Comhordaitheoir um chearta leanaí i bParlaimint na hEorpa
 

Faoi threoir ag an bprionsabal de “shárleas an linbh”, oibríonn an Comhordaitheoir chun cearta an linbh a chur chun cinn agus a chosaint i mbeartais uile agus i reachtaíocht uile an Aontais. Féachann sí le cúnamh a thabhairt do shaoránaigh atá ag fulaingt de bharr go ndearna tuismitheoir leanbh a fhuadach nó mar gheall ar dhíospóidí teaghlaigh a bhfuil gné thrasteorann ag roinnt leo. Tacaíonn sí le dlúthchomhar leis na comhlachtaí breithiúnacha agus riaracháin agus féachann sí le hidirghabháil a chur chun cinn i gcúrsaí teaghlaigh  a bhfuil gné thrasteorann ag roinnt leo.

Fuadach trasteorann leanaí, ar fuadach é arna dhéanamh ag tuismitheoir
 

    

Eolas faoi COVID-19

D’fhéadfadh páindéim Covid-19 agus na srianta riachtanacha a thug rialtais ar fud na hEorpa isteach chun stop a chur le scaipeadh an choróinvíris difear a dhéanamh do roinnt imeachtaí, lena n-áirítear imeachtaí a bhaineann le díospóidí teaghlaigh trasteorann.

    

Do thuismitheoirí

Má fuadaíodh do leanbh nó má tá imní ort go bhfuil sé sin ar tí tarlú, is féidir le Comhordaitheoir Pharlaimint na hEorpa cabhrú leat trí fhaisnéis agus tacaíocht a sholáthar chun cabhrú leat déileáil leis.

    

Do ghairmithe

Má tá tú ag obair sa réimse seo, e.g. breitheamh, Údarás Lárnach, dlíodóir, idirghabhálaí, nó má tá tú ag obair d’eagraíocht neamhrialtasach sa réimse seo, ba mhaith le Comhordaitheoir Pharlaimint na hEorpa oibriú leat.

    

Cearta leanaí

Cuireann Parlaimint na hEorpa forbairt agus cosaint chearta an linbh san Eoraip chun cinn go gníomhach. Oibreoidh an Comhordaitheoir le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEnna) lena áirithiú go mbeidh cearta leanaí á n-urramú le hobair na Parlaiminte, agus go mbeidh na cearta sin á gcosaint agus á gcur chun cinn aici. Más spéis leat tuilleadh eolais faoin méid atá ar bun ag an Institiúid maidir le cearta an linbh.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Go stairiúil, ba é “Idirghabhálaí um Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí arna dhéanamh ag Tuismitheoir” an teideal a bhíodh ar an gComhordaitheoir ón uair a bunaíodh an ról sa bhliain 1987 ar thionscnamh an Tiarna Plumb, a bhí ina Uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa ag an am. Seo a leanas na hidirghabhálaithe a bhí ann roimhe seo: Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) agus Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

An tráth úd, ba bheag comhoibrithe a bhí ar bun idir Ballstáit AE chomh fada is a bhain leis an dlí teaghlaigh. Bhí cruthú ról an Idirghabhálaí ina réiteach pragmatach chun déileáil leis na héilimh mhéadaithe a bhí á bhfáil ag FPEnna ó shaoránaigh a bhí ag déileáil le fuadach leanaí trasteorann nó le fadhbanna rochtana. Rinneadh ról an idirghabhálaí a fhorbairt i gcaitheamh na mblianta. Athainmníodh an ról mar “Comhordaitheoir um Chearta Leanaí i bParlaimint na hEorpa” in Aibreán 2018 faoi stiúir Elisabeth Morin-Chartier chun léargas a thabhairt ar an bhforbairt atá tagtha ar an sainordú a bhaineann leis an ról, chun cearta leanaí a chuimsiú.

 
 

Airteagal 24 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh: Cearta an linbh 

1. Beidh ag leanaí an ceart chun cibé cosaint agus cúram is gá ar mhaithe lena ndea-bhail. Féadfaidh siad a dtuairimí a nochtadh go saorálach. Cuirfear na tuairimí sin san áireamh i dtaca le hábhair a bhaineann leo i gcomhréir lena n-aois agus lena n-aibíocht.

2. I ngach gníomh a bhaineann le leanaí, bíodh sé á ghlacadh ag údaráis phoiblí nó ag institiúidí príobháideacha, ní mór leas an linbh a bheith ar na dálaí is tábhachtaí atá le cur san áireamh.

3. Beidh ag gach leanbh an ceart chun caidreamh pearsanta agus teagmháil dhíreach a bheith aige nó aici go tráthrialta lena bheirt nó lena beirt tuismitheoirí, mura bhfuil sé sin contrártha do leasanna an linbh.

Contact: