правила, без значение дали са платени или не, трябва най-напред да бъдат одобрени.

Служителите на Парламента не могат да приемат подаръци или услуги от трети страни без предварително разрешение, освен ако стойността на подаръка е по-малка от 100 EUR, или 300 EUR в рамките на една година.

И накрая, при напускането си служителите трябва да уведомят Парламента, ако възнамеряват да извършват каквато и да било платена или неплатена дейност.

Относно уместното поведение с лобистки групи, моля, посетете нашата страница относно прозрачността и лобистките групи.