Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας(EPRS) 

Η εσωτερική υπηρεσία έρευνας και δεξαμενή σκέψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κάνουμε δύναμη τη γνώση 

Αποστολή της EPRS είναι να παρέχει στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου —και, κατά περίπτωση, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές— ανεξάρτητες, αντικειμενικές και έγκυρες αναλύσεις και έρευνες για ζητήματα πολιτικής που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να τους υποστηρίξει στο κοινοβουλευτικό έργο τους.

 Η EPRS παρέχει μια πλήρη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που υποστηρίζονται από εξειδικευμένη εσωτερική εμπειρογνωσία και πηγές γνώσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, και θέτει τη γνώση αυτή στην υπηρεσία βουλευτών και επιτροπών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου και στην επιρροή που ασκεί ως θεσμικό όργανο. Επιπλέον, η EPRS υποστηρίζει και προωθεί την προβολή του κοινοβουλευτικού έργου στο ευρύ κοινό.

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

    

Έρευνα στην υπηρεσία των βουλευτών

Η EPRS παράγει ένα ευρύ φάσμα πλούσιων σε περιεχόμενο και ευανάγνωστων δημοσιεύσεων σχετικά με μείζονος σημασίας πολιτικές, ζητήματα και νομοθετήματα της ΕΕ. Απαντά, επίσης, σε αιτήματα βουλευτών του ΕΚ και του προσωπικού τους για έρευνα και ανάλυση.

Νομοθετική Αμαξοστοιχία

Με το εργαλείο «Πρόγραμμα νομοθετικής αμαξοστοιχίας» μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μέσα από εικόνες την πρόοδο των κύριων νομοθετικών φακέλων στην πενταετή θητεία του σημερινού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τρέχον νομοθετικό έργο της ΕΕ

Οι ενημερώσεις σχετικά με το «Τρέχον νομοθετικό έργο της ΕΕ» αναλύουν την πρόοδο όλων των σημαντικών νομοθετικών προτάσεων σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

Περιλήψεις επίκαιρων θεμάτων

Οι περιλήψεις επίκαιρων θεμάτων προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση στις πιο σημαντικές και ενημερωμένες δημοσιεύσεις σχετικά με ζητήματα πολιτικής που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αξιολόγηση Αντικτύπου και Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία

Προτού συζητηθούν οι προτάσεις σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών, η EPRS παρέχει μια αρχική εκτίμηση της ποιότητας των αξιολογήσεων των αξιολογήσεων αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, η EPRS αναλύει τα δυνητικά οφέλη μιας μελλοντικής δράσης της Ευρωπαϊκή Ένωσης μέσω των «εκθέσεων για το κόστος της μη Ευρώπης» σε τομείς πολιτικής, στους οποίους η κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να αποβεί επωφελής για τους πολίτες.

Έλεγχος και εποπτεία της εκτελεστικής εξουσίας

Προτού συζητηθεί μια πρόταση από τους βουλευτές, η EPRS παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ στην πράξη. Επιπλέον, η EPRS παρακολουθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του, ενώ, παράλληλα, αναλύει την εκτέλεση των διαφόρων αρμοδιοτήτων του είτε βάσει νόμου είτε βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών.

Αξιολόγηση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών

Η STOA (αξιολόγηση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών), υπό την ηγεσία μιας ομάδας βουλευτών, αναλαμβάνει την πραγματοποίηση επιστημονικής και τεχνολογικής αξιολόγησης και ανάλυσης σχετικά με τα αναδυόμενα ζητήματα και τις τάσεις στον τομέα της πολιτικής.

Ανάλυση παγκόσμιων τάσεων

Η EPRS προσδιορίζει, παρακολουθεί και αναλύει τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

    

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε το 1953 και λειτουργεί στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο, εφοδιάζοντας το Κοινοβούλιο με εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ διαθέτει τμήμα συγκριτικού δικαίου και ιστορικό τμήμα.

    

Αιτήματα πολιτών για παροχή πληροφοριών

Θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή τα θέματα που αφορούν την ΕΕ; Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα παροχής πληροφοριών.