Dialog s náboženskými a nekonfesními organizacemi (Článek 17 SFEU) 

V dnešní rozmanité Evropě mnoho církví, náboženství a filosofických organizací významně přispívá společnosti. Instituce Evropské unie se upřímně snaží vést dialog s těmito náboženskými a nekonfesními organizacemi a Evropský parlament s nimi aktivně spolupracuje v oblasti politik EU.

Souvislosti

Článek 17 Smlouvy o fungování EU (SFEU), jež zavedla Lisabonská smlouva, poprvé stanoví právní základ pro otevřený, transparentní a pravidelný dialog mezi orgány EU a církvemi, náboženskými sdruženími a filozofickými a nekonfesními organizacemi. Článek uvádí:


  1. „Unie uznává postavení, které podle vnitrostátního práva mají církve a náboženská sdružení či společenství v členských státech, a nedotýká se jej.
  2. Unie stejným způsobem uznává postavení, které podle vnitrostátního práva mají nekonfesní organizace.
  3. Unie udržuje otevřený, transparentní a pravidelný dialog s těmito církvemi a organizacemi, přičemž uznává jejich identitu a jejich osobitý přínos.“


Zatímco první dva odstavce tohoto článku zajišťují zvláštní status podle vnitrostátního práva církvím a náboženským sdružením či společenstvím a také filozofickým a nekonfesním organizacím s podobným statusem, odstavec 3 vyzývá orgány EU, aby s těmito církvemi a organizacemi udržovaly otevřený, transparentní a pravidelný dialog.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Dialog Evropského parlamentu s církvemi a filozofickými organizacemi je velmi důležitým prvkem při snaze přiblížit Parlament občanům, kteří nás zvolili. Je mi tedy velkou ctí, že jsem byla předsedou Parlamentu Antoniem Tajanim pověřena vést tento dialog.

Pokud si má evropský projekt i nadále zachovat podporu občanů, musí zůstat zakotven v realitě. Církve a náboženské skupiny jsou neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života a jsou vetkány do struktury našich komunit ve velkých a malých městech a vesnicích všech 28 členských států.

Dialog EU s náboženskými skupinami je výslovně zahrnut do ustanovení článku 17 Lisabonské smlouvy. To je jasným signálem toho, že EU je mnohem víc než jen hospodářskou organizací; v prvé řadě jsou to lidé, kteří společně usilují o důstojnost a obecné blaho. Při utváření politiky a právních předpisů EU je tedy nesmírně důležité, abychom plně zohledňovali všechny lidské aspekty – hospodářský, ale také společenský a dokonce duchovní.

Skutečná lidská důstojnost musí být ústřední hodnotou rozhodovacího procesu EU a jsem pevně přesvědčena o tom, že církve a filozofické skupiny, které se po staletí věnovaly úvahám o lidské existenci, mohou k tomuto procesu významně přispět.

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018