Διαφάνεια σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων 

Η αποζημίωση γενικών εξόδων που χορηγείται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προορίζεται να καλύψει, σε εκείνη τη χώρα της ΕΕ στην οποία έχουν εκλεγεί, δαπάνες όπως είναι τα έξοδα λειτουργίας γραφείου, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά έξοδα, καθώς και η αγορά, η λειτουργία και η συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής.

Οι βουλευτές μπορούν να δημοσιεύουν στις προσωπικές σελίδες τους στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου ελέγχους στους οποίους υποβλήθηκαν αυτοβούλως ή άλλες επιβεβαιώσεις ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποίησαν την αποζημίωση γενικών εξόδων συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και των μέτρων εφαρμογής του.

Αυτό γίνεται κάνοντας χρήση εντύπου επιβεβαίωσης και τηλεφορτώντας έγγραφα που το πιστοποιούν. (Βλέπε άρθρο 11, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

Μάθετε περισσότερα για την αποζημίωση γενικών εξόδων,, τους μισθούς και τα δώρα.