Αιγίδα 

Το σύστημα της αιγίδας προσφέρει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να συνδεθεί με μια εκδήλωση παρέχοντας ηθική υποστήριξη. Κάθε χρόνο περιορισμένος αριθμός εκδηλώσεων τίθεται υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Η αιγίδα χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ηθική και όχι υλική υποστήριξή σε επιλεγμένες ποιοτικές και μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις φορέων με σαφές ευρωπαϊκό περιεχόμενο[...]

« [...] Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες. Αντίστοιχα, όπως ορίζει και η Συνθήκη της Λισαβόνας, οι πολίτες της ΕΕ εκπροσωπούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.. Η αιγίδα αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο για τη σύσφιξη αυτής της αμφίδρομης σχέσης και για να έλθει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στους πολίτες της Ένωσης.»

David Maria SASSOLI - Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Πρόεδρος αποφασίζει εάν το Κοινοβούλιο θα θέσει υπό την αιγίδα του μια εκδήλωση

Ποιες εκδηλώσεις μπορούν να τεθούν υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου μπορούν να τεθούν εκδηλώσεις (συνέδρια, συζητήσεις, σεμινάρια, θερινά πανεπιστήμια, βραβεία, διαγωνισμοί, φεστιβάλ κλπ.) που πληρούν, μεταξύ άλλων, τις εξής προϋποθέσεις:

 • έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση·
 • έχει επιβεβαιωθεί η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής τους·
 • έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια·
 • είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον βαθμό στον οποίο η εκδήλωση αναδεικνύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εκάστοτε τομέα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από νέα άτομα ή απευθύνονται σε αυτά ή που σχετίζονται με μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες.

Το σύστημα της αιγίδας δεν συνεπάγεται καμία οικονομική δέσμευση για το Κοινοβούλιο και δεν παρέχει στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους του συστήματος αιγίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να διαβάσετε τους παρακάτω κανόνες.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση; 

Προθεσμίες

Η αίτησή σας πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης.

Η απάντηση στην αίτησή σας θα σας σταλεί ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς.

Ηλεκτρονικά, μέσω του επιγραμμικού εντύπου αίτησης

Οι αιτήσεις για χορήγηση της αιγίδας του Κοινοβουλίου αποστέλλονται στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

ταχυδρομικώς, στην κατωτέρω διεύθυνση: 

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • πλήρη περιγραφή της εκδήλωσης·
 • αναλυτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων επιβεβαιωμένων ημερομηνιών·
 • οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε σχετική

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν μια εκδήλωση τεθεί υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου

Οι διοργανωτές οφείλουν να μνημονεύουν ρητά την υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε όλες τις ανακοινώσεις και διαφημίσεις της εκδήλωσης, χρησιμοποιώντας τη φράση: εκδήλωση τελούσα «υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» καθώς και το λογότυπο του Κοινοβουλίου. Οι εκδηλώσεις που τίθενται υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου και πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται των ευρωπαϊκών εκλογών περιλαμβάνουν στο επικοινωνιακό υλικό τους αναφορά στις ευρωπαϊκές εκλογές και την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Συμπεριλαμβάνονται τα σχετικά οπτικά στοιχεία, σύμφωνα με τον οδηγό γραφικής παρουσίασης του Κοινοβουλίου. Επισημαίνεται ότι στις ανακοινώσεις σχετικά με την εκδήλωση αλλά και στο διαδικτυακό περιεχόμενο θα πρέπει να διαφοροποιείται σαφώς ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως θεσμικού εταίρου που προσφέρει ηθική υποστήριξη από τον ρόλο ενδεχόμενων χορηγών. Η χρησιμοποίηση του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπόκειται στους ειδικούς όρους που περιγράφονται κατωτέρω:

Contact: 

  Eurobarometer banner    
   

  Γραφεία συνδέσμου στα κράτη μέλη

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα Γραφείο Συνδέσμου σε κάθε κράτος μέλος. Ο ρόλος των γραφείων αυτών είναι να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις του κοινού γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παράσχουν κίνητρα στους πολίτες να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές.

  Μητρώο Διαφάνειας

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά σε όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από τη Διοργανική Συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας να εγγραφούν στοΜητρώο αυτό.