Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη μεταχείριση που σας επιφύλαξαν τα θεσμικά όργανα, ίσως ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα μπορούσε να βοηθήσει.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εξετάζει καταγγελίες για περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα πλαίσια των Οργάνων και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και όλων των οργανισμών της ΕΕ. Μόνο το Δικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων τους, δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής συνήθως διενεργεί έρευνες επί τη βάσει καταγγελιών που έχει λάβει αλλά μπορεί να κινήσει και έρευνες ιδία πρωτοβουλία.

Τα γραφεία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή βρίσκονται στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Contact: