Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα θεματολογικά δελτία δημιουργήθηκαν το 1979 για τις πρώτες άμεσες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους μη ειδικούς, με απλό και συνοπτικό τρόπο – αλλά πάντα με ακρίβεια – μια πλήρη εικόνα των θεσμικών οργάνων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξέλιξή τους.

Τα θεματολογικά δελτία χωρίζονται σε πέντε κεφάλαια

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση — Εξετάζονται η ιστορική εξέλιξη της ΕΕ, οι διαδοχικές Συνθήκες, το νομικό σύστημά της, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα όργανα και οργανισμοί, και η χρηματοδότησή της.

Οικονομία, επιστήμη και ποιότητα ζωής — Εξηγούνται οι βασικές αρχές της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας, περιγράφονται μια σειρά πολιτικών της ΕΕ, όπως η κοινωνική πολιτική, η  πολιτική για την απασχόληση, η πολιτική για την έρευνα, η βιομηχανική, η ενεργειακή και η περιβαλλοντική πολιτική, σκιαγραφείται το πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και εξηγείται πώς συντονίζονται και ελέγχονται ο ανταγωνισμός, η φορολογία και οι οικονομικές πολιτικές.

Συνοχή, ανάπτυξη και απασχόληση — Εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει τις διάφορες εσωτερικές πολιτικές: περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής, γεωργία και αλιεία, μεταφορές και τουρισμός, πολιτισμός, εκπαίδευση και αθλητισμός.

Πολίτες: θεμελιώδη δικαιώματα, ασφάλεια και δικαιοσύνη — Εξετάζονται τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και η πολιτική ελευθερίας, ασφάλειας και  δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων της μετανάστευσης και του ασύλου, και η δικαστική συνεργασία.

Οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ — Καλύπτονται τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική ασφάλειας και άμυνας, οι εξωτερικές εμπορικές σχέσεις και η αναπτυξιακή πολιτική· η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· η διεύρυνση και οι σχέσεις με χώρες που δεν γειτονεύουν με την ΕΕ.

Τα θεματολογικά δελτία συντάσσονται από τα επιμέρους θεματικά τμήματα χάραξης πολιτικής και τη Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και διατίθενται σε 24 γλώσσες. Η διαδικτυακή έκδοση ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά καθ' όλη την διάρκεια του έτους, κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί σημαντικές θέσεις ή πολιτικές.

fact-sheet Background    
 

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν αναζητάτε μια συνολική επισκόπηση των πολιτικών της ΕΕ και του ρόλου του Κοινοβουλίου, είστε στο σωστό μέρος. Τα ενημερωτικά δελτία είναι συνοπτικά, σας δίνουν όμως την πλήρη εικόνα και ενημερώνονται τακτικά.

Για τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Μονάδα Συντονισμού Εκδοτικών και Επικοινωνιακών Δραστηριοτήτων