Euroopa Parlamendi laste õiguste koordinaator
 

Juhindudes lapse parimate huvide põhimõttest, töötab laste õiguste koordinaator selle nimel, et tagada laste õiguste edendamine ja kaitse kõigis ELi poliitikavaldkondades ja õigusaktides. Koordinaator püüab aidata lapsevanema sooritatud lapseröövide ja muude piiriüleste peretülide tõttu kannatanuid. Ta edendab piiriülestes perekonnaasjades tihedamat koostööd kohtu- ja haldusasutustega ning julgustab kasutama vahendamist.

Vanema sooritatud piiriülene lapserööv
 

    

COVID-19 teave

COVID-19 pandeemia ja liikmesriikides viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud võivad mõjutada ka piiriüleste perevaidluste menetlemist.

    

Teadmiseks vanematele

Kui teie laps on röövitud või kui kardate, et ta röövitakse, võib Euroopa Liidu koordinaator teile sellises olukorras tegutsemiseks teavet ja abi anda.

    

Teadmiseks selles valdkonnas töötajatele

Kui olete selle valdkonnaga seotud ametis, st olete kohtunik, keskasutuse töötaja, advokaat, vahendaja vm, või tegutsete mõnes selle valdkonnaga seotud vabaühenduses, on Euroopa Parlamendi koordinaator huvitatud teiega koostööst.

    

Laste õigused

Euroopa Parlament aitab aktiivselt kaasa laste õiguste tugevdamisele ja kaitsele Euroopas. Tagamaks, et parlament oma tegevusega alati laste õigusi järgiks, kaitseks ja edendaks, teeb parlamendi laste õiguste koordinaator tihedat koostööd teiste parlamendiliikmetega. Soovi korral saate parlamendi sellekohase tegevuse kohta täpsemat teavet nõutada.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Koordinaatorit nimetati esialgu „vahendajaks, kes tegeleb lapsevanemate sooritatud rahvusvaheliste lapseröövide ohvrite juhtumitega“ (Mediator for Children Victims of International Parental Abduction). Vahendaja ametikoht loodi 1987. aastal Euroopa Parlamendi tollase presidendi lord Plumbi algatusel. Varem on vahendaja ametis olnud Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) ja Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

Varasematel aegadel oli liidu liikmesriikide koostöö perekonnaõiguse küsimustes väga kasin, peaaegu olematu. Vahendaja ametikoha loomine oli omal ajal pragmaatiline vastus sagenenud nõudmistele, mis tulid Euroopa Parlamendi liikmetele inimestelt, kes olid kannatajad lapsevanemate sooritatud piirülestes lapseröövijuhtumites või kellel oli probleeme oma laste juurde pääsemisega. Vahendaja pädevusvaldkond kujunes aastatega. 2018. aasta aprillis, Elisabeth Morin-Chartier’ ametiajal nimetati amet „Euroopa Liidu laste õiguste koordinaatoriks“ See peegeldab ameti muutunud volitusi, mis hõlmavad laste õigusi.

 
 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 24: Lapse õigused 

1. Lastel on õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele. Lapsed võivad vabalt väljendada oma seisukohti. Neid seisukohti võetakse arvesse lapsega seotud küsimustes vastavalt tema vanusele ja küpsusele.
2. Kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid.
3. Igal lapsel on õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt oma mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus.

Contact: