Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα.

Επικοινωνία

Θα βρείτε μια επιλογή πρόσφατων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τις απαντήσεις μας.

 • Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να καταπολεμήσει τη διαφθορά στις χώρες της ΕΕ; 

  Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για όλη την κοινωνία και αποτελεί σοβαρό έγκλημα που συχνά έχει διασυνοριακή διάσταση. Η καταπολέμηση του εγκλήματος αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των αρχών στις χώρες της ΕΕ, οι οποίες φέρουν την τελική ευθύνη για βασικούς τομείς που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς: την επιβολή του νόμου, τα δικαστικά μέτρα που εφαρμόζονται στην πράξη, καθώς και τους πόρους του προϋπολογισμού που διατίθενται για την αστυνόμευση και την απονομή δικαιοσύνης.

    
 • Για ποια θέματα επικοινωνούν οι πολίτες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρόεδρό του;
   

  Άνθρωποι από ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και από όλον τον κόσμο, απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρόεδρό του, David Maria Sassoli, για να ζητήσουν πληροφορίες, να ζητήσουν να αναληφθεί δράση, να εκφράσουν τις απόψεις τους ή να προτείνουν ιδέες για μια μεγάλη πλειάδα θεμάτων. Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαντά σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ - από τα σουηδικά μέχρι τα σλοβακικά, και από τα πολωνικά μέχρι τα πορτογαλικά!

    
 • Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπιστεί η επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό στην Ευρώπη; 

  Ως επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό χαρακτηρίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο καθυστερεί να αποδεχθεί ή αρνείται να υποβληθεί σε εμβολιασμό, παρά το γεγονός ότι του προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα που εκδηλώνεται με διάφορες μορφές ανάλογα με τον χρόνο, τον χώρο ή και το εκάστοτε εμβόλιο. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο είναι ο εφησυχασμός (π.χ. αμφιβολίες σχετικά με την αναγκαιότητα ή την αξία του εμβολιασμού), η ευκολία (π.χ. έλλειψη εύκολης πρόσβασης) και η εμπιστοσύνη (π.χ. χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στο εμβόλιο ή στον προμηθευτή του). Παρότι οι εθνικές κρατικές αρχές είναι εκείνες που λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με την πολιτική εμβολιασμού που ακολουθείται σε κάθε χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρέχει βοήθεια για τον συντονισμό των πολιτικών και των προγραμμάτων στις χώρες της ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά την αντιμετώπιση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό.

    
 • Ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τεχνητή νοημοσύνη; 

  H τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία που συνδυάζει τεχνικές μηχανικής μάθησης, στοιχεία ρομποτικής και συστήματα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Αποτελεί κεντρικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και συνιστά προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, αφενός, να έχει θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία και την οικονομία, όπως για παράδειγμα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των μεταφορών. Αφετέρου, ενέχει μια σειρά από κινδύνους με πιθανές αρνητικές συνέπειες για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη και να θεσπίσει κανόνες για αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απειλές που ενέχει όσο και τις ευκαιρίες που προσφέρει.

    
 • Ποια μέτρα έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εποχικές αλλαγές της ώρας; 

  Το 1980, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέσπισε για πρώτη φορά ενιαίες ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα. Στόχος ήταν να επιτευχθεί μια κοινή προσέγγιση ως προς την αλλαγή ώρας εντός της ενιαίας αγοράς. Μέχρι εκείνη τη χρονιά διέφεραν οι πρακτικές και τα χρονοδιαγράμματα που εφάρμοζαν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη θερινή ώρα, γεγονός που είχε προφανείς επιπτώσεις στη διαφορά ώρας μεταξύ γειτονικών χωρών. Οι εποχικές αλλαγές της ώρας ρυθμίζονται σήμερα με βάση την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα που θεσπίστηκε το 2000. Η οδηγία αυτή ορίζει την περίοδο της θερινής ώρας ως την περίοδο του έτους «κατά την οποία η ώρα μετατίθεται εξήντα λεπτά μπροστά σε σχέση με την ώρα που ισχύει το υπόλοιπο έτος» και προβλέπει ότι η περίοδος αυτή αρχίζει «την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου» και λήγει «την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου». Στην οδηγία αναφέρεται ρητώς ότι ο συντονισμός των διατάξεων για τη θερινή ώρα είναι σημαντικός «για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς».

    
 • Αν θέλετε να λάβετε την πλήρη απάντηση στη δική σας επίσημη γλώσσα της ΕΕ, απευθυνθείτε στη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο.