Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS) 

Interní výzkumná služba a think tank Evropského parlamentu.

Od poznání k akci

EPRS poskytuje poslancům a poslankyním Evropského parlamentu a případně parlamentním výborům nezávislé, objektivní a směrodatné analýzy a výzkum týkající se činnosti Evropské unie, které jim pomáhají při jejich parlamentní činnosti.

Nabízí širokou škálu produktů a služeb, jež vytváří s využitím interních odborných znalostí a informačních zdrojů ve všech oblastech politiky. Pomáhá tak poslancůma poslankyním a parlamentním výborům rozhodovat se na základě kvalitních informací a zvyšuje efektivitu fungování Parlamentu i jeho vliv. Zároveň přispívá k tomu, aby Parlament dokázal oslovovat širokou veřejnost.

PODPORA POSLANCŮ A POSLANKYŇ 

    

Výzkum pro poslance a poslankyně

EPRS vydává širokou škálu obsahově bohatých a čtivých publikací týkajících se nejvýznamnějších politik, otázek a právních předpisů EU. Mimoto provádí výzkum a vypracovává analýzy na žádost poslanců a poslankyň a jejích zaměstnanců a zaměstnankyň.

Legislativní vlak

Animace „jízdní řád legislativního vlaku“ sleduje cestu nejdůležitějších legislativních návrhů během pětiletého období současného Evropského parlamentu.

Projednávané návrhy právních předpisů EU

Informační dokumenty o projednávaných návrzích právních předpisů EU sledují stav všech důležitých legislativních návrhů v každé fázi legislativního procesu.

Tematické výběry

Tematické výběry nabízejí rychlý přístup k nejrelevantnějším a nejaktuálnějším publikacím o politikách Evropské unie.

PODPORA POLITICKÉHO CYKLU 

Posouzení dopadů a evropská přidaná hodnota

Před projednáváním návrhů v parlamentních výborech provádí EPRS úvodní hodnocení kvality posouzení dopadu, které vypracovala Evropská komise. EPRS rovněž analyzuje potenciální přínos budoucí činnosti Evropské unie prostřednictvím zpráv o „nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu“ v oblastech politiky, v nichž by společný postup na evropské úrovni mohl být ku prospěchu občanů.

Kontrola a sledování provádění právních předpisů

Předtím, než návrh projednají poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, poskytne EPRS informace o provádění a účinnosti právních předpisů a politik EU v praxi. EPRS také sleduje, jak Evropská rada plní závazky, které přijala na svých zasedáních, a jak vykonává své úkoly vyplývající z právních předpisů či z mezivládních dohod.

Posuzování vědeckých a technologických možností

STOA (posuzování vědeckých a technologických možností) pod vedení výboru poslanců a poslankyň EP vypracovává vědecká a technologická posouzení a analýzy týkající se nových politických otázek a trendů.

Analýzy světových trendů

EPRS zjišťuje, sleduje a analyzuje dlouhodobé a střednědobé světové trendy, které mohou mít vliv na Evropskou unii.

    

KNIHOVNA

Knihovna, která byla založena v roce 1953, může poslancům a poslankyním a zaměstnancům a zaměstnankyním Parlamentu v Bruselu, v Lucemburku i ve Štrasburku nabídnout noviny, časopisy, knihy a elektronické knihy, knihovnu srovnávacího práva a historickou knihovnu.

    

Žádosti občanů o informace

Máte dotazy týkající se činnosti Parlamentu nebo záležitostí EU? Všichni občané EU mohou Parlamentu zaslat žádost o informace.