Επισκέψεις μελέτης 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει δύο είδη επισκέψεων μελέτης: επισκέψεις μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισκέψεις μελέτης με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισκέψεις μελέτης στη Γραμματεία

Οι επισκέψεις αυτές έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των εθνικοτήτων ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών να εμβαθύνουν στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας στη βιβλιοθήκη ή στα ιστορικά αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η μέγιστη διάρκεια μιας επίσκεψης μελέτης είναι δύο μήνες. Όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει επίσκεψη μελέτης, πρακτική άσκηση ή σύμβαση εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να περιμένουν έξι μήνες προκειμένου να υποβάλουν αίτηση. Ομοίως, υποψήφιος/α που έχει ολοκληρώσει επίσκεψη μελέτης πρέπει να περιμένει έξι μήνες προκειμένου να υποβάλει αίτηση για πρακτική άσκηση.

Οι αιτήσεις για επίσκεψη μελέτης θα πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση PERS-Studyvisit@ep.europa.eu τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προβλεπόμενη ημέρα έναρξης της επίσκεψης, με την αποστολή των ακόλουθων εγγράφων:

 1. προσωπική δήλωση με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να μελετήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέσα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει (αναζήτηση εγγράφων στις βιβλιοθήκες ή τα αρχεία του θεσμικού οργάνου ή επαφές με ειδικευμένους υπαλλήλους) και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες επιθυμεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψη μελέτης. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει επίσης να αναφέρει επακριβώς σε ποια ΓΔ και διεύθυνση επιθυμεί να πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης. Πληροφορίες για το οργανόγραμμα της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: organisation.
 2. βιογραφικό σημείωμα (με ταχυδρομική διεύθυνση, για διοικητικούς σκοπούς).
 3. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 4. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή, κατόπιν συμφωνίας της αρμόδιας αρχής, συστατική επιστολή που εκδίδεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εργοδότη, η οποία πιστοποιεί την καλή συμπεριφορά του/της κατά την περίοδο σπουδών ή απασχόλησης που πραγματοποίησε ο/η υποψήφιος/α το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

Η αρμόδια υπηρεσία διακριβώνει τις δυνατότητες υποδοχής του επισκέπτη μελέτης σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες ή τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά η επίσκεψη και ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τη συνέχεια που δόθηκε στο αίτημά τους.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναλαμβάνει κανενός είδους έξοδα για λογαριασμό των επισκεπτών μελέτης.

Contact: 

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Επισκέψεις μελέτης στη Γραμματεία 
  Contact data:  
  • Address:

   Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εγγραφείτε για επίσκεψη μελέτης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ακόλουθη διεύθυνση:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu 

Επισκέψεις μελέτης με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι βουλευτές μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για λεπτομερή μελέτη των θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση διανύοντας μια περίοδο στο γραφείο του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο (ο τόπος αποστολής μπορεί να είναι το Στρασβούργο, για τους βουλευτές που χρησιμοποιούν τα γραφεία τους εκεί σε μόνιμη βάση). Η μέγιστη διάρκεια μιας επίσκεψης μελέτης είναι έξι εβδομάδες και οι επισκέπτες μελέτης δικαιούνται επίσης να πηγαίνουν σε αποστολές στους άλλους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες ή Στρασβούργο).

Για να υποβάλετε αίτηση για επίσκεψη μελέτης με βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρακαλείστε να υποβάλετε αίτηση απευθείας στον βουλευτή της επιλογής σας. Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, εδώ.

Οι επισκέπτες/τριες μελέτης με βουλευτές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • να μην είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση εργασίας ή σε άλλης μορφής συμβατική σχέση εργασίας κατά την περίοδο της επίσκεψης μελέτης τους·
 • να μην έχουν εργασθεί προηγουμένως ως κοινοβουλευτικοί βοηθοί σε βουλευτή· και
 • εάν δεν είναι πολίτες της ΕΕ, να πληρούν τις απαιτήσεις διαμονής και απασχόλησης του κράτους μέλους υποδοχής πριν από την είσοδό τους στη χώρα στην οποία έχουν τοποθετηθεί και καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης μελέτης.

Κάθε επισκέπτης/τρια μελέτης σε βουλευτή θα κληθεί να υποβάλει:

 • φωτοτυπία διαβατηρίου ή εθνικού δελτίου ταυτότητας σε ισχύ·
 • επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα· και
 • προσωπική δήλωση στην οποία αναφέρεται ο βουλευτής με τον οποίο επιθυμεί να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η αντικειμενική και επιθυμητή περίοδος της επίσκεψης

Οι συμμετέχοντες σε επισκέψεις μελέτης δεν λαμβάνουν κανενός είδους αποζημίωση. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου βουλευτή, στους επισκέπτες μελέτης μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ οικονομική αποζημίωση ανάλογη με τη διάρκεια της επίσκεψης. Το συνολικό ποσό της αντιστάθμισης για τη μέγιστη περίοδο δεν υπερβαίνει τα 1495 EUR.

Contact: 

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επισκέψεις μελέτης με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
  Contact data:  
  • Address:

   Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις επισκέψεις μελέτης με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με:

  • PERS-MEP-StudyVisits@europarl.europa.eu