Europa-Parlamentets koordinator for børns rettigheder
 

Med udgangspunkt i princippet om varetagelse af barnets tarv arbejder koordinatoren for at sikre, at børns rettigheder fremmes og beskyttes i alle EU-politikker og al EU-lovgivning. Hun søger at hjælpe borgere, hvis barn/børn bortføres af den ene af forældrene og at bistå i andre tværnationale familiemæssige tvister. Hun taler for et tættere samarbejde med domstole og forvaltningsmyndigheder og søger at fremme anvendelsen af mægling i tværnationale familiemæssige spørgsmål.

Bortførelse af børn på tværs af grænser
 

    

Information om covid-19

På grund af covid-19-pandemien og de nødvendige restriktioner, der er indført af regeringerne i hele EU for at standse spredningen af coronavirus, kan visse retssager, herunder sager i forbindelse med grænseoverskridende familietvister, blive berørt.

    

Til forældre

Hvis dit barn er blevet bortført, eller hvis du er bekymret for, at dette vil ske, kan Europa-Parlamentets koordinator hjælpe dig ved at tilvejebringe oplysninger om og hjælp til, hvad du kan gøre for at håndtere situationen.

    

Til fagpersoner

Hvis du arbejder inden for dette område, f.eks. som dommer, central myndighed, advokat eller mægler, eller hvis du arbejder for en NGO inden for dette område, vil Europa-Parlamentets koordinator gerne samarbejde med dig.

    

Børns rettigheder

Europa-Parlamentet støtter aktivt udviklingen og beskyttelsen af børns rettigheder i Europa. Koordinatoren vil gå sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet om at sikre, at Parlamentets arbejde respekterer, beskytter og fremmer børns rettigheder. Hvis du ønsker at vide mere om institutionens indsats for børns rettigheder.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Denne funktion er tidligere blevet benævnt Mægler i Internationale Sager om Forældres Bortførelse af Børn siden dens oprettelse i 1987 på initiativ af Lord PLUMB, den daværende formand for Europa-Parlamentet. De tidligere mæglere var Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) og Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

På daværende tidspunkt var der kun lidt eller intet samarbejde mellem EU's medlemsstater på området for familielovgivning. Oprettelsen af mæglerstillingen var dengang en pragmatisk løsning på de øgede krav, som medlemmer af Europa-Parlamentet mødte fra borgere, der oplevede grænseoverskridende bortførelse af børn eller problemer med samværsretten. Mæglerens funktioner har udviklet sig i årenes løb. Den blev omdøbt til "Europa-Parlamentets Koordinator for Børns Rettigheder" i april 2018 under Elisabeth Morin-Chartier for at afspejle udvidelsen af det mandat, der følger med stillingen, til at omfatte børns rettigheder.

 
 

Artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder: Børns rettigheder 

1. Børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. De kan frit udtrykke deres synspunkter. Der tages hensyn hertil i forhold, der vedrører dem, i overensstemmelse med deres alder og modenhed.

2. I alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private institutioner, skal barnets tarv komme i første række.

3. Ethvert barn har ret til regelmæssigt at have personlig forbindelse og direkte kontakt med begge sine forældre, medmindre dette er i modstrid med dets interesser.

Contact: