Transparentnost a etika 

Transparentnost v demokratickém systému občanům umožňuje snadnější zapojení do rozhodovacího procesu. Instituce mohou být legitimnější a účinnější pouze tehdy, pokud ponesou vůči svým občanům plnou odpovědnost.

Jakožto instituce zastupující všechny občany EU zavedl Evropský parlament celou řadu opatření v oblasti transparentnosti a usiluje o větší pokrok v této oblasti.

V souladu s úsilím Parlamentu o transparentnost mají všechny zde popsané nástroje zajišťující transparentnost za cíl usnadnit dohled občanů nad aktivitami Parlamentu a zejména nad jeho legislativní činností.

    

Přístup veřejnosti k dokumentům

Lidem je také zaručeno právo na přístup k dokumentům Parlamentu, a to v souladu se zásadami a podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1049/2001.

    

Lobbistické skupiny a transparentnost.

Evropané a Evropanky mohou podrobně sledovat zákonodárnou činnost orgánů a ověřovat, zda jsou lobbistické činnosti spravedlivé a dobře vyvážené.

    

Pravidla vhodného chování

Lidé mají právo očekávat nejvyšší standardy chování a účinnosti, jež jsou v souladu se zásadami řádné správy a řízení.

    

Příspěvek na všeobecné výdaje

Poslanci mohou zveřejňovat informace o tom, jak využívají příspěvek na všeobecné výdaje.

S cílem zajistit účast občanské společnosti a podpořit tak řádnou správu věcí veřejných jednají orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji.

(Článek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie)

Share: