Koordinátorka Evropského parlamentu pro práva dětí
 

Koordinátorka se řídí zásadou „nejlepšího zájmu dítěte“ a dbá na prosazování a ochranu práv dítěte ve všech politikách a právních předpisech EU. Jejím cílem je pomáhat občanům v případě únosu jejich dítěte druhým rodičem a při dalších přeshraničních rodinných sporech. Prosazuje užší spolupráci mezi soudními a správními orgány a zasazuje se o podporu mediace v přeshraničních rodinných záležitostech.

Přeshraniční únos dítěte jedním z rodičů
 

    

Informace o Covid-19

V důsledku pandemie Covid-19 a nezbytných omezení, která zavedly vlády v celé EU, aby šíření koronaviru zastavily, mohou být dotčena některá řízení, včetně řízení týkajících se přeshraničních rodinných sporů.

    

Pro rodiče

Pokud bylo vaše dítě uneseno nebo se domníváte, že by se tak mohlo stát, koordinátorka Evropského parlamentu vám může pomoci zajištěním informací a  poradenství, jak v takové situaci postupovat.

    

Pro odborníky

Pokud pracujete v oblasti, která s únosy nějak souvisí, například jako soudce, ústřední orgán, právník, zprostředkovatel nebo pracovník nevládní organizace v této oblasti, koordinátorka Evropského parlamentu by s vámi ráda spolupracovala.

    

Práva dětí

Evropský parlament se aktivně zasazuje o prosazování a ochranu práv dětí v Evropě. Koordinátorka bude spolupracovat s poslanci Evropského parlamentu, aby bylo zajištěno, že práce Parlamentu bude práva dětí respektovat, chránit a prosazovat. Další informace o tom, co Evropský parlament v oblasti práv dítěte dělá.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Dříve byla funkce koordinátorky známa pod názvem „zprostředkovatel pro dětské oběti mezinárodních únosů dětí jejich rodiči“, a to od jejího založení v roce 1987 z inciativy tehdejšího předsedy Evropského parlamentu Lorda Plumba. Předchozími zprostředkovatelkami byly Elisabeth Morin-Chartierová (2017-2019), Mairead McGuinnessová (2014-2017), Roberta Angelilliová (2009-2014), Evelyne Gebhardtová (2004-2009), Mary Banottiová (1995-2004) a Marie-Claude Vayssadeová (1987-1994).

Po celou dobu chyběla spolupráce mezi členskými státy EU v oblasti rodinného práva nebo byla nedostatečná. Vytvoření pozice zprostředkovatelky bylo tedy pragmatickým řešením zvýšeného počtu žádostí, které poslanci Parlamentu dostávali od občanů ohledně přeshraničního únosu dětí nebo problémů týkajících se kontaktu s dítětem. V průběhu let se úloha zprostředkovatelky změnila. Za působení Elisabeth Morin-Chartierové byla tato funkce v roce 2018 přejmenována na „koordinátorku Evropského parlamentu pro práva dětí“, aby odrážela vývoj mandátu v rámci této funkce, který má zahrnovat práva dítěte.

 
 

Článek 24 Listiny základních práv Evropské unie: Práva dítěte 

1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.

2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.

3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.

Contact: