Idirphlé le hEaglaisí, comhlachais nó pobail reiligiúnacha, eagraíochtaí fealsúnachta agus neamhfhaoistiniúla 

In Eoraip ilghnéitheach an lae inniu, déanann go leor eaglaisí, reiligiún agus eagraíochtaí fealsúnachta éagsúla rannchuidiú tábhachtach leis an tsochaí. Tá na hinstitiúidí Eorpacha tiomanta d’idirphlé oscailte leis na heagraíochtaí reiligiúnacha agus neamhfhaoistiniúla sin, agus téann Parlaimint na hEorpa i dteagmháil leo go gníomhach maidir le beartais AE.

Cúlra

Foráiltear den chéad uair le hAirteagal 17 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), a tugadh isteach le Conradh Liospóin, bunús dlí d’idirphlé oscailte, trédhearcach agus tráthrialta idir institiúidí AE agus eaglaisí, comhlachais reiligiúnacha, agus eagraíochtaí fealsúnacha agus neamhfhaoistiniúla. Deir sé:

  1. "Urramaíonn an tAontas an stádas faoin dlí náisiúnta atá ag eaglaisí agus ag comhlachais nó ag pobail reiligiúnacha sna Ballstáit agus ní dhéanann sé dochar don stádas sin.
  2. Urramaíonn an tAontas mar an gcéanna an stádas faoin dlí náisiúnta atá ag eagraíochtaí fealsúnacha agus neamhfhaoistiniúla.
  3. Agus aitheantas á thabhairt aige dá gcéannacht agus dá rannchuidiú sonrach, déanfaidh an tAontas idirphlé oscailte, trédhearcach, tráthrialta a choimeád ar siúl leis na heaglaisí sin agus leis na heagraíochtaí sin."

Cé go bhforáiltear sa chéad dá mhír den airteagal seo go gcosnófar an stádas speisialta atá ag eaglaisí agus eagraíochtaí nó pobail reiligiúnacha faoi dlí náisiúnta, mar aon le heagraíochtaí fealsúnacha agus neamhfhaoistiniúla a bhfuil stádas inchomparáide acu, iarrann Mír 3 ar institiúidí AE idirphlé oscailte, trédhearcach agus tráthrialta a choimeád ar siúl leis na heaglaisí sin agus leis na heagraíochtaí sin.

Nuair a ceapadh Mairead McGuinness mar Choimisinéir Eorpach, shann David Maria Sassoli an fhreagracht as idirphlé Airteagal 17 a chur chun feidhme ar an Leas-Uachtarán Roberta Metsola. Déanann rúnaíocht an Bhiúró agus seirbhísí eile de chuid na Parlaiminte cúnamh a thabhairt don Leas-Uachtarán sa chúram sin. Reáchtálann an Pharlaimint roinnt comhdhálacha ardleibhéil gach bliain, atá oscailte do na comhpháirtithe idirphlé uile, ar théamaí tráthúla agus ábhartha atá nasctha le hobair agus le díospóireacht leanúnach na Parlaiminte.

Tá idirphlé Pharlaimint na hEorpa le heaglaisí agus le heagraíochtaí fealsúnachta ina ghné ríthábhachtach chun an Pharlaimint a choimeád i dteagmháil leis na saoránaigh a rinne sinn a thoghadh. Mar sin is mór an onóir dom gur chuir Uachtarán na Parlaiminte David Sassoli i gceannas mé ar an idirphlé sin.

Má tá an tionscadal Eorpach chun dul i ngleic leis na dúshláin atá romhainn, ní mór dó a bheith dílis don ghnáthshaol chun cabhrú leis na saoránaigh ina saol laethúil. Tá eaglaisí, grúpaí creidimh agus eagraíochtaí fealsúnachta ar fud na hEorpa ina gcuid dhílis den ghnáthshaol do roinnt mhaith saoránach agus ina gcuid de dhlúth agus d’inneach ár bpobal sna cathracha, sna bailte, sna sráidbhailte agus faoin tuath sna 27 mBallstát atáimid ann.

Rinneadh foráil go comhfhiosach d’idirphlé AE leo faoi Airteagal 17 de Chonradh Liospóin. Is follas uaidh sin go bhfuil i bhfad níos mó i gceist le AE ná eagraíocht eacnamaíochta; baineann sé le daoine, le dínit an duine agus leis an leas coiteann. I ndomhan ina ndealraíonn sé go bhfuil gach saincheist pholaitiúil agus shóisialta ag éirí níos teicniúla, ní mór dúinn ár luachanna agus ár spiorad a choinneáil i gcuimhne.

Chun an spiorad sin a chaomhnú, tá an t-idirphlé le heagraíochtaí reiligiúnacha agus fealsúnachta bunriachtanach. Is é sin an chúis a airím gur féidir linn, le chéile, rannchuidiú le díospóireacht luachbhunaithe maidir le beartais Eorpacha.