Duaiseanna 

Ní ag rith reachtaíochta amháin a bhítear i bParlaimint na hEorpa. Féachtar chomh maith leis an dea-rud a chur chun cinn. Bronntar ceithre cinn de dhuaiseanna gach bliain mar aitheantas ar bheartaíocht sárfheabhais maidir le cearta an duine, scannánaíocht, tionscadail don óige agus dea-shaoránacht. Bíonn deis leis sin aird a dhíriú ar na daoine agus na heagraíochtaí a oibríonn go crua chun an saol a dhéanamh beagán níos fearr agus daoine eile a spreagadh chun a sampla sin a leanúint.

 • Duais Shaoránach na hEorpa - Gradam d’éachtaí as cuimse. 

  Bronnann Parlaimint na hEorpa ‘Duais Shaoránach na hEorpa’ gach bliain. Tá an duais ina gradam a léiríonn éachtaí as cuimse sna réimsí seo a leanas:

  • Tionscadail a chuireann comhthuiscint níos fearr agus lánpháirtiú níos dlúithe idir saoránaigh na mBallstát chun cinn, nó a dhéanann comhar trasteorann nó trasnáisiúnta a éascú laistigh den Aontas Eorpach.
  • Tionscadail a bhfuil comhar cultúrtha trasteorann nó trasnáisiúnta ar bhonn fadtéarmach ag baint leo a chuireann le meon Eorpach a neartú.
  • Tionscadail atá nasctha leis an mBliain Eorpach reatha (más infheidhme). 
  • Tionscadail a léiríonn go nithiúil na luachanna atá cumhdaithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  Is féidir le saoránaigh, grúpaí saoránach, cumainn nó eagraíochtaí cur isteach ar Dhuais Shaoránach na hEorpa le haghaidh tionscadail atá déanta acu féin, nó is féidir leo saoránach, grúpa, cumann nó eagraíocht amháin eile a ainmniú don duais.

  Tá sé de cheart ag Feisirí Pharlaimint na hEorpa ainmniúcháin a chur isteach – ceann amháin in aghaidh an Fheisire gach bliain.

  Anois déanfaidh giúiréithe náisiúnta meastóireacht ar na hiarratas uile, agus roghnóidh siad cúig thionscadal ar a mhéad a chuirfear chuig an tSeansailéireacht a dhéanfaidh an cinneadh faoi na buaiteoirí deiridh (buaiteoir amháin in aghaidh an Bhallstáit).

  Coimeád súil ar an suíomh seo go rialta chun foghlaim faoi na chéad céimeanna eile sa nós imeachta.

  Tuilleadh faisnéise:

    
 • Duais Sakharov um shaoirse smaointeoireachta 

  Bronntar duais Sakharov mar gheall ar éacht faoi leith i gceann de na réimsí seo a leanas:

  • cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint, go háirithe an ceart chun saoirse cainte,
  • cearta mionlaigh a chosaint,
  • meas ar an dlí idirnáisiúnta,
  • an daonlathas a thabhairt chun cinn agus riail an dlí a chur i bhfeidhm.
     
  • Duais Eorpach Charlemagne don Óige - do na hEorpaigh óga sárspreagtha go léir 

   Tá d'aidhm le Duais Eorpach Charlemagne don Óige go spreagfaí tuiscint Eorpach i measc daoine óga, chomh maith lena bpáirt i dtionscadail comhdhlúite Eorpacha. Bronntar an duais ar thionscadail arna ndéanamh ag daoine óga trína gcothaítear comhthuiscint, trína gcuirtear an fhorbairt ar mheon maidir le sainiúlacht Eorpach chun cinn agus trína dtugtar samplaí praiticiúla d'Eorpaigh ag maireachtáil le chéile mar aon phobal amháin.

   Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen a bhronnann na duaiseanna i gcomhar gach bliain agus tá duais €5000 don tionscadal is fearr, €3000 don dara ceann agus €2000 don tríú ceann. Mar chuid den duais, tugann an trí bhuaiteoir ar an ngearrliosta deireanach buaiteoirí cuairt ar Pharlaimint na hEorpa (sa Bhruiséil nó i Strasbourg). Tugtar cuireadh d'ionadaithe ó gach ceann de 28 tionscadal náisiúnta a roghnaítear ar thuras ceithre lá go Aachen sa Ghearmáin.

   Bronnfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ionadaí thar cheann Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen na duaiseanna don trí thogra is fearr.

     
  • Duais LUX - tacú le cultúr agus sainiúlacht na hEorpa 

   LUX Prize has been building bridges across Europe, by shedding light on films that go to the heart of the European public debate. The selected films raise awareness about some of today’s main social and political issues, and they reflect the beauty and diversity of European cinema.

   As of 2020 the LUX Prize transforms into the LUX – the European Audience Film Award. The new award aims at strengthening ties between politics and citizens, not merely by inviting European audiences to become active protagonists when voting on their favourite films. The aim is also to get audiences engaged in debates about Europe, in ‘living Europe’ emotionally by watching inspiring European films.