Andragender 

En af de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder: Enhver borger kan alene eller sammen med andre til enhver tid benytte sig af sin ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet i henhold til artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Enhver borger eller person med bopæl i Den Europæiske Union kan på egen hånd eller sammen med andre indgive andragender til Europa-Parlamentet om forhold, der falder ind under EU's virksomhed, og som berører dem direkte. Enhver virksomhed, organisation eller forening med hovedkvarter i EU kan også benytte sig af denne traktatfæstede ret til at indgive andragender.

Et andragende kan være en klage eller en anmodning og kan handle om forhold af offentlig eller privat interesse.

Andragendet kan være en personlig anmodning, en klage eller bemærkning om anvendelse af EU-lovgivning eller en opfordring til Europa-Parlamentet om at tage stilling til et specifikt spørgsmål. Sådanne andragender giver Europa-Parlamentet mulighed for at gøre opmærksom på, at en medlemsstat, lokale myndigheder eller en institution har krænket en europæisk borgers rettigheder.

Udvalget for Andragender

Udvalget for Andragender består af 35 medlemmer og ledes af en formand og 4 næstformænd.