Den Europæiske Ombudsmand 

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, EU-institutionerne har behandlet dig på, kan Den Europæiske Ombudsmand måske hjælpe dig.

Ombudsmanden undersøger klager over fejl eller forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer, herunder Europa-Kommissionen, EU's Råd, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og alle EU's agenturer. Kun Domstolen, Retten i Første Instans og EU-Personaleretten er under udøvelsen af deres domstolsfunktioner ikke omfattet af hans kompetenceområde. Ombudsmanden gennemfører sædvanligvis undersøgelser på grundlag af klager, men kan iværksætte undersøgelser af egen drift.

Den Europæiske Ombudsmands kontorer befinder sig i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg.

Contact: