Til fagpersoner, der arbejder med forældres bortførelse af børn
 

Hvordan kan vi samarbejde?

Grænseoverskridende tvister i familiemæssige anliggender fortsætter med at stige i EU i takt med, at antallet af internationale familier stiger . Den store kulturelle og sociale mangfoldighed er en berigelse, men det kan også blive en udfordring, især hvis forskellige retstraditioner skal interagere Dette kræver, at alle aktører investerer i dialog og et tæt samarbejde.

Sideløbende med de internationale retsinstrumenter, der står til rådighed for at håndtere forældres bortførelse af børn, mener vi, at det bliver stadig vigtigere med mere samarbejde blandt alle de fagpersoner, der er involveret i dette område, i EU og med tredjelande.

Europa-Parlamentets koordinator tror på, at hun spiller en vigtig rolle i denne forbindelse. Ved at udnytte de muligheder, der ligger i hendes overnationale rolle og betydningen af en institution som Europa-Parlamentet, er hun godt rustet til at fremme konstruktiv dialog og rejse spørgsmål på vegne af dem, der direkte arbejder inden for dette område, og som påpeger problemer i et EU-medlemsland eller tredjeland.

Koordinatoren har adskillige målsætninger i forbindelse med sin nuværende mandatperiode:

  • at øge bevidstheden om og anvendelsen af mægling hos domstolene
  • at anspore til og støtte de eksisterende faglige netværk og samtidig fremme og sikre høje kvalitetsstandarder
  • at arbejde for børnevenlige retsplejesystemer i EU-medlemsstaterne
  • at indsamle oplysninger om de vanskeligheder og problemer, man støder på i forbindelse med sin professionelle praksis på området for forældres bortførelse af børn
  • at få mest muligt ud af Europa-Parlamentets dialogfora.

Øget bevidsthed om og anvendelse af mægling

Koordinatoren mener, at mægling udgør en bæredygtig og effektiv måde at løse grænseoverskridende familiemæssige tvister på. Hvis en domstol i medfør af Haagerkonventionen træffer afgørelse om tilbagegivelse af et barn, er det ofte blot starten på en langvarig juridisk kamp, der kan forfølge et barn, indtil det bliver voksent.

Mægling kan bidrage til at undgå langvarige og dyre kampe ved domstolene, idet den hjælper forældrene til at nå en fælles beslutning om enten at sikre, at barnet kommer hurtigt tilbage, eller at forhindre en unødvendig flytning af barnet. Den sætter forældrene i stand til at finde varige løsninger under hensyntagen til alle aspekter af tvisten mellem dem.

Vi mener, at der findes en lang række tiltag, der kan udbrede anvendelsen af mægling i EU. Selv om denne alternative tvistbilæggelse kan være hurtigere, mindre bekostelig og effektiv for såvel de involverede familier som vores europæiske domstole, så er det meget få sager om forældres bortførelse af børn, hvor der bliver anvendt mægling.

I tæt samarbejde med Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender  ønsker vi at opfordre til en mere udbredt anvendelse af mægling i grænseoverskridende familiemæssige tvister. I samarbejde med vores retsvæsen og andre partnere ønsker vi at finde frem til lovmæssige og praktiske løsninger, der kan fremme anvendelsen af mægling.
Eftersom advokater og de centrale myndigheder er det første kontaktpunkt for forældre, der oplever en grænseoverskridende bortførelse, tilskynder vi disse nøglepersoner til at sætte sig ind i fordelene ved mægling, så de på et tidligt tidspunkt i processen kan introducere mægling for forældrene som en løsningsmetode.

Du er velkommen til at kontakte vores kontor  med henblik på yderligere samarbejde inden for dette område.

Fremme af og støtte til eksisterende faglige netværk sammen med fremme og sikring af høje kvalitetsstandarder

De centrale myndigheder hos alle kontraherende parter i Haagerkonventionen er forsat vigtige for en vellykket gennemførelse af procedurer for tilbagegivelse af børn. Vi ønsker fortsat at skabe stærke relationer med disse myndigheder med det formål at fremme rettidig handling, god kommunikation og gensidig tillid mellem myndigheder. Vi stræber efter at indkredse tilbagevendende problemer, som de står overfor, for at håndtere disse på overnationalt plan.

Koordinatorens kontor arbejder tæt sammen med grænseoverskridende mæglerorganisationer og NGO'er. Vi støtter organisationer, der sikrer høje standarder med hensyn til professionalisme og etik; MIKK (Tyskland) , International Social Services,  Reunite UK , Missing Children Europe (Belgien) , Centrum IKU (Nederlandene) . Vi ønsker derigennem at sikre, at vi henviser forældre til fagpersoner med den nødvendige viden og uddannelse, der kan hjælpe dem på den mest effektive og professionelle måde ved at finde en bæredygtig og langsigtet aftale, der tjener barnets tarv.

Vi har endvidere et tillidsfuldt samarbejde med Lawyers in Europe on Parental Child Abduction (LEPCA) , der er en sammenslutning af advokater, som har specialiseret sig i forældres bortførelse af børn. Projektet finansieres af Europa-Kommissionen, der tilbyder advokater en specifik uddannelse inden for dette område. Vi er yderst opmærksomme på, at retssagernes kompleksitet gør, at der kræves en omfattende ekspertise og erfaring inden for internationale privatretlige instrumenter, og vi opfordrer forældre til at søge rådgivning hos anerkendte fagpersoner.

Vi samarbejde også med Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område , via flere af dets arbejdsgrupper, hvilket giver os mange muligheder for at kommunikere med domstole i EU-medlemsstaterne, de centrale myndigheder, Kommissionen og Rådet. Vi vil også opsøge alle relevante organisationer.

Hvis du indgår i en af disse faglige sammenslutninger og ønsker at undersøge et potentielt samarbejde nærmere, er du velkommen til at kontakte vores kontor. 


Arbejde for udviklingen af børnevenlige retsplejesystemer

Retssystemer i Europa er ikke altid tilpasset børns specifikke behov. Kommissionens rapport fra 2015  viser, at der stadig er meget at gøre for virkelig at gøre retsvæsenet i hele EU børnevenligt.

Et specifikt behov er høringen af barnet i retlige procedurer, der vedrører dette. Høring af barnet i sager om forældres bortførelse af børn og forældremyndighed bliver mere og mere almindeligt i EU. I omarbejdningen af Bruxelles IIa-forordningen er der en aftale om at tilføje en bestemmelse, der som minimum skal baseres på artikel 12 i FN's konvention om barnets rettigheder . Det er afgørende, at dem, der får til opgave at høre barnet, har en relevant uddannelse og lever op til faglige standarder. Det kræver stor dygtighed at sikre, at barnets synspunkter bliver hørt og inddraget på en meningsfuld måde.

Der er sket store fremskridt med hensyn til at anerkende denne forpligtelse i medlemslandene, men der er stadig meget, der skal gøres for at sikre, at barnet bliver hørt på en passende, meningsfuld og sikker måde.

Koordinatoren ønsker at støtte medlemsstaternes arbejde med at indføre bedste praksisser for at høre barnet.

Koordinatoren opfordrer til at oplære domstole og forvaltningsmyndigheder, der har til opgave at høre barnet.

Koordinatoren søger endvidere at fremme indførelse af mægling med deltagelse af barnet samt indførelse af professionelle standarder for og uddannelse af grænseoverskridende mæglere, der arbejder med børn.

 
 


FN’s konvention om barnets rettigheder, artikel 12 

1. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

2. Med henblik herpå skal barnet især gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager, der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant eller et passende organ i overensstemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder.

Artikel 24, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder , fastslås følgende: "Børn(...) kan frit udtrykke deres synspunkter. Der tages hensyn hertil i forhold, der vedrører dem, i overensstemmelse med deres alder og modenhed."

Europarådets henstilling om børns og unge under 18 års deltagelse. 

Informationsindsamling

Vi vil gerne høre om de tilbagevendende vanskeligheder og spørgsmål, du støder på i forbindelse med grænseoverskridende familiemæssige tvister, forældres bortførelse af børn og tvister om samværsret. Det kan være i forbindelse med et specifikt aspekt (f.eks. forsinkelser, udførelse af en retsafgørelse osv.) eller en region eller et land, som du arbejder med. Derigennem kan vi indsamle værdifulde oplysninger og indkredse strukturelle tendenser, der vil forbedre vores foranstaltninger, vil kunne forbedre politikformuleringen og fremme nye samarbejdsrelationer.

Hvis du ønsker at høre mere om et potentielt samarbejde, er du velkommen til at kontakte vores kontor .

 
 

Optimal udnyttelse af Europa-Parlamentets forskellige dialogfora

Europa-Parlamentet er et sted for dialog, dialog blandt de valgte repræsentanter for EU-medlemsstaterne, dialog med de valgte medlemmer fra et bredt udvalg af tredjelande via interparlamentariske delegationer, dialog med organisationer og interessegrupper af alle slags fra hele verden.

Det er denne enestående rigdom, vi ønsker at udnytte, og vi vil drage fordel af denne mangfoldighed af fora til udveksling af bedste praksisser og til fremme af et bedre samarbejde og en bedre kommunikation blandt de involverede fagpersoner i forbindelse med sager om forældres bortførelse af børn og politikformulering.

 
 

Contact: