Посещения с изследователска цел 

Тези посещения са предназначени за граждани от всички националности, навършили 18 години, като те дават възможност за по-подробно проучване на теми, свързани с европейската интеграция. Предлага се също така възможността за провеждане на проучвания в библиотеката или историческия архив на Европейския парламент.

Максималната продължителност на посещенията с изследователска цел е два месеца. Всеки, който вече е извършил посещение с изследователска цел, бил е на стаж или е имал трудов договор в Европейския парламент, трябва да изчака шест месеца, преди да кандидатства. По същия начин кандидат, който вече е извършил посещение с изследователска цел, трябва да изчака шест месеца, преди да кандидатства за стаж.

Заявленията за посещение с изследователска цел следва да се подават на PERS-Studyvisit@ep.europa.eu поне един месец преди планирания начален ден на посещението, като се изпратят следните документи:

 1. лична декларация с подробна информация за конкретния предмет, свързан с европейската интеграция, който кандидатът би искал да изучава по време на посещението, средствата, които би желал да използва (справка с документи в библиотеките или архивите на институцията или контакти със специализирани длъжностни лица), както и конкретните дати, в рамките на които би желал да извърши посещението с изследователска цел. Кандидатът следва също така да посочи точно в коя генерална дирекция и дирекция/отдел/служба би желал да извърши посещението с изследователска цел. Органиграмата на Секретариата на Европейския парламент може да бъде намерена на следния адрес: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
 2. автобиография (с пощенски адрес, за административни цели).
 3. копие на валидна лична карта или паспорт.
 4. свидетелство за съдимост или, при наличие на предварително съгласие на компетентния орган, справочен документ, издаден от учебно заведение или работодател, удостоверяващ доброто поведение на кандидата през периода на обучение или работа, извършени от него през последните дванадесет месеца преди подаването на заявлението.

След като бъде проверено дали съответните отдели или органи на Европейския парламент могат да приемат посещение, заявителят ще бъде информиран дали молбата му е успешна.

Според действащите разпоредби Европейският парламент не взема участие в покриването на евентуални разноски на посетителя с изследователска цел от какъвто и да било характер.

Contact: 

 • Европейския парламент - Учебни посещения 
  Contact data:  
  • Address:

   За да получите повече информация или за да подадете молба за учебно посещение, моля обърнете се към:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu