Protektion 

Protektion giver Parlamentet mulighed for at lade sig knytte til et arrangement ved at give det moralsk støtte. Hvert år vil Parlamentet optræde som protektor for et begrænset antal arrangementer.

Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet 

Protektion er en måde, hvorpå Europa-Parlamentet kan tilslutte sig udvalgte arrangementer ved at give sin moralske støtte til ikke-profitskabende formål med en klar EU-dimension [...]

« [...] Europa-Parlamentet er den eneste folkevalgte institution i EU, og EU's borgere er direkte repræsenteret på EU-niveau i Europa-Parlamentet, som fastsat i Lissabontraktaten. Protektion er et værdifuldt redskab til at fremme denne forbindelse og bringe Europa-Parlamentet tættere på borgerne.»

  • Arrangementer såsom konferencer, debatter, seminarer, sommerskoler osv. kan opnå Parlamentets protektion, forudsat at de har en klar europæisk dimension, særligt ved at fremhæve Europa-Parlamentets eller EU's rolle og bidrag til det pågældende emnefelt, og at de er af høj kvalitet og når ud til et betydeligt antal mennesker. Desuden skal dato(er) og sted være bekræftet, og varigheden er begrænset. Der skal være tale om nonprofitarrangementer.

    Der tages særligt hensyn til, i hvilken udstrækning arrangementet skaber opmærksomhed om europæisk parlamentarisk demokrati og fremmer aktivt EU-medborgerskab, fremmer grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, ikkeforskelsbehandling og social inklusion. Der tages også særligt hensyn til arrangementer, der er organiseret af eller henvendt til ungdommen.

    Der kan ikke ydes protektion til arrangementer med kommerciel karakter eller et kommercielt formål, der sigter mod direkte eller indirekte at gøre reklame for eller promovere varemærker eller nogen form for kommerciel aktivitet, og heller ikke til arrangementer af partipolitisk karakter, herunder fundraising til politiske formål og fagforeningers eller politiske partiers rutinemæssige eller interne aktiviteter. Arrangementer og/eller arrangører, der undergraver EU's grundlæggende demokratiske værdier og principper, er også udelukket.

    Hvis betingelserne for protektion ikke længere er opfyldt for et arrangement, som Parlamentet har ydet protektion i henhold til reglerne, kan formanden til enhver tid trække afgørelsen om at yde protektion tilbage.

    Protektion indebærer ingen finansielle forpligtelser for Parlamentet og giver heller ikke ret til at benytte Europa-Parlamentets lokaler. For yderligere oplysninger om betingelserne for at opnå Parlamentets protektion henvises til reglerne nedenfor.

European Parliament    
 

Forbindelseskontorer i medlemsstaterne

Europa-Parlamentets forbindelseskontorer er ansvarlige for den lokale gennemførelse af de institutionelle kommunikationsaktiviteter, samarbejder med borgere og interessenter, administrerer kontakten med nationale, regionale og lokale medier og yder støtte til medlemmer af Europa-Parlamentet.

The Transparency Register

The European Parliament recommends to all organisations engaged in activities covered by the Interinstitutional Agreement on the Transparency Register to register in the Transparency Register.

sammen-om.eu

sammen-om.eu er et tværeuropæisk fællesskab, der opfordrer alle til at deltage aktivt i demokratiet.

Mennesker som dig tager affære, for at den Europæiske Union kan gå en lysere fremtid i møde. Om det er ved at blive involveret i de politiske processer eller ved at fremhæve hvor vigtigt det er at stemme – sammen kan vi hjælpe med at give demokratiet sin rette plads i højsædet af den Europæiske Union.