Grænseoverskridende bortførelse af børn: Hvordan vi kan hjælpe
 

Hvis I er et internationalt par, og jeres forhold er ophørt, kan en af jer have stor trang til at "vende hjem" eller "flytte væk". Hvis I har børn sammen, skal du have den anden forælders samtykke for at flytte til et andet land med jeres barn.

Uden et sådant samtykke overtræder den forælder, der ensidigt beslutter at fjerne barnet, den anden forælders forældremyndighed, og der er tale om en "uretmæssig fjernelse" eller "tilbageholdelse" fra barnets normale bopæl (sædvanlige opholdssted). Dette betegnes som "forældres bortførelse af børn", og den pågældende forælder risikerer at overtræde loven.

Hvis din partner har taget jeres barn med til et andet land, er det meget vigtigt, at du handler hurtigt. Der er visse skridt, som du vil skulle tage; hvis jeres barn f.eks. er blevet taget med til et andet EU-land eller et land, der er part i Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser, skal du kontakte den centrale myndighed i dit land for at igangsætte processen med at få dit barn bragt hjem.

Vi kan støtte dig ved at guide dig igennem de forskellige muligheder, som du har adgang til, for at løse situationen så hurtigt som muligt. Det vil vi gøre på en upartisk og neutral måde med udgangspunkt i princippet om barnets tarv, idet der tages hensyn til, at jeres barn har ret til at udvikle et forhold og have kontakt til begge sine forældre, hvis dette ikke er i modstrid med dets interesser.

Hvordan kan Europa-Parlamentets koordinator hjælpe?
 

Hjælper med komplekse procedurer

I tilfælde af en international bortførelse af et barn iværksat af en forælder findes der såvel internationale som europæiske retlige instrumenter, der skal sikre en umiddelbar tilbagesendelse af barnet til dets sædvanlige opholdssted, hvor domstolene har kompetence til at træffe afgørelse om forældremyndighed.

Koordinatorens kontor arbejder tæt sammen med nationale centrale myndigheder, grænseoverskridende familiemæglerorganisationer, advokater med speciale i sager om børnebortførelse, NGO’er og andre vigtige aktører i og uden for Europa. Hvis det er relevant, kan vi hjælpe dig ved at stille oplysninger til rådighed om mulige foranstaltninger til at afhjælpe situationen. Eftersom koordinatorens hjælp ikke udgør juridisk rådgivning, er de oplysninger, der stilles til rådighed, naturligvis et supplement til og træder ikke i stedet for professionel juridisk rådgivning.

Mægling som alternativ til en retssag i tvister om bortførelse af børn, forældremyndighed og samværsret

Vi kan forklare, hvordan mægling virker, og vi vil opfordre dig til at overveje denne mulighed, hvis det er relevant.

Mægling kan i konfliktintensive familieretlige sager som bortførelse af børn være meget effektiv, eftersom forældrene får vejledning fra upartiske og erfarne grænseoverskridende mæglere, der kender til kompleksiteten af sådanne sager.

Mægling kan give dig adgang til at kommunikere med din tidligere partner i sikre og neutrale rammer om emner vedrørende jeres barn og hjælpe jer med at finde en frivillig og gennemførlig løsning med barnet i fokus, som kan accepteres af begge forældre, men som først og fremmest tjener barnets tarv. Den kan desuden forhindre lange og bekostelige kampe ved domstolene.

Hvis du vide mere om mægling, bedes du sende os en e-mail eller kontakte vores kontor, så vi kan drøfte emnet med dig. Vi kan hjælpe dig med at få kontakt til mæglere, der er uddannet i grænseoverskridende familiekonflikter, og især i sager om bortførelse af børn i dit land.

Vigtigheden af professionel juridisk rådgivning

Tilbageleveringsprocedurer er komplekse, og vi opfordrer dig derfor til at søge rådgivning hos advokater med specialviden om og erfaring med retssager i forbindelse med forældres bortførelse af børn. De centrale myndigheder har ofte lister over advokater, der arbejder inden for dette område. Vi kan også hjælpe dig med at finde netværk af advokater, der har specialiseret sig i forældres bortførelse af børn i EU's medlemsstater.

Hvis dit barn er blevet bortført til et land, hvor Haagerkonventionen ikke finder anvendelse, kan vi også informere om lokale tiltag.     

 • Sarah-Cecilie FINKELSTEIN WATERS 

  " Kære forældre
  Uanset omstændighederne er bortførelse et drastisk skridt at tage. Det sender et signal, uanset om dette er berettiget eller ej, til barnet om, at en del af det, 50 % af dets DNA, arv og familie, skal afvises, ses ned på eller ynkes. Det kan være et ødelæggende budskab at tilegne sig. Det selvhad og den skyld og forvirring, som det kan give anledning til, vil få livslange konsekvenser og vil påvirke barnets forhold til sig selv og andre for altid. Sørg for at handle klogt og med stor forsigtighed og fremsyn. Dit barn vil takke dig for dette i fremtiden.
  De bedste hilsner"

  Se historien om Sarah-Cecilie, der blev bortført at sin far som ung pige: 
    

Retsgrundlag: Forældres bortførelse af børn

Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser gælder i 98 lande på verdensplan. Den har til formål at sikre en umiddelbar tilbagegivelse af børn, som er blevet ulovligt bortført til eller tilbageholdt i et land, og at sørge for, at rettighederne vedrørende forældremyndighed og samvær overholdes i begge land.

Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003, "Bruxelles IIa"-forordningen, gælder inden for det europæiske område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Således finder europæiske regler anvendelse i EU-medlemsstaterne, med undtagelse af Danmark, tillige med Haagerkonventionen.

Europa-Parlamentet har offentliggjort en undersøgelse af forældres grænseoverskridende bortførelse af børn i EU (2015).

Europa-Kommissionen har desuden et websted dedikeret til forældres bortførelse af børn.

Contact: