Praktikophold i Europa-Parlamentet 

Europa-Parlamentet tilbyder to typer praktikophold: Praktikophold i sekretariatet (Schuman-praktikophold) og praktikophold hos medlemmer af Europa-Parlamentet

Praktikophold i sekretariatet – Schuman-praktikophold

Schuman-praktikopholdene er lønnede og kan gennemføres på et af Europa-Parlamentets officielle arbejdssteder – Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg – eller på dets forbindelseskontorer i medlemsstaterne.

Disse praktikophold er opkaldt efter Robert Schuman, der er en af hovedarkitekterne bag det europæiske integrationsprojekt, som har sørget for over 70 år med fred og velstand i Europa. Han foreslog at samle den franske og tyske kul- og stålproduktion i det, der blev til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, det første af De Europæiske Fællesskaber, som voksede og blev til Den Europæiske Union.

Hvad får jeg ud af det?

Et Schuman-praktikophold vil styrke din almene og faglige uddannelse. Det vil give dig indsigt i arbejdet i EU-institutionerne og i Europa-Parlamentet, som er et afgørende forum for beslutningstagning og politisk debat på EU-plan.

Et Schuman-praktikophold kan gennemføres inden for mange forskellige områder, f.eks. EU's interne og eksterne politikker, finans, jura, flersprogethed, administration, infrastruktur og logistik, kommunikation eller IT.

Europa-Parlamentet er en arbejdsgiver med lige muligheder for mænd og kvinder. Interesserede opfordres til at søge, uanset køn, seksuel orientering, kulturel, etnisk og religiøs baggrund eller handicap, og der er mulighed for rimelig tilpasning for udvalgte ansøgere med handicap, som måtte have specielle behov.

Som en del af Parlamentets dedikation til at hædre journalister, der er blevet dræbt under udøvelsen af deres arbejde, tilbyder Generaldirektoratet for Kommunikation en række Schuman-praktikophold til minde om Ján Kuciak, den slovakiske undersøgende journalist, der blev myrdet i februar 2018.

Opfylder jeg betingelserne?

Som ansøger til et Schuman-praktikophold skal du opfylde følgende krav:

 • være mindst 18 år gammel
 • være statsborgere i en EU-medlemsstat eller et tiltrædelses-/kandidatland (et meget begrænset antal praktikophold kan også tilbydes til statsborgere fra andre lande)
 • have et eksamensbevis for en uddannelse på universitetsniveau
 • have et indgående kendskab til et af EU's officielle sprog og et meget godt kendskab til et andet (statsborgere i ikke-medlemsstater skal have et meget godt kendskab til enten engelsk, fransk eller tysk)
 • forevise en gyldig straffeattest
 • ikke have arbejdet eller nydt godt af nogen anden form for praktikophold i mere end to på hinanden følgende måneder i en EU-institution, et EU-organ eller et EU-agentur
 • ikke have gennemført et studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat seks måneder inden praktikopholdets begyndelse.

Hvordan ansøger man?

For at ansøge skal du gå ind på vores side om praktikophold:

 1. Vælg og ansøg om højst tre praktikophold.
 2. Hvis du bliver udvalgt til at gå videre, vil du skulle indsende dokumentation for, at du opfylder kravene.
 3. Hvis du bliver valgt, får du tilsendt et officielt praktiktilbud pr. e-mail.

Schuman-praktikophold tildeles for en periode på fem måneder:

 • Praktikperiode fra 1. oktober til 28/29. februar:
  • du kan ansøge fra den 1. til den 30. juni
 • Praktikperiode fra 1. marts til 31. juli:
  • du kan ansøge fra den 1. til den 30. november

Uopfordrede ansøgninger vil ikke blive taget i betragtning.

Er der andet, jeg har brug for at vide?

Yderligere oplysninger:

Kontakt

Kontakt os for eventuelle yderligere oplysninger om Schuman-praktikopholdene:

Contact: 

Praktikophold hos medlemmer af Europa-Parlamentet

Medlemmer af Europa-Parlamentet kan tilbyde lønnede praktikophold i deres kontorer i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles (eller Strasbourg) på grundlag af en aftale med Europa-Parlamentet.

Hvad får jeg ud af det?

Et praktikophold vil styrke din almene og faglige uddannelse. Det vil give dig bedre indsigt i Europa-Parlamentets medlemmers arbejdsmetoder.

Praktikophold hos medlemmer kan finde sted inden for en lang række områder. Det parlamentsmedlem, der tilbyder praktikopholdet, udpeger de specifikke opgaver, der skal udføres under praktikopholdet.

Opfylder jeg betingelserne?

Medlemmerne vælger frit deres praktikanter. Som ansøger skal du dog opfylde følgende kriterier:

 • være mindst 18 år gammel (der kan gives dispensation fra denne aldersgrænse, hvis der indgives en behørigt begrundet anmodning)
 • være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et tiltrædelses-/kandidatland (medlemmer kan dog tilbyde tredjelandsstatsborgere et praktikophold, forudsat at de overholder visumkravene)
 • have opnået et bevis for afsluttet ungdomsuddannelse svarende til det niveau, der kræves for optagelse på universitetet, eller have fulgt et højere eller teknisk studieprogram på et tilsvarende niveau eller have opnået et universitetseksamensbevis
 • have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog
 • ikke være bundet af en ansættelseskontrakt eller noget andet arbejdskontraktforhold under praktikopholdet
 • ikke tidligere have gennemført et praktikophold hos et medlem, og heller ikke tidligere have arbejdet som hverken lokal eller akkrediteret parlamentarisk assistent for et medlem.

Hvordan søger man?

For at indgive en ansøgning skal man gå ind på siden Medlemmer af Europa-Parlamentet.

Praktikopholdets varighed er på mellem seks uger og fem på hinanden følgende måneder og besluttes af det parlamentsmedlem, der tilbyder praktikopholdet. Det kan starte på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året.

Praktikanter får et månedligt tilskud på mellem 816 EUR og 1 339 EUR for en fuldtidskontrakt.