Parlameter 2019: At holde kursen også efter valget. Et stærkere Parlament der lytter til borgerne 

Nogle få måneder efter valget til Europa-Parlamentet viser Parlamentets efterårs-eurobarometerundersøgelse, Parlameter 2019, at der blandt borgerne fortsat er stor tilslutning til medlemskab af  Den Europæiske Union: Næsten seks ud af ti europæere går fortsat ind for deres lands EU-medlemskab.

Derudover har valget til Europa-Parlamentet i 2019 bidraget positivt, idet der er øget tilfredshed med den måde, demokratiet fungerer på i Den Europæiske Union: 52 % (+ 3 procentpoint) af europæerne deler denne følelse.

EU-borgerne ønsker specifikt et stærkere Europa-Parlament, idet 58 % af respondenterne opfordrer til, at Parlamentet får mere indflydelse i fremtiden. Dette er et plus på 7 procentpoint siden foråret 2019 og det højeste resultat for dette spørgsmål siden 2007.

Klimaændringer prioriteres som det vigtigste spørgsmål af et flertal af europæerne. Selvom prioriteringerne varierer fra medlemsstat til medlemsstat, slår klimaændringer bekæmpelsen af fattigdom, terrorisme og arbejdsløshed som topprioritet i EU som helhed. For så vidt angår europæiske værdier, anser et klart flertal menneskerettighederne i hele verden, ytringsfrihed og ligestilling mellem kønnene for de vigtigste grundlæggende værdier, der skal bevares i Den Europæiske Union.

Parlameter 2019 ser nærmere på spørgsmålet om miljøbeskyttelse. Et absolut flertal af respondenterne mener, at klimaændringer er det vigtigste miljøspørgsmål i dag efterfulgt af luftforurening, havforurening, skovrydning og den stigende mængde affald. Desuden mener næsten seks ud af ti europæere, at de ungdomsledede klimademonstrationer har haft direkte politisk indflydelse såvel på EU-plan som i national politik.

Sidst, men ikke mindst, giver efterårets Eurobarometerundersøgelse et indblik i, hvilke former for EU-relaterede informationer europæiske borgere vil være interesserede i, og hvordan de forestiller sig, at de vil kunne inddrages mere i udformningen af EU's politikker. I alt tre fjerdedele af europæerne (77 %) kunne tænke sig at modtage flere oplysninger om EU-institutionernes aktiviteter, navnlig om de konkrete konsekvenser af EU-lovgivningen på lokalt, regionalt og nationalt plan samt om Europa-Parlamentets og dets medlemmers aktiviteter.