Petice 

Jedním ze základních práv každého evropského občana je, že na základě článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie může kdykoli Evropskému parlamentu předložit petici, ať už sám za sebe nebo společně s jinými osobami.

Každý občan Evropské unie nebo osoba, která má bydliště v jednom z členských států, může samostatně nebo společně s jinými osobami předložit Evropskému parlamentu petici ve věci, která spadá do oblasti činnosti Evropské unie a která se jej přímo dotýká. Petiční právo zaručené Smlouvou může uplatnit rovněž jakákoli společnost, organizace nebo sdružení se sídlem v Evropské unii.

Petice může mít formu stížnosti nebo žádosti a může se týkat otázek veřejného nebo soukromého zájmu.

Petice může být individuální žádostí, stížností či připomínkou k uplatňování právních předpisů EU nebo apelem na Evropský parlament, aby se vyjádřil k určité záležitosti. Tyto petice umožňují Evropskému parlamentu upozorňovat na případy porušování práv evropských občanů ze strany členských států, místních úřadů nebo jiných institucí.

Petiční výbor

Petiční výbor se skládá z 35 poslanců a v jeho čele stojí předseda a čtyři místopředsedové.