Patrooniks olemine 

Patrooniks olemise kaudu seostab Euroopa Parlament end teatava üritusega, pakkudes sellele moraalset tuge. Euroopa Parlamendi patroneeritud ürituste arv aastas on piiratud.

Roberta Metsola, Euroopa Parlamendi president 

Patrooniks olemine annab Euroopa Parlamendile võimaluse pakkuda moraalset ja mitterahalist tuge piiratud arvule mittetulunduslikele üritustele, millel on selge Euroopa mõõde [...]

« [...] Euroopa Parlament on ainus kodanike poolt otse valitav ELi institutsioon. Lissaboni lepingu kohaselt on ELi kodanikud liidu tasandil otse esindatud Euroopa Parlamendis. Patrooniks olemine on hea võimalus seda vastastikust suhet tugevdada ja Euroopa Parlamenti kodanikele lähemale tuua.»

  • Euroopa Parlament võib olla konverentside, arutelude, seminaride, suvekoolide jne patroon, kui üritusel on selge Euroopa mõõde ja see toob eelkõige esile Euroopa Parlamendi või Euroopa Liidu olulisust ja panust või prioriteete vastavas valdkonnas ning sellel on oluline kandepind. Lisaks peavad olema kinnitatud ürituse kuupäev(ad) ja koht ning ürituse kestus peab olema piiratud. Üritus peab olema mittetulunduslik.

    Erilist tähelepanu pööratakse sellele, mil määral suurendatakse üritusega teadlikkust Euroopa parlamentaarsest demokraatiast ja edendatakse Euroopa kodanikuaktiivsust, põhiõigusi, soolist võrdõiguslikkust, mittediskrimineerimist ja sotsiaalset kaasamist. Suurt tähelepanu pööratakse ka noorte korraldatud või noortele suunatud üritustele.

    Euroopa Parlament ei saa olla sellise ürituse patroon, mis on kommertslikku laadi või millel on kommertseesmärk ja millega reklaamitakse või edendatakse kas otseselt või kaudselt kaubamärke või kaubanduslikku tegevust. Parlament ei saa olla patroon ka siis, kui tegemist on parteipoliitilise üritusega, sealhulgas rahaliste vahendite kogumisega poliitilistel eesmärkidel, või ametiühingute või erakondade tava- või sisetegevusega. Samuti ei saa parlament olla ürituse patroon juhul, kui selle korraldajad ja/või üritus ise kahjustavad demokraatia põhiväärtusi ja Euroopa Liidu põhimõtteid.

    Kui üritus, mille patrooniks Euroopa Parlament on nõuetekohaselt asunud, ei vasta enam vajalikele tingimustele, võib president patrooniks asumise otsuse igal ajal tühistada.

    Patrooniks olemine ei too Euroopa Parlamendile kaasa mingeid rahalisi kohustusi ega anna õigust kasutada Euroopa Parlamendi ruume. Lisateavet Euroopa Parlamendi patrooniks olemise tingimuste kohta leiate alljärgnevast eeskirjast.


European Parliament    
 

Euroopa Parlamendi bürood liikmesriikides

Euroopa Parlamendi bürood viivad liikmesriikides ellu parlamendi kommunikatsioonistrateegiat, suhtlevad kodanike ja sidusrühmadega ning riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi meediaga. Samuti toetavad nad Euroopa Parlamendi liikmeid.

The Transparency Register

The European Parliament recommends to all organisations engaged in activities covered by the Interinstitutional Agreement on the Transparency Register to register in the Transparency Register.

üheskoos.eu

üheskoos.eu on üleeuroopaline kogukond, mis julgustab kõiki panustama demokraatiasse.

Sinul ja sinu mõttekaaslastel on võimalus osaleda Euroopa Liidu poliitikas ja rõhutada valimistel osalemise olulisust – üheskoos aitame kaasa demokraatia toimimisele Euroopa Liidus.