Euroopa kodanikualgatus 

Alates 1. aprillist 2012 on ELi kodanike käsutuses uhiuus vahend, millega saab ELi poliitika kujundamises osaleda. Kodanikualgatus, mis võeti kasutusele Lissaboni lepinguga, annab ühele miljonile inimesele vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest võimaluse teha Euroopa Komisjonile ettepaneku esitada õigusaktide eelnõusid valdkondades, mis kuuluvad komisjoni pädevusse. Kodanikualgatuse korralduskomiteel, mis peab koosnema vähemalt seitsmest ELi kodanikust, kes elavad seitsmes eri liikmesriigis, on vajaliku toetuse kogumiseks aega üks aasta. Liikmesriigis kogutud toetusallkirjad peab tõendama selle liikmesriigi pädev asutus. Edukate algatuste organiseerijad osalevad Euroopa Parlamendi korraldatud kuulamisel. Euroopa Komisjonil on kolm kuud aega algatuse hindamiseks ja otsustamiseks, kuidas sellega edasi käituda.

Protseduur

Koguda miljon allkirja ja taotleda ELilt uut seadust – see võimalus on kõigil ELi kodanikel. Kõlab keeruliselt? Tegelikult mitte. Oma algatuse käivitamine on tõeliselt lihtne, kui järgida järgnevalt ära toodud seitset sammu.
Meeles tuleb pidada, et algatus peab olema ELiga seotud ja teemal, mis jääb Euroopa Komisjoni volituste piiresse. Seega ei saa soovida näiteks ELi aluslepingute muutmist. Algatuse teema ei või olla pahatahtlik, sisutühi ega kiuslik.
Te pole kindel, kas algatus jääb komisjoni töövaldkonda? Ärge muretsege. Komisjon annab sellest teada, enne kui hakkate allkirju koguma.

samm #1- Moodustage kodanike komitee!

Tarvis on vähemalt seitset inimest, kes elavad seitsmes eri riigis.
Ei tohi unustada, et komitee liikmed peavad olema ELi kodanikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad (Austrias 16 aastat). See miinimumhulk ei tohi hõlmata Euroopa Parlamendi liikmeid.
Organisatsioon ei või luua komiteed, kuid võib algatust toetada. Lisateavet saab määrusest (artikkel 8).

samm #2 - Registreerige oma algatus!

Seejärel tuleb vaid Euroopa Komisjonilt oodata rohelist tuld.
Algatust saab registreerida ükskõik millises ELi 24 ametlikus keeles Esiteks koguge veidi põhiteavet: algatuse nimetus, kõnealuse teema lühikokkuvõte, viide ELi aluslepingutele, kodanike komitee kontaktandmed.
Euroopa Komisjon võtab Teiega kahe kuu jooksul ühendust, et anda teada, kas algatus täidab põhitingimused selle edasiseks menetlemiseks. Algatus avaldatakse veebipõhises registris.
Lisateavet saab määrusest (artikkel 10)

samm #3 - Hakake allkirju koguma.

Neid võib koguda paberil ja veebipõhiselt. Euroopa Komisjon pakub veebipõhiste allkirjade kogumiseks tasuta vaba tarkvara.
Pidage meeles – andmed, mida on vaja koguda koos allkirjadega (st nimi, aadress, kodakondsus) võivad ELis riigiti erineda.
Kontrollige liikmesriigi nõudeid!
Ühes riigis allkirjade kogumisest ei piisa. Allkirju on vaja saada vähemalt neljandikust ELi maadest.
Praegu on liikmesriike 27, seega tuleb allkirju koguda vähemalt seitsmes liikmesriigis.
Igas ELi riigis tuleb saada kokku miinimumarv allkirju. Arvutame veidi … Valem: igast riigist valitavate Euroopa Parlamendi liikmete arv tuleb korrutada 750ga. (lk 10).

samm #4 - Miljon allkirja on koos! Õnnitleme!

Edastage allkirjad kõigile asjaomastele ELi riikidele. Nende ülesanne on allkirjade kehtivuse kontrollimine. Seejärel väljastab iga liikmesriik sertifikaadi.
Lisateavet saab määrusest (artikkel 18)

samm #5 - Kontrollitud? Kõik korras? Edastage allkirjad Euroopa Komisjonile.

Avalikustada tuleb teave kogu algatusele antud toetuse või rahastamise kohta. Euroopa Komisjon avaldab kogu selle teabe oma veebisaidil.
Lisateavet saab määrusest (artikkel 19)

samm #6 - Sõna on Teil!

Algatust on vaja esitleda Euroopa Komisjonile ja avaliku kuulamise käigus Euroopa Parlamendis Rohkem avalikest kuulamistest parlamendis

samm #7 - Missioon on täidetud!

Euroopa Komisjon annab Teile teada, mis järgnevalt toimub. Euroopa Komisjon teavitab ka sellest, mis tegevusi ta kavatseb rakendada. Euroopa Komisjon säilitab kogu protsessi läbipaistvuse. Kogu algatust puudutav teave tehakse avalikuks. Euroopa Komisjon võib esitada ettepaneku uue õigusakti kohta ja saata selle heakskiitmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Vajalik allkirjade arv riigiti 

 • Austria 
  13.395 
 • Belgia 
  14.805 
 • Bulgaaria 
  11.985 
 • Horvaatia 
  8.460 
 • Küpros 
  4.230 
 • Tšehhi 
  14.805 
 • Taani 
  9.870 
 • Eesti 
  4.935 
 • Soome 
  9.870 
 • Prantsusmaa 
  55.695 
 • Saksamaa 
  67.680 
 • Kreeka 
  14.805 
 • Ungari 
  14.805 
 • Iirimaa 
  9.165 
 • Itaalia 
  53.580 
 • Läti 
  5.640 
 • Leedu 
  7.755 
 • Luksemburg 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Holland 
  20.445 
 • Poola 
  36.660 
 • Portugal 
  14.805 
 • Rumeenia 
  23.265 
 • Slovakia 
  9.870 
 • Sloveenia 
  5.640 
 • Hispaania 
  41.595 
 • Rootsi 
  14.805 

Olulised arvud 

 • 1 algatus
   

   
 • avalik kuulamine 

   
 • 2 kuu jooksul registreerib Euroopa Komisjon kavandatava algatuse 

   
 • 3 kuu jooksul pärast algatuse lõplikku esitamist otsustab Euroopa Komisjon selle sobivuse üle 

   
 • 3 aasta möödudes vaatab Euroopa Komisjon kodanikualgatuse regulatsiooni üle 

   
 • 7 liikmesriiki on vähim, kust allkirjad peavad pärinema 

   
 • 7 liiget korralduskomitees 

   
 • 12 kuud allkirjade kogumiseks 

   
 • 18-aastane allkirja andmiseks (Austrias 16) 

   
 • 24 keelt
   

   
 • 27 ELi liikmesriiki 

   
 • 1.000.000 allkirja 

   

Contact: