Χορήγηση αιγίδας 

Το σύστημα της αιγίδας προσφέρει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να συνδεθεί με μια εκδήλωση παρέχοντας ηθική υποστήριξη. Περιορισμένος αριθμός εκδηλώσεων θα τίθεται υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου κάθε χρόνο.

Roberta Metsola, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Η αιγίδα χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ηθική και όχι υλική υποστήριξή σε επιλεγμένες ποιοτικές και μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις φορέων με σαφές ευρωπαϊκό περιεχόμενο[...]

« [...] Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες. Αντίστοιχα, όπως ορίζει και η Συνθήκη της Λισαβόνας, οι πολίτες της ΕΕ εκπροσωπούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.. Η αιγίδα αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο για τη σύσφιξη αυτής της αμφίδρομης σχέσης και για να έλθει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στους πολίτες της Ένωσης.»

Share: 
  • Εκδηλώσεις όπως συνέδρια, συζητήσεις, σεμινάρια, θερινά σχολεία κ.λπ. μπορούν να τεθούν υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση, ιδίως με την ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ένωσης στον σχετικό τομέα, και έχουν υψηλή ποιότητα και σημαντική προβολή. Επιπλέον, η ημερομηνία ή οι ημερομηνίες και ο τόπος πρέπει να επιβεβαιώνονται και η διάρκεια να είναι περιορισμένη. Οι εκδηλώσεις πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικές.

   Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον βαθμό στον οποίο η εκδήλωση αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία και προωθεί την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, και προωθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την απαγόρευση των διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την κοινότητα των νέων ή απευθύνονται σε αυτήν.

   Δεν είναι δυνατή η χορήγηση αιγίδας σε εκδηλώσεις εμπορικού χαρακτήρα ή σκοπού που αποσκοπούν στη διαφήμιση ή την προώθηση, άμεσα ή έμμεσα, εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε είδους εμπορικής δραστηριότητας, ούτε σε εκδηλώσεις κομματικού πολιτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της συγκέντρωσης κεφαλαίων για πολιτικούς σκοπούς και συνήθων ή εσωτερικών δραστηριοτήτων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή πολιτικών κομμάτων. Αποκλείονται επίσης εκδηλώσεις και/ή διοργανωτές που υπονομεύουν τις βασικές δημοκρατικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας από εκδήλωση για την οποία το Κοινοβούλιο έχει χορηγήσει την αιγίδα του σύμφωνα με τους κανόνες, ο Πρόεδρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την απόφαση χορήγησης αιγίδας.

   Το σύστημα της αιγίδας δεν συνεπάγεται καμία οικονομική δέσμευση για το Κοινοβούλιο και δεν παρέχει στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους του συστήματος αιγίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να διαβάσετε τους παρακάτω κανόνες.

  European Parliament    
   

  Γραφεία συνδέσμου στα κράτη μέλη

  Τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΣΕΚ) είναι αρμόδια για την τοπική υλοποίηση των δραστηριοτήτων θεσμικής επικοινωνίας, τη συνεργασία με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη διαχείριση των επαφών με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης και την παροχή στήριξης στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  The Transparency Register

  The European Parliament recommends to all organisations engaged in activities covered by the Interinstitutional Agreement on the Transparency Register to register in the Transparency Register.

  mazi.eu

  Το mazi.eu είναι μια πανευρωπαϊκή κοινότητα που ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διεργασίες.

  Άνθρωποι σαν κι εσένα αναλαμβάνουν δράση για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε με την ενασχόλησή σου με την πολιτική, είτε επικοινωνώντας σε άλλους τη σημασία της συμμετοχής στις εκλογές - μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε τη δημοκρατία να διαδραματίσει τον καθοριστικό της ρόλο στην ΕΕ.