Petitsioonid 

Euroopa kodanike üks põhiõigusi on iga kodaniku õigus mis tahes ajal kas üksikult või koos teiste kodanike või isikutega pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 227.

Iga Euroopa Liidu kodanik või liidu liikmesriigi elanik võib üksikult või koos teiste kodanike või isikutega esitada Euroopa Parlamendile petitsiooni küsimuses, mis kuulub Euroopa Liidu tegevusvaldkonda ja mis teda otseselt puudutab. Samuti võib asutamislepinguga tagatud petitsiooniõigust kasutada iga Euroopa Liidus peakorterit omav äriühing, organisatsioon või ühendus.

Petitsiooni võib esitada kaebuse või nõude kujul ja see võib käsitleda avaliku või erahuviga seotud küsimusi.

Petitsioon võib sisaldada nõuet, kaebust või tähelepanekut ELi õiguse rakendamise kohta või pöördumist Euroopa Parlamendi poole taotlusega võtta seisukoht teatud küsimuses. Sellised petitsioonid annavad Euroopa Parlamendile võimaluse juhtida tähelepanu Euroopa kodanike õiguste rikkumisele liikmesriigi, kohalike ametiasutuste või muude institutsioonide poolt.

Petitsioonikomisjon

Petitsioonikomisjon koosneb 35 parlamendiliikmest ning seda juhivad esimees ja neli aseesimeest.