Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu (EPRS) 

Euroopan parlamentin sisäinen tutkimuspalvelu ja ajatushautomo

Vaikutusvaltaa tietoa lisäämällä 

EPRS:n tehtävänä on tuottaa Euroopan parlamentin jäsenille ja tarpeen mukaan valiokunnille riippumattomia, puolueettomia ja luotettavia analyyseja ja tutkimustietoja Euroopan unionin toimintaan liittyvistä asioista. Näin se avustaa jäseniä heidän parlamentaarisessa toiminnassaan.

Sisäisiä erityisasiantuntijoita ja tietolähteitä kaikilla politiikanaloilla tukena käyttäen EPRS tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita ja palveluja, ja näin se lisää jäsenten ja valiokuntien vaikutusvaltaa tiedon avulla ja edistää parlamentin tehokkuutta ja vaikutusvaltaa toimielimenä. EPRS myös auttaa tuomaan parlamentin työtä laajemman yleisön tietoon.

TUKI JÄSENILLE 

    

Tutkimustietoa jäsenille

EPRS tuottaa lukuisia erilaisia laajasisältöisiä ja helppolukuisia julkaisuja, joissa käsitellään tärkeimpiä EU-politiikkoja ja -kysymyksiä ja EU:n lainsäädäntöön liittyviä aiheita. Se myös vastaa jäsenten ja heidän henkilöstönsä tutkimus- ja analyysipyyntöihin.

Lainsäädäntöjuna

Lainsäädäntöjunien aikataulu on havainnollinen työkalu, joka seuraa tärkeimpien lainsäädäntömenettelyjen etenemistä kuluvalla Euroopan parlamentin viiden vuoden vaalikaudella.

Unionin lainsäädännön edistyminen

Unionin lainsäädännön edistymistä koskevissa katsauksissa analysoidaan kaikkien merkittävien säädösehdotusten edistymistä kussakin lainsäädäntömenettelyn vaiheessa.

Teemakoosteet

Teemakoosteiden avulla pääsee nopeasti käsiksi tärkeimpiin ja ajantasaisimpiin julkaisuihin EU:n politiikkaan liittyvistä kysymyksistä.

TOIMINTAPOLIITTISEN SYKLIN TUKI 

Vaikutustenarviointi ja Euroopan tason lisäarvo

Ennen kuin parlamentin valiokunnat keskustelevat ehdotuksista, EPRS toimittaa niille alustavan arvion Euroopan komission vaikutustenarviointien laadusta. EPRS myös laatii Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia koskevia raportteja, joissa analysoidaan Euroopan unionin tulevien toimien mahdollisia hyötyjä politiikanaloilla, joilla unionin tason yhteiset toimet voisivat hyödyttää kansalaisia.

Toimeenpanovallan käyttäjän toimien seuranta ja valvonta

Ennen kuin parlamentin jäsenet keskustelevat ehdotuksesta, EPRS toimittaa heille tietoa unionin lainsäädännön ja politiikkojen käytännön täytäntöönpanosta ja vaikuttavuudesta. EPRS myös seuraa sitä, miten Eurooppa-neuvosto huolehtii sen kokouksissa annettujen sitoumusten noudattamisesta, sekä analysoi, miten se huolehtii erilaisista joko lainsäädäntöön tai hallitustenvälisiin sopimuksiin perustuvista tehtävistään.

Tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi

STOA (tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi) arvioi ja analysoi tieteellisesti ja teknisesti ajankohtaisia politiikkakysymyksiä ja suuntauksia. Sitä johtaa EP:n jäsenten paneeli.

Maailmanlaajuisten kehityskulkujen analysointi

EPRS yksilöi, jäljittää ja analysoi pitkän ja keskipitkän aikavälin maailmanlaajuisia suuntauksia, jotka voivat vaikuttaa Euroopan unioniin.

    

KIRJASTO

Vuonna 1953 perustettu kirjasto toimii Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa. Kirjastoon tilataan parlamentin sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat ja sähköiset kirjat, ja siellä on vertailevan oikeustieteen kirjasto ja historiallinen kirjasto.

    

Kansalaisten tiedustelut

Haluatko tietoa parlamentin toiminnasta tai EU-asioista? Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus lähettää tietopyyntö.