Záštita 

Převzetí záštity umožňuje Evropskému parlamentu připojit se k určité akci tím, že ji morálně podpoří. Tato záštita se každoročně uděluje omezenému počtu akcí.

Předseda nebo předsedkyně Parlamentu také rozhoduje o tom, zda Parlament převezme záštitu nad určitou akcí.

Kdo může získat záštitu Evropského parlamentu?

Záštita může být poskytnuta akcím (konferencím, diskusím, seminářům, letním školám, cenám, soutěžím, festivalům atd.), které splňují tyto podmínky:

 • mají zjevný evropský rozměr;
 • datum a místo konání jsou předem potvrzena;
 • trvají po omezenou dobu;
 • jsou neziskové povahy.

Zvláštní pozornost se věnuje tomu, do jaké míry daná akce zdůrazňuje úlohu Evropského parlamentu nebo Evropské unie v dané oblasti.

Zvláštní pozornost se také věnuje akcím organizovaným mladými lidmi, zaměřeným na mladé nebo akcím, které se týkají znevýhodněných sociálních skupin.

Převzetí záštity nevytváří žádný finanční nárok uplatnitelný vůči Evropskému parlamentu a na jeho základě také nevzniká právo využívat prostory Parlamentu.

Další informace o podmínkách, jimiž se záštita Evropského parlamentu řídí, naleznete v níže uvedených pravidlech.

Jak žádat o záštitu? 

Lhůty

Žádost je třeba předložit nejpozději dva měsíce před plánovanou akcí.

Odpověď na Vaši žádost Vám bude zaslána poštou nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu.

elektronicky s využitím formuláře žádosti on-line

Žádosti o převzetí záštity je třeba zaslat předsedovi Evropského parlamentu:

prostřednictvím pošty nebo e-mailu

Žádost je třeba předložit nejpozději dva měsíce před plánovanou akcí.

poštou:

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

e-mailem:

president@ep.europa.eu

Každá žádost musí obsahovat následující informace:

 • podrobný popis akce;
 • podrobný program akce včetně potvrzených dat;
 • jakékoli další informace, které žadatel považuje za podstatné.


  Žádosti o záštitu lze předložit v jednom z úředních jazyků Evropské unie.

  Po udělení záštity

  Převzetí záštity ze strany Parlamentu musí být jednoznačně uvedeno v propagačních a reklamních materiálech dané akce, přičemž musí být použita jak formulace: akce „pod záštitou Evropského parlamentu“, tak i logo Evropského parlamentu. Akce, nad nimiž Parlament převzal záštitu a které se konají v období 12 měsíců před volbami do Evropského parlamentu, musí v informačních materiálech odkazovat na volby do Evropského parlamentu a jejich termín. Informační materiály musí obsahovat příslušné vizuální prvky v souladu s Grafickou příručkou Parlamentu. Vezměte prosím na vědomí, že ve sděleních týkajících se dané akce, včetně informací uvedených na internetu, je zapotřebí jasně odlišit úlohu Parlamentu jakožto institucionálního partnera, který poskytuje morální podporu, od úlohy případných subjektů poskytujících financování. Použití loga Evropského parlamentu se řídí podmínkami uvedenými níže:

  Eurobarometer banner    
   

  Kontaktní kanceláře v členských státech

  Evropský parlament má v každém členském státě svou kontaktní kancelář. Jejich účelem je šířit informace o Evropském parlamentu a Evropské unii a vybízet obyvatelstvo k účasti ve volbách do Evropského parlamentu.

  Rejstřík transparentnosti

  Evropský parlament doporučuje všem organizacím zapojeným do činností, jichž se týká interinstitucionální dohoda o rejstříku transparentnosti, aby se do tohoto rejstříku. zaregistrovaly.