Idirphlé le heagraíochtaí reiligiúnacha agus neamhfhaoistiniúla (Airteagal 17 CFAE) 

In Eoraip ilghnéitheach an lae inniu, déanann go leor eaglaisí, reiligiún agus eagraíochtaí fealsúnachta rannchuidiú tábhachtach leis an tsochaí. Tá na hinstitiúidí Eorpacha tiomanta d’idirphlé oscailte leis na heagraíochtaí reiligiúnacha agus neamhfhaoistiniúla sin, agus téann Parlaimint na hEorpa i dteagmháil leo go gníomhach maidir le beartais AE.”

Cúlra

Foráiltear den chéad uair le hAirteagal 17 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), a tugadh isteach le Conradh Liospóin, bunús dlí d’idirphlé oscailte, trédhearcach agus tráthrialta idir institiúidí AE agus eaglaisí, comhlachais reiligiúnacha, agus eagraíochtaí fealsúnacha agus neamhfhaoistiniúla. Deir sé:

  1. "Urramaíonn an tAontas an stádas faoin dlí náisiúnta atá ag eaglaisí agus ag comhlachais nó ag pobail reiligiúnacha sna Ballstáit agus ní dhéanann sé dochar don stádas sin.
  2. Urramaíonn an tAontas mar an gcéanna an stádas faoin dlí náisiúnta atá ag eagraíochtaí fealsúnacha agus neamhfhaoistiniúla.
  3. Agus aitheantas á thabhairt aige dá gcéannacht agus dá rannchuidiú sonrach, déanfaidh an tAontas idirphlé oscailte, trédhearcach, tráthrialta a choimeád ar siúl leis na heaglaisí sin agus leis na heagraíochtaí sin."

Cé go bhforáiltear sa chéad dá mhír den airteagal seo go gcosnófar an stádas speisialta atá ag eaglaisí agus eagraíochtaí nó pobail reiligiúnacha faoi dlí náisiúnta, mar aon le heagraíochtaí fealsúnacha agus neamhfhaoistiniúla a bhfuil stádas inchomparáide acu, iarrann Mír 3 ar institiúidí AE idirphlé oscailte, trédhearcach agus tráthrialta a choimeád ar siúl leis na heaglaisí sin agus leis na heagraíochtaí sin.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Is fíorthábhachtach idirchaidreamh Pharlaimint na hEorpa le heaglaisí agus le heagraíochtaí fealsúnachta, agus coimeádann sé i dteagmháil sinn leis na saoránaigh a rinne sinn a thoghadh. Mar sin is mór an onóir dom gur chuir Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani i gceannas mé ar an idirchaidreamh sin.

Ní mór don tionscnamh Eorpach a bheith dílis don ghnáthshaol, má tá na saoránaigh chun tacú leis i gcónaí. Is cuid den ghnáthshaol sin é eaglaisí agus grúpaí creidimh, ar cuid dár bpobail iad sna cathracha, sna bailte, sna sráidbhailte agus faoin tuath inár 28 mBallstát.

Rinneadh foráil d’aon ghnó d’idirchaidreamh AE le grúpaí creidimh faoi Airteagal 17 de Chonradh Liospóin. Is follas uaidh sin go bhfuil i bhfad níos mó i gceist le AE ná eagraíocht eacnamaíochta; baineann AE le daoine, agus oibrímid le chéile ar son dhínit na ndaoine sin agus ar mhaithe leis an leas coiteann. Is ríthábhachtach go gcuirimid gach gné den duine daonna san áireamh i gceapadh bheartais agus dhlíthe AE; ní gnéithe eacnamaíochta amháin a bhíonn i gceist, ach gnéithe sóisialta agus spioradálta fiú.

Is gá go mbeidh fíordhínit an duine dhaonna ag croílár chinnteoireacht AE agus creidim go láidir gur féidir le heaglaisí agus le heagraíochtaí fealsúnachta cur go mór leis an bpróiseas sin, toisc na céadta blianta a bheith caite acu i mbun machnaimh ar an staid dhaonna.”

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018