Pátrúnacht 

Is bealach ag Parlaimint na hEorpa í an phátrúnacht chun í féin a cheangal le himeacht trí thacaíocht mhorálta a thabhairt don imeacht sin. Tugtar an phátrúnacht sin do líon teoranta imeachtaí gach bliain.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Is bealach í an phátrúnacht do Pharlaimint na hEorpa chun a tacaíocht mhorálta, neamhábhartha a thabhairt do mhéid áirithe imeachtaí neamhbhrabúsacha ar ardchaighdeán a bhfuil gné shoiléir Eorpach leo [...]

« [...] Is í Parlaimint na hEorpa an t-aon institiúid d'institiúidí AE arna toghadh go díreach ag na saoránaigh. Agus déantar ionadaíocht ar shaoránaigh AE go díreach ar leibhéal an Aontais i bParlaimint na hEorpa, mar a mhaítear i gConradh Liospóin. Is uirlis luachmhar í an phátrúnacht ar chun an dlúthchaidreamh sin a chothú agus chun Parlaimint na hEorpa a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh.»

David Maria SASSOLI - Uachtarán Pharlaimint na hEorpa

Is é an tUachtarán a shocróidh cibé an ndéanfaidh nó nach ndéanfaidh an Pharlaimint Pátrúnacht ar imeacht.

Cé a fhéadfaidh tairbhiú de phátrúnacht Pharlaimint na hEorpa?

Féadfar pátrúnacht a thabhairt d’imeachtaí (comhdhálacha, díospóireachtaí, seimineáir, ollscoileanna samhraidh, duaiseanna, comórtais, féilte, etc.) a chomhlíonann, i measc nithe eile, na coinníollacha seo a leanas:

 • cuireann an t-imeacht diminsean soiléir Eorpach in iúl;
 • tá dáta agus ionad deimhnithe don imeacht;
 • tá tréimhse ama teoranta ag roinnt leis an imeacht;
 • tá sprioc neamhbhrabúsach ag an imeacht.

Bíonn aird ar leith ar a mhéid a tharraingíonn an t-imeacht aird ar ról Pharlaimint na hEorpa nó an Aontais Eorpaigh sa réimse lena mbaineann agus a mhéid a rannchuidíonn sé leis an réimse sin.

Tugtar aird speisialta freisin ar imeachtaí atá eagraithe ag daoine óga, nó atá dírithe ar dhaoine óga, nó a bhaineann le grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta.

Ní fhágann an phátrúnacht aon oibleagáid airgeadais ar an bParlaimint ná ní thugann an phátrúnacht sin ceart don tairbhí úsáid a bhaint as áitreabh na hinstitiúide.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir leis na coinníollacha lena rialaítear pátrúnacht Pharlaimint na hEorpa féach ar na Rialacha thíos.

Conas iarratas a dhéanamh? 

Teorainneacha ama

Ní mór duit d’iarratas a dhéanam dhá mhí ar a laghad roimh an dáta a mbeidh an t-imeacht ar siúl.

Seolfar freagra ar d’iarraidh tríd an bpost nó tríd an ríomhphost.

Go leictreonach trí úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais ar líne

Ba cheart iarratais maidir le pátrúnacht a sheoladh chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa:

Tríd an bpost nó trí ríomhphost

Ní mór duit d’iarratas a dhéanam dhá mhí ar a laghad roimh an dáta a mbeidh an t-imeacht ar siúl.

Tríd an bpost:

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

Trí ríomhphost:

president@ep.europa.eu 

Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a bheith i ngach iarratas:

 • tuairisc iomlán ar an imeacht;
 • clár mionsonraithe ar an imeacht, lena n-áirítear na dátaí deimhnithe;
 • aon fhaisnéis eile is dóigh leis an iarratasóir a bheith ábhartha.


  Is féidir iarratais ar phátrúnacht a dhéanamh i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

  Nuair a thugtar an phátrúnacht

  Ní mór do thairbhithe na pátrúnachta a chur in iúl go soiléir sna cumarsáidí agus sa phoiblíocht a ghabhann leis an imeacht lena mbaineann go bhfuil tacaíocht na Parlaiminte á fáil ag an imeacht sin, mar a leanas: "is faoi ard-phátrúnacht Pharlaimint na hEorpa a reáchtáiltear an t-imeacht seo” agus beidh lógó na Parlaiminte le feiceáil air. Maidir le himeachtaí a fhaigheann pátrúnacht agus a tharlaíonn sa tréimhse 12 mhí roimh na toghcháin Eorpacha, beidh tagairt do na toghcháin Eorpacha agus do dháta na dtoghchán san ábhar cumarsáide ina dtaobh. Beidh na heilimintí físiúla ábhartha ann, i gcomhréir le treoirlínte grafaice na Parlaiminte. Tabhair faoi deara maidir leis na cumarsáidí a bhaineann leis an imeacht, lena n-áirítear an t-inneachar idirlín, nach mór ról na Parlaiminte a shonrú go soiléir mar chomhpháirtí institiúideach a bhfuil tacaíocht mhorálta ó dheontóirí féideartha á soláthar aige. Is faoi réir na gcoinníollacha a thuairiscítear thíos atá úsáid lógó Pharlaimint na hEorpa:

  Contact: 

   Eurobarometer banner    
    

   Oifigí idirchaidrimh sna Ballstáit

   Tá oifig eolais ag Parlaimint na hEorpa i ngach Ballstát. Is é atá de ról leo cur leis an bhfeasacht maidir le Parlaimint na hEorpa agus leis an Aontas Eorpach agus daoine a spreagadh chun vótáil a dhéanamh i dtoghcháin pharlaiminteacha Eorpacha.

   Clár Trédhearcachta

   Molann Parlaimint na hEorpa go mór do na heagraíochtaí uile a ghabhann de ghníomhaíochtaí a chuimsítear leis an gComhaontú Idirinstitiúideach maidir leis an gClár Trédhearcachta clárú sa Chlár Trédhearcachta.