Koordinátorka Evropského parlamentu pro práva dítěte 

Koordinátorka se řídí zásadou „nejlepšího zájmu dítěte“ a dbá na prosazování a ochranu práv dítěte ve všech politikách a právních předpisech EU. Koordinátorka se také snaží být nápomocna lidem, u nichž došlo k únosu dítěte druhým z rodičů nebo kteří zažívají jiný přeshraniční rodinný spor, a podporovat užší spolupráci se soudními a správními orgány a mediaci v přeshraničních rodinných záležitostech.

Současnou koordinátorkou pro práva dítěte je místopředsedkyně Evropského parlamentu Ewa Kopaczová, která byla do této funkce jmenována v červenci 2019.

Koordinátorka pro práva dítěte má tuto odpovědnost:

  • jedná jako ústřední kontaktní místo pro sledování a aktivní podporu práv dítěte v politikách EU, přičemž zajišťuje soudržnost a viditelnost činnosti Parlamentu v této oblasti.
  • Prosazuje přeshraniční mediaci v mezinárodních rodinných sporech.
  • Slouží jako ústřední informační místo pro občany EU při mezinárodních únosech dětí jedním z rodičů nebo v jiných přeshraničních rodinných sporech.
    

Přeshraniční rodinné spory – pro rodiče

Pokud bylo vaše dítě uneseno druhým z rodičů, pokud máte obavy, že se tak brzy stane, nebo pokud se účastníte přeshraničního sporu ve věci práva na péči o dítě a kontakt s dítětem, koordinátorka vám může pomoci tím, že vám poskytne informace a podporu ohledně toho, co můžete za účelem vyřešení této situace udělat.

    

Přeshraniční rodinné spory – pro odborníky

Koordinátorka podporuje užší spolupráci a vzájemnou důvěru mezi zeměmi EU v oblasti přeshraničního rodinného práva, a pokud dojde k přeshraničnímu rodinnému sporu, usiluje o prosazování smírných řešení, včetně využití mediace. Koordinátorka se domnívá, že přístup k odbornému poradenství a pomoci je pro ty, kteří jsou do těchto případů zapojeni, zásadní, a proto aktivně spolupracuje s odborníky s cílem podpořit rozvoj sítí odborníků na úrovni EU.

    

Práva dítěte

Evropský parlament se aktivně zasazuje o prosazování a ochranu práv dětí v Evropě. Koordinátorka spolupracuje s poslanci EP s cílem zajistit, aby činnost Parlamentu respektovala, chránila a prosazovala práva dítěte.

    

Aktuální informace

Sledujte aktuální zprávy o právech dítěte v EU a o činnosti koordinátorky Evropského parlamentu.

Dříve byla funkce koordinátorky známa pod názvem „zprostředkovatel pro dětské oběti mezinárodních únosů dětí jejich rodiči“, a to od jejího založení v roce 1987 z iniciativy tehdejšího předsedy Evropského parlamentu Lorda Plumba. Předchozími zprostředkovatelkami byly Anna Maria Corazza Bildtová (2019), Elisabeth Morin-Chartierová (2017–2019), Mairead McGuinnessová (2014–2017), Roberta Angelilliová (2009–2014), Evelyne Gebhardtová (2004–2009), Mary Banottiová (1995–2004) a Marie-Claude Vayssadeová (1987–1994).

Po celou dobu chyběla spolupráce mezi zeměmi EU v oblasti rodinného práva nebo byla nedostatečná. Vytvoření funkce zprostředkovatelky bylo tedy pragmatickým řešením zvýšeného počtu žádostí, které poslanci Parlamentu dostávali od lidí čelících přeshraničnímu únosu dítěte jedním z rodičů nebo problémům týkajícím se kontaktu s dítětem. V průběhu let se úloha zprostředkovatelky změnila. Za působení Elisabeth Morin-Chartierové byla tato funkce v roce 2018 přejmenována na „koordinátorku Evropského parlamentu pro práva dětí“, aby odrážela vývoj mandátu v rámci této funkce, který má zahrnovat práva dítěte.

Ochrana a prosazování práv dítěte jsou výslovným cílem Evropské unie zakotveným v článku 3 Lisabonské smlouvy, zatímco Listina základních práv Evropské unie rovněž vyžaduje, aby evropské orgány a země EU zajistily ochranu práv dítěte při provádění práva Unie.