Ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού
 

Με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, η συντονίστρια του Κοινοβουλίου εργάζεται για να διασφαλίσει την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις πολιτικές και στη νομοθεσία της ΕΕ. Επιδιώκει να βοηθήσει τους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με απαγωγή παιδιού από γονέα και άλλες διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές. Υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία με τους δικαστικούς και διοικητικούς φορείς και επιδιώκει να προαγάγει τη διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές οικογενειακές υποθέσεις.

Διασυνοριακή απαγωγή παιδιού από γονέα
 

    

Πληροφορίες σχετικά με τη νόσο COVID-19

Η πανδημία COVID-19 και οι αναγκαίοι περιορισμοί που επιβάλλονται από κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του κορονοϊού ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε ορισμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα εκείνες που αφορούν διασυνοριακές διαφορές οικογενειακού δικαίου.

    

Για τους γονείς

Εάν το παιδί σας έχει απαχθεί ή ανησυχείτε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να σας βοηθήσει παρέχοντας πληροφορίες και υποστήριξη σε ό, τι αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης.

    

Για τους επαγγελματίες

Εάν εργάζεστε στον τομέα αυτό, π.χ. είστε δικαστής, κεντρική αρχή, δικηγόρος, διαμεσολαβητής, ή εργάζεστε για ΜΚΟ στον τομέα αυτό, ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί σας.

    

Δικαιώματα του παιδιού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί ενεργά την ανάπτυξη και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρώπη. Ο συντονιστής θα συνεργάζεται με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το έργο του Κοινοβουλίου θα σέβεται, θα προστατεύει και θα προάγει τα δικαιώματα του παιδιού. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το τι κάνει το θεσμικό όργανο για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Ιστορικά, η ονομασία της θέσης του συντονιστή ήταν «Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς», από τη δημιουργία της το 1987, με πρωτοβουλία του Λόρδου Plumb, τότε Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι προκάτοχοι της Anna Maria Corazza Bildt ήταν οι Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) και Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

Την εποχή εκείνη, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα του οικογενειακού δικαίου ήταν ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Η δημιουργία της θέσης του διαμεσολαβητή ήταν τότε μια ρεαλιστική λύση στα αυξανόμενα αιτήματα που απηύθυναν στους βουλευτές του ΕΚ πολίτες που αντιμετώπιζαν διασυνοριακά προβλήματα απαγωγής παιδιών ή προβλήματα επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών. Τον Απρίλιο του 2018, ο θεσμός μετονομάστηκε σε «συντονιστή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού», όταν διαμεσολαβήτρια ήταν η Elisabeth Morin-Chartland, προκειμένου να αποτυπώνεται η εξέλιξη της εντολής που δίνεται στη θέση, ώστε να καλύπτει τα δικαιώματα του παιδιού.

 
 

Άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δικαιώματα του παιδιού 

1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους.

2. Σε όλες τις δράσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο συμφέρον του παιδιού.

3. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του.

Contact: