Euroopa kodanikualgatused 

On teil konkreetseid ideid ELi parandamiseks? Euroopa kodanikualgatus on Lissaboni lepinguga kasutusele võetud vahend. Inimesed saavad selle kaudu paluda, et Euroopa Komisjon teeks oma pädevusse kuuluvates valdkondades ettepanekuid õigusaktide või muude meetmete kohta.

Otsige oma ettepanekutele toetajaid ka teistest ELi riikidest. Kui mõni idee leiab kogu EList piisavalt paljude inimeste toetuse, saate seda arutada Euroopa Komisjoniga ja teid kutsutakse seda tutvustama Euroopa Parlamendile. Seejärel otsustab komisjon edasiste meetmete üle.

Algatuse korraldajate hulka peab kuuluma vähemalt seitse ELi kodanikku, kes elavad vähemalt seitsmes liikmesriigis. Algatusele tuleb ühe aasta jooksul leida ühe miljoni inimese toetus vähemalt seitsmest ELi riigist. Igas neist riikidest peab algatus koguma miinimumarvu allkirju.

Allkirju võib koguda paberil või internetis ning need peavad kinnitama asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused.

Kui miinimumarv on koos, kutsutakse korraldajad oma ideid tutvustama Euroopa Parlamendis toimuvale kuulamisele. Parlament võib pärast seda otsustada neid ideid edasi arutada ja võtta vastu resolutsiooni.

Komisjonil on edukaks osutunud algatuste läbivaatamiseks ja edasise tegutsemise üle otsustamiseks aega kuus kuud. Euroopa Parlament võib komisjoni võetud meetmeid hinnata.

Lisateavet saab Euroopa kodanikualgatuste veebisaidilt. Sealt leiab üksikasjalikud selgitused selle kohta, mida korraldajatel tuleb teha, samuti on seal käimasolevate ja lõpetatud algatuste andmebaas.


Lisateave:

Õigusraamistik

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_et