Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών 

Έχετε συγκεκριμένες ιδέες για τη βελτίωση της ΕΕ; Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα εργαλείο που εισήχθη στη Συνθήκη της Λισαβόνας και επιτρέπει στους πολίτες να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία ή άλλα μέτρα σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Επικοινωνήστε με άτομα από άλλες χώρες της ΕΕ και ζητήστε υποστήριξη για τις προτάσεις σας. Εάν βρείτε αρκετούς ανθρώπους στο σύνολο της ΕΕ για να υποστηρίξετε την ιδέα σας, θα τη συζητήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κληθείτε να υποβάλετε την υπόθεσή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτού η Επιτροπή αποφασίσει για τα μέτρα που θα λάβει.

Οι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον επτά πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη. Έχουν στη διάθεσή τους ένα έτος για να κερδίσουν τη στήριξη ενός εκατομμυρίου ατόμων από τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ. Σε κάθε χώρα της ΕΕ η πρωτοβουλία πρέπει να επιτύχει ένα ελάχιστο όριο υπογραφών.

Οι υπογραφές μπορούν να συγκεντρώνονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και πρέπει να πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών.

Εάν η πρωτοβουλία φτάσει στο ελάχιστο όριο, οι διοργανωτές θα κληθούν σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να συζητήσει περαιτέρω και να εγκρίνει ψήφισμα σχετικά με τις ιδέες αυτές.

Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της έξι μήνες για να εξετάσει τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες και να αποφασίσει τον τρόπο δράσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή.

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο που είναι αφιερωμένος στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Περιλαμβάνει λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι διοργανωτές και μια βάση δεδομένων για τις εν εξελίξει και τις ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες.


Περισσότερες πληροφορίες:

Κανονιστικό πλαίσιο

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_el