Adgang til dokumenter 

Ifølge artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har unionsborgere og personer med bopæl i EU ret til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Adgang til dokumenter: et afgørende element for gennemsigtigheden

Adgang til dokumenter er en væsentlig del af den gennemsigtighedspolitik, som føres i EU's institutioner. Der er i henhold til traktaten tale om en ret, som omfatter alle unionsborgere og alle, der har bopæl i EU. Denne ret reguleres af forordning (EF) nr. 1049/2001.

Europa-Parlamentet sørger for at have højt niveau af synlighed i sit arbejde. Dette er desto vigtigere, fordi Parlamentet først og fremmest arbejder i de europæiske borgeres interesse og er direkte valgt af disse.

Dokumentregistret: et hjælpe- og søgeværktøj

For at lette adgangen til dokumenter som fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001 har Europa-Parlamentet således oprettet et elektronisk dokumentregister. Det fungerer som et hjælpeværktøj til dokumentsøgning og indeholder henvisninger til dokumenter, der er blevet udarbejdet eller modtaget af Parlamentet siden 2001.

Direkte tilgængelige dokumenter

Registret giver direkte adgang til størstedelen af Europa-Parlamentets dokumenter via en søgeformular. Disse dokumenter er direkte tilgængelige i elektronisk format.

Adgang til dokumenter på begæring

De dokumenter, der ikke direkte kan konsulteres i registret, kan stilles til rådighed på begæring. Dette gælder dokumenter fra før 2001 samt et begrænset antal dokumenter, til hvilke adgangen kan være begrænset i medfør af de undtagelser fra retten til adgang, som er fastsat i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001. Det er gratis at få adgang, og anmodningen via en elektronisk formular kræver ingen særlig begrundelse. Efter at have behandlet din begæring sender Europa-Parlamentets kompetente tjenester dig et begrundet svar inden for 15 hverdage.