Beskyttelse af børns rettigheder
 

Fra 2018 har koordinatoren aktivt fremmet børns rettigheder i politikker og lovgivning på EU-plan med udgangspunkt i de erfaringer, som koordinatorens kontor har opnået gennem årene. I tæt samarbejde med de relevante parlamentariske udvalg og Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om børns rettigheder vil kontoret overvåge EU's lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige initiativer i Parlamentet for at sikre, at børns rettigheder altid tages behørigt i betragtning.

Koordinatoren udgør også et omdrejningspunkt for børns rettigheder i institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med EU-politik og børns rettigheder, såvel som med civilsamfundet.

Europa-Parlamentet som forkæmper for børns rettigheder

Europa-Parlamentet skal sikre, at dets lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige arbejde er velfunderet med henblik på at respektere, fremme og beskytte barnets rettigheder og forbedre børns liv såvel i EU som i forhold til omverdenen. Ændringen af navnet på Europa-Parlamentets Mægler i Internationale Sager om Forældres Bortførelse af Børn til det bredere "Europa-Parlamentets Koordinator for Børns Rettigheder" og oprettelsen af et permanent kontor inden for institutionen viser Parlamentets langsigtede forpligtelse til at anerkende og beskytte børns rettigheder.

Inden for institutionen

Koordinatoren arbejder tæt sammen med de andre medlemmer af Europa-Parlamentet samt udvalgene og den tværpolitiske gruppe om børns rettigheder for på en meningsfuld måde at gøre fremskridt med hensyn til fremme af børns rettigheder. Hun søger endvidere at skabe dialog og relationer for at fremme Parlamentets arbejdet på dette område.

Aktører i forbindelse med børns rettigheder

Koordinatoren har et etableret netværk på området for grænseoverskridende familiemæssige konflikter og betragter dette netværk som afgørende for de resultater, hun opnår. I løbet af det kommende år vil hun indkredse nøgleaktørerne og søge at etablere forbindelse til organisationer, organer og eksperter i medlemsstaterne, der kan hjælpe med at oplyse og vejlede hende i forbindelse med det arbejde, der hører under hendes mandat vedrørende børns rettigheder.

Hvis du ønsker at høre mere om et potentielt samarbejde, er du velkomme til at kontakte vores kontor.

Retsgrundlag:

  • Artikel 3, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Union fastsætter målsætningen for EU med hensyn til at fremme beskyttelsen af børns rettigheder.

  • EU’s charter om grundlæggende rettigheder garanterer, at EU’s institutioner og medlemsstater beskytter børns rettigheder, når de gennemfører EU-retten.

  • FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989 (børnekonventionen) er det første universelle instrument af retligt bindende karakter, der omhandler børns rettigheder. Der er på nuværende tidspunkt 193 parter, der har underskrevet Konventionen, herunder alle 28 medlemmer af EU. Konventionen omhandler børns borgerrettigheder samt politiske, sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder. Konventionen forsyner det internationale samfund med principper, der skal sikre, at politik og programmer, der gennemføres på nationalt plan, gennemføres med en tilgang, der er baseret på børns rettigheder.

Contact: