Protektion 

Europa-Parlamentet benytter protektion som en metode til at knytte sig til arrangementer, som det ønsker at give moralsk støtte. Hvert år vil Parlamentet optræde som protektor for et begrænset antal arrangementer.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Protektion er en måde, hvorpå Europa-Parlamentet kan tilslutte sig udvalgte arrangementer ved at give sin moralske støtte til ikke-profitskabende formål med en klar EU-dimension [...]

« [...] Europa-Parlamentet er den eneste folkevalgte institution i EU, og EU's borgere er direkte repræsenteret på EU-niveau i Europa-Parlamentet, som fastsat i Lissabontraktaten. Protektion er et værdifuldt redskab til at fremme denne forbindelse og bringe Europa-Parlamentet tættere på borgerne.»

David Maria SASSOLI -  Formand for Europa-Parlamentet

Formanden træffer afgørelse om, hvorvidt Parlamentet kan optræde som protektor for et arrangement.

Hvem kan opnå Europa-Parlamentets protektion?

Der kan gives protektion til arrangementer (konferencer, debatter, seminarer, sommeruniversiteter, prisuddelinger, konkurrencer, festivaler osv.), som bl.a. opfylder følgende betingelser:

 • de har en klar europæisk dimension
 • tid og sted for afholdelsen er endeligt bekræftet
 • de er af begrænset varighed
 • de har et ikke-kommercielt formål.

Der lægges særlig vægt på, i hvilken udstrækning det pågældende arrangement fremhæver Europa-Parlamentets eller Den Europæiske Unions rolle inden for og bidrag til det område, der er tale om.

Der lægges endvidere særlig vægt på arrangementer, der er organiseret af eller rettet mod unge, eller som vedrører ringere stillede grupper i samfundet.

Protektion indebærer ingen finansielle forpligtelser for Parlamentet og giver heller ikke ret til at benytte Europa-Parlamentets lokaler.

For yderligere oplysninger om betingelserne for at opnå Parlamentets protektion henvises til reglerne nedenfor.

Hvordan indgives ansøgninger? 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal indsendes senest to måneder inden det planlagte arrangement.

Svaret fremsendes pr. post eller e-mail.

Elektronisk ved at benytte onlineansøgningsformularen

Ansøgninger om protektion sendes til Europa-Parlamentets formand:

Pr. post eller e-mail

Ansøgningen skal indsendes senest to måneder inden det planlagte arrangement.

Pr. post:

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

Pr. e-mail:

president@ep.europa.eu

Enhver ansøgning skal indeholde følgende:

 • en detaljeret beskrivelse af arrangementet
 • et detaljeret program for arrangementet med bekræftede datoer og
 • øvrige relevante oplysninger.


  Ansøgningerne om protektion kan indgives på ethvert af Den Europæiske Unions officielle sprog.

  Hvis der opnås protektion

  Modtagere af protektion skal gøre tydeligt opmærksom på Europa-Parlamentets støtte i deres reklame for og øvrige kommunikation vedrørende det pågældende arrangement ved at benytte formuleringen "under protektion af Europa-Parlamentet" samt Parlamentets logo. Arrangementer, der er omfattet af protektion, og som finder sted inden for de sidste 12 måneder før valg til Europa-Parlamentet, skal i kommunikationsmaterialet henvise til valget til Europa-Parlamentet og datoen herfor. Der skal medtages relevante visuelle elementer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets grafiske retningslinjer. Bemærk venligst, at der i meddelelser i forbindelse med arrangementet og i oplysninger herom på internettet tydeligt skal sondres mellem Parlamentets rolle som institutionel partner, der yder moralsk støtte, og eventuelle finansielle bistandsydere. Anvendelse af Europa-Parlamentets logo er underlagt særlige betingelser, der er beskrevet nedenfor:

  Contact: 

   Eurobarometer banner    
    

   Forbindelseskontorerne i medlemsstaterne

   Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor i hver enkelt medlemsstat. Deres rolle er at øge kendskabet til Europa-Parlamentet og Den Europæiske Union og tilskynde borgerne til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet.

   Åbenhedsregisteret

   Europa-Parlamentet anbefaler alle organisationer, der er involveret i aktiviteter, der er omfattet af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret, til at lade sig registrere i åbenhedsregistret