Επισκέψεις μελέτης 

Οι επισκέψεις αυτές έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των εθνικοτήτων ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών να εμβαθύνουν στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας στη βιβλιοθήκη ή στα ιστορικά αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η μέγιστη διάρκεια μιας επίσκεψης μελέτης είναι δύο μήνες. Όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει επίσκεψη μελέτης, πρακτική άσκηση ή σύμβαση εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να περιμένουν έξι μήνες προκειμένου να υποβάλουν αίτηση. Ομοίως, υποψήφιος/α που έχει ολοκληρώσει επίσκεψη μελέτης πρέπει να περιμένει έξι μήνες προκειμένου να υποβάλει αίτηση για πρακτική άσκηση.

Οι αιτήσεις για επίσκεψη μελέτης θα πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση PERS-Studyvisit@ep.europa.eu τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προβλεπόμενη ημέρα έναρξης της επίσκεψης, με την αποστολή των ακόλουθων εγγράφων:

 1. προσωπική δήλωση με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να μελετήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέσα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει (αναζήτηση εγγράφων στις βιβλιοθήκες ή τα αρχεία του θεσμικού οργάνου ή επαφές με ειδικευμένους υπαλλήλους) και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες επιθυμεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψη μελέτης. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει επίσης να αναφέρει επακριβώς σε ποια ΓΔ και διεύθυνση επιθυμεί να πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης. Πληροφορίες για το οργανόγραμμα της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
 2. βιογραφικό σημείωμα (με ταχυδρομική διεύθυνση, για διοικητικούς σκοπούς).
 3. αντίγραφο εν ισχύι ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 4. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή, κατόπιν συμφωνίας της αρμόδιας αρχής, συστατική επιστολή που εκδίδεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εργοδότη, η οποία πιστοποιεί την καλή συμπεριφορά του/της κατά την περίοδο σπουδών ή απασχόλησης που πραγματοποίησε ο/η υποψήφιος/α το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

Αφού ελεγχθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες μονάδες ή υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν

να φιλοξενήσουν τον/την επισκέπτη/τρια μελέτης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ενημερωθεί για την έκβαση της αίτησής του/της.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναλαμβάνει κανενός είδους έξοδα για λογαριασμό των επισκεπτών μελέτης.

Contact: 

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επισκέψεις μελέτης 
  Contact data:  
  • Address:

   Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή αίτησης για μια επίσκεψη μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu