Patrooniks olemine 

Patrooniks olemise kaudu seostab Euroopa Parlament end mõne üritusega pakkudes sellele moraalset tuge. Euroopa Parlamendi patroneeritud ürituste arv aastas on piiratud.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Patrooniks olemine annab Euroopa Parlamendile võimaluse pakkuda moraalset ja mitterahalist tuge piiratud arvule mittetulunduslikele üritustele, millel on selge Euroopa mõõde [...]

« [...] Euroopa Parlament on ainus kodanike poolt otse valitav ELi institutsioon. Lissaboni lepingu kohaselt on ELi kodanikud liidu tasandil otse esindatud Euroopa Parlamendis. Patrooniks olemine on hea võimalus seda vastastikust suhet tugevdada ja Euroopa Parlamenti kodanikele lähemale tuua.»

David Maria SASSOLI - Euroopa Parlamendi president

Otsuse ürituse patrooniks asumise kohta teeb Euroopa Parlamendi president.

Milliste ürituste patrooniks võib Euroopa Parlament olla?

Euroopa Parlament võib olla patrooniks üritustele (konverentsid, arutelud, seminarid, suveülikoolid, autasustamised, konkursid, festivalid jne), mis vastavad järgmistele kriteeriumitele:

 • üritusel peab olema selge Euroopa mõõde;
 • ürituse toimumise aeg ja koht peavad olema kinnitatud;
 • ürituse ajaline kestus peab olema piiratud;
 • üritus ei tohi olla tulundusliku eesmärgiga.


  Erilist tähelepanu pööratakse sellele, mil määral toob üritus esile Euroopa Parlamendi või Euroopa Liidu rolli antud valdkonnas.

  Lisaks pööratakse erilist tähelepanu üritustele, mida korraldavad või mille sihtrühmaks on noored või vähemate võimalustegaühiskonnarühmad.

  Patrooniks olemine ei too Euroopa Parlamendile kaasa mingeid rahalisi kohustusi ega anna õigust kasutada Euroopa Parlamendi ruume.

  Lisateavet Euroopa Parlamendi patrooniks palumise tingimuste kohta leiate alljärgnevast eeskirjast.

  Kuidas Euroopa Parlamenti patrooniks paluda? 

  Tähtajad

  Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne kavandatud üritust.

  Vastus saadetakse tavapostiga või e-postiga.

  Koordinaatori poole saate pöörduda veebipõhist taotlusvormi kasutades

  Patrooniks palumise taotlused tuleb saata Euroopa Parlamendi presidendile:

  Kirja või e-kirja teel

  Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne kavandatud üritust.

  Kirja teel aadressil:

  President of the European Parliament

  Rue Wiertz 60
  1047 Bruxelles
  Belgium

  E-kirja teel aadressil:

  president@ep.europa.eu

  Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:

  • ürituse üksikasjalik kirjeldus;
  • ürituse üksikasjalik kava koos kinnitatud kuupäevadega;
  • muu asjakohane teave, mida taotleja vajalikuks peab.


   Taotlus tuleb kirjutada Euroopa Liidu ametlikus keeles.

   Kui Euroopa Parlament nõustub olema ürituse patroon

   Euroopa Parlamendi patrooniks palunud korraldajad peavad Euroopa Parlamendi toetuse ürituse infomaterjalides ja reklaamis selgelt välja tooma, kasutades sõnastust „Ürituse patroon on Euroopa Parlament” ja lisades Euroopa Parlamendi logo. Üritusel, mille patroon on Euroopa Parlament ja mis toimub Euroopa Parlamendi valimistele eelneva 12 kuu jooksul, tuleb teavitusmaterjalidesse lisada viide Euroopa Parlamendi valimistele, märkides ära ka nende toimumise kuupäeva. Lisada tuleb asjakohased visuaalsed elemendid kooskõlas parlamendi graafika kasutamist reguleerivate suunistega. Üritusega seotud infomaterjalides, sealhulgas veebisisus, tuleb selgelt eristada Euroopa Parlamendi kui moraalset toetust pakkuva institutsioonilise partneri ja võimalike rahastajate roll. Euroopa Parlamendi logo võib kasutada järgmistel tingimustel:

   Contact: 

    Eurobarometer banner    
     

    Bürood liikmesriikides

    Euroopa Parlamendil on igas liikmesriigis büroo. Selle ülesanne on tõsta teadlikkust Euroopa Parlamendist ja Euroopa Liidust ning kutsuda inimesi osalema Euroopa Parlamendi valimistel.

    Läbipaistvusregister

    Euroopa Parlament soovitab kõigil organisatsioonidel, kes on seotud tegevustega, mida hõlmab läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe end selles registris registreerida