ELi teabelehed 

Teabelehti hakati koostama 1979. aastal Euroopa Parlamendi esimeste otsevalimiste puhul ning nende eesmärk on anda mittespetsialistidele lihtne ja lühike, aga samas täpne ülevaade Euroopa Liidu institutsioonidest ja poliitikast ning Euroopa Parlamendi rollist nende arengus.

Teabelehed on jaotatud viieks peatükiks

Peatükis „Euroopa Liidu toimimine“ vaadeldakse Euroopa Liidu arengut läbi ajaloo, järjestikuseid aluslepinguid, õigussüsteemi, otsustamismenetlusi, institutsioone ja asutusi ning rahastamist.

Peatükis „Majandus, teadus ja elukvaliteet“ selgitatakse siseturu, tarbijakaitse ja rahvatervise põhimõtteid, kirjeldatakse ELi sotsiaal-, tööhõive-, tööstus-, teadus-, energia- ja keskkonnapoliitikat, antakse ülevaade majandus- ja rahaliidust ning käsitletakse konkurentsi-, maksu- ja majanduspoliitika koordineerimist ja järelevalvet.

Peatükis „Ühtekuuluvus, majanduskasv ja tööhõive“ antakse ülevaade ELi sisepoliitika eri tahkudest: piirkondlik ja ühtekuuluvuspoliitika, põllumajandus ja kalandus, transport ja turism ning kultuur, haridus ja sport.

„Kodanikud: põhiõigused, turvalisus ja õigus“ on peatükk, milles käsitletakse individuaalseid ja kollektiivseid õigusi, sealhulgas põhiõiguste hartat, ning vabadust, turvalisust ja õigust, rände- ja varjupaigapoliitikat ning õigusalast koostööd.

Peatüki „Euroopa Liidu välissuhted“ keskmes on välispoliitika, julgeoleku- ja kaitsepoliitika, väliskaubandussuhted ja arengupoliitika; inimõiguste ja demokraatia edendamine; laienemine ja suhted ELi naabrusest kaugemal asuvate riikidega.

Teabelehed on koostanud poliitikaosakonnad ja majanduse juhtimise tugiüksus  ning need on kättesaadavad 24 keeles. Teabelehtede veebiversiooni ajakohastatakse korrapäraselt kogu aasta vältel iga kord, kui Euroopa Parlament võtab vastu olulisi seisukohti või poliitilisi otsuseid.

fact-sheet Background    
 

ELi teabelehed

Kui soovite saada ulatuslikumat ülevaadet ELi poliitikatest ja parlamendi rollist, siis tasub alustada siit. Teabelehed annavad lühikese, kuid täpse ülevaate konkreetsest teemadest. Teabelehti ajakohastatakse regulaarselt.

Küsimuste korral pöörduge väljaannete ja kommunikatsiooniga seotud tegevuse koordineerimise üksuse poole