Ασφάλεια και πρόσβαση 

Η ασφάλεια είναι κρίσιμος παράγοντας της εύρυθμης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απασχολεί περισσότερα από 7.000 άτομα και δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 500.000 επισκέπτες.

Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο —μόνο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλεγόμενο με άμεση καθολική ψηφοφορία— μεριμνά για την προστασία προσώπων και περιουσιακών στοιχείων εντός των κτιρίων του, όπως και για την αποτελεσματική υποδοχή όλων των επισκεπτών, διατηρώντας παράλληλα μια σωστή ισορροπία ανάμεσα σε ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας και ένα παραδοσιακά ανοικτό πνεύμα.

Επειδή η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προσπαθώντας αδιάκοπα να σέβεται την εν ισχύι νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προστασία δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και προσωπικό, εργολάβους, επισκέπτες και εσωτερικούς / εξωτερικούς εταίρους, για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • παροχή πρόσβασης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • έλεγχος της πρόσβασης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • διερεύνηση συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, έρευνες ασφαλείας και βοηθητικές έρευνες αξιολόγηση απειλών και ανάλυση κινδύνων για το ΕΚ.

Βιντεοεπιτήρηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει σύστημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (σύστημα βιντεοεπιτήρησης) για την παρακολούθηση των κτηρίων του και του γύρω χώρου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και προστασίας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολιτική βιντεοεπιτήρησης η οποία περιέχει όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά του συστήματος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας. 

Μπορείτε να συμβουλευτείτε εδώ:

Contact: