Vetoomukset 

Euroopan unionin kansalaisten perusoikeus: Jokaisella kansalaisella on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artiklan nojalla oikeus esittää yksin tai yhdessä muiden kanssa vetoomus Euroopan parlamentille.

Jokainen Euroopan unionin kansalainen tai Euroopan unionissa asuva henkilö voi esittää yksin tai yhdessä muiden kanssa vetoomuksen Euroopan parlamentille aiheesta, joka kuuluu Euroopan unionin toimialaan ja joka välittömästi koskee vetoomuksen esittäjää. Myös sellaiset yritykset, järjestöt tai yhdistykset, joiden kotipaikka on Euroopan unionissa, voivat käyttää perustamissopimuksessa taattua vetoomusoikeutta.

Vetoomus voi olla valitus tai pyyntö, ja sen aihe voi koskea julkista tai yksityistä etua.

Vetoomuksella voidaan esittää Euroopan parlamentille yksittäinen pyyntö, valitus tai havainto, joka koskee EU:n oikeuden soveltamista, tai kehotus ottaa kantaa johonkin tiettyyn asiaan. Tällaiset vetoomukset antavat Euroopan parlamentille mahdollisuuden puuttua asiaan, jos esimerkiksi jokin jäsenvaltio, paikallisviranomainen tai muu instituutio loukkaa Euroopan kansalaisen oikeuksia.

Vetoomusvaliokunta

Vetoomusvaliokunnassa on 35 jäsentä, ja sen johdossa on puheenjohtaja ja 4 varapuheenjohtajaa.