Duaiseanna 

Ní ag rith reachtaíochta amháin a bhítear i bParlaimint na hEorpa. Féachtar chomh maith leis an dea-rud a chur chun cinn. Bronntar ceithre cinn de dhuaiseanna gach bliain mar aitheantas ar bheartaíocht sárfheabhais maidir le cearta an duine, scannánaíocht, tionscadail don óige agus dea-shaoránacht. Bíonn deis leis sin aird a dhíriú ar na daoine agus na heagraíochtaí a oibríonn go crua chun an saol a dhéanamh beagán níos fearr agus daoine eile a spreagadh chun a sampla sin a leanúint.

 • Duais Shaoránach na hEorpa - Gradam d’éachtaí as cuimse. 

  Bronnann Parlaimint na hEorpa ‘Duais Shaoránach na hEorpa’ gach bliain. Tá an duais ina gradam a léiríonn éachtaí as cuimse sna réimsí seo a leanas:

  • Tionscadail a chuireann comhthuiscint níos fearr agus lánpháirtiú níos dlúithe idir saoránaigh na mBallstát chun cinn, nó a dhéanann comhar trasteorann nó trasnáisiúnta a éascú laistigh den Aontas Eorpach.
  • Tionscadail a bhfuil comhar cultúrtha trasteorann nó trasnáisiúnta ar bhonn fadtéarmach ag baint leo a chuireann le meon Eorpach a neartú.
  • Tionscadail atá nasctha leis an mBliain Eorpach reatha (más infheidhme).
  • Tionscadail a léiríonn go nithiúil na luachanna atá cumhdaithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  Is féidir le saoránaigh, grúpaí saoránach, cumainn nó eagraíochtaí cur isteach ar Dhuais Shaoránach na hEorpa le haghaidh tionscadail atá déanta acu féin, nó is féidir leo saoránach, grúpa, cumann nó eagraíocht amháin eile a ainmniú don duais.

  Tá sé de cheart ag Feisirí Pharlaimint na hEorpa ainmniúcháin a chur isteach – ceann amháin in aghaidh an Fheisire gach bliain.


  Tuilleadh faisnéise:

    
 • Duais Sakharov um shaoirse smaointeoireachta 

  Bronntar duais Sakharov mar gheall ar éacht faoi leith i gceann de na réimsí seo a leanas:

  • cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint, go háirithe an ceart chun saoirse cainte,
  • cearta mionlaigh a chosaint,
  • meas ar an dlí idirnáisiúnta,
  • an daonlathas a thabhairt chun cinn agus riail an dlí a chur i bhfeidhm.
     
  • Duais Eorpach Charlemagne don Óige - do na hEorpaigh óga sárspreagtha go léir 

   Bronntar Duais Charlemagne don Óige ar thionscadail arna reáchtáil ag daoine óga agus a chuireann chun cinn an tuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta. Leagann an duais béim ar an obair laethúil a bhíonn ar bun ag daoine óga ar fud na hEorpa chun an daonlathas Eorpach a neartú agus tacaíonn sí lena rannpháirtíocht ghníomhach chun Eoraip na todhchaí a mhúnlú.

   Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen a bhronnann na duaiseanna i gcomhar gach bliain agus tá duais €7500 don tionscadal is fearr, €5000 don dara ceann agus €2500 don tríú ceann. Mar chuid den duais, tugann an trí bhuaiteoir ar an ngearrliosta deireanach buaiteoirí cuairt ar Pharlaimint na hEorpa (sa Bhruiséil nó i Strasbourg). Tugtar cuireadh d'ionadaithe ó gach ceann de 27 tionscadal náisiúnta a roghnaítear ar thuras ceithre lá go Aachen sa Ghearmáin.

   An bhfuil tusa i do chónaitheoir san Aontas Eorpach, an bhfuil tú idir 16-30 bliain d'aois agus an bhfuil tú ag obair ar thionscadal a thugann an Eoraip le chéile? Cuir do thionscadal isteach ar Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige agus faigh tacaíocht chun do thionscnamh a fhorbairt.


     
  • Duais LUX - tacú le cultúr agus sainiúlacht na hEorpa 

   Tá caidrimh cothaithe ag Duais LUX ar fud na hEorpa, trí aird a tharraingt ar scannáin a théann go croílár na díospóireachta poiblí san Eoraip. Tarraingíonn na scannáin roghnaithe aird ar chuid de phríomhfhadhbanna sóisialta agus polaitiúla an lae inniu, agus léiríonn siad áilleacht agus éagsúlacht scannánaíocht na hEorpa.

   Ó 2020 i leith, athraíonn Duais LUX go LUX – Gradam Scannánaíochta Lucht Féachana na hEorpa. Is é is cuspóir don ghradam nua ná naisc idir an pholaitíocht agus na saoránaigh a threisiú ach ní hamháin trí chuireadh a thabhairt do lucht féachana Eorpach a bheith ina bpríomhphearsana gníomhacha agus vótáil ar son an scannáin is fearr leo. Tá sé mar aidhm freisin an lucht féachana a spreagadh chun páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí faoin Eoraip, agus blaiseadh mothúchánach a fháil ar Eoraip trí fhéachaint ar scannáin spreagúla Eorpacha.