Γραφεία συνδέσμου στη χώρα σας 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει Γραφεία Συνδέσμου (ΓΣΕΚ) στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ, με παραρτήματα σε πόλεις περιφερειακού ενδιαφέροντος στα κράτη μέλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό και όχι μόνο. Έχει επίσης Γραφείο Συνδέσμου στην Ουάσινγκτον.

Τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ είναι επιφορτισμένα με την κατά τόπους υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Θεσμικού Οργάνου, με απώτερο στόχο το να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες κατανοούν τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, συνεπακόλουθα, της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία.

Τα Γραφεία παρέχουν ενημέρωση στους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, διαχειρίζονται τις επαφές με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης και προσφέρουν στήριξη στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους.

Χάρτης γραφείων συνδέσμου 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Δράσεις επικοινωνίας με τους πολίτες 

Τα Γραφεία Συνδέσμου βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κάνει και τι αντιπροσωπεύει.


Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • δημιουργία, ανάπτυξη και ενθάρρυνση ενός δικτύου ενδιαφερόμενων πολιτών·
 • διεξαγωγή εκστρατειών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων και εκθέσεων·
 • προώθηση του δημοσίου διαλόγου για τα ευρωπαϊκά κοινά ·
 • δράσεις επικοινωνίας σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚ, απαντώντας σε αιτήματα παροχής πληροφοριών.

Συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης 

Τα Γραφεία αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των εθνικών, περιφερειακών, τοπικών και εξειδικευμένων μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις, τα διακυβεύματα και τις αποφάσεις της ΕΕ.


Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • βοηθούν τους δημοσιογράφους στο έργο τους και τους ενημερώνουν σχετικά με τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών θεμάτων·
 • διοργανώνουν σεμινάρια για δημοσιογράφους και τους προσκαλούν να καλύψουν τις δραστηριότητες της Ολομέλειας·
 • προωθούν την κάλυψη των δραστηριοτήτων των ευρωβουλευτών από τα εθνικά, περιφερειακά, τοπικά και ειδικευμένα μέσα ενημέρωσης·
 • παρακολουθούν και αντιμετωπίζουν τυχόν κρούσματα παραπλανητικών ειδήσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 

Συνεργασία με παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ΜΚΟ, οι σύλλογοι, οι εκπαιδευτικοί, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι δεξαμενές σκέψης, καθώς και οι λοιποί φορείς και θεσμικά όργανα της ΕΕ - με τους οποίους τα Γραφεία Συνδέσμου αναπτύσσουν και καλλιεργούν στρατηγικές σχέσεις. Οι δράσεις των Γραφείων αποσκοπούν στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σχετικά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τον αφορά άμεσα.


Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

 • προωθούν τον δημόσιο διάλογο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το νομοθετικό έργο των βουλευτών·
 • εξασφαλίζουν ότι οι φορείς λαμβάνουν εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς ενδιαφέροντος τους·
 • συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας πληροφοριακό υλικό·
 • συνεργάζονται με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών.
 

Λοιπά καθήκοντα 

 • Παροχή στήριξης σε επισκέψεις ευρωβουλευτών, με την θεσμική τους ιδιότητα, καθώς και σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές.
 • Συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct.