Fiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) 

Más mian leat breis a fháil amach faoi ghníomhaíochtaí, cumhachtaí agus eagrú Pharlaimint na hEorpa, téigh i dteagmháil leis an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) ag úsáid na foirme atá le fáil thíos.

Fiafraigh, freagróimid

Is féidir leat teacht ar roinnt topaicí nua is díol imní ar leith do shaoránaigh a scríobhann go dtí Parlaimint na hEorpa agus ár bhfreagraí faoi seach.

 • Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach chun cearta aerphaisinéirí a chosaint? 

  Tá reachtaíocht i bhfeidhm ag an Aontas Eorpach (AE) chun ár gcearta a chosaint nuair atáimid ag taisteal ar eitleán. Tá leibhéal cosanta níos airde á mholadh ag Parlaimint na hEorpa le roinnt blianta anuas, agus i gcomhthéacs phaindéim COVID-19, ghlac an Coimisiún Eorpach bearta chun a chinntiú go leanfar de chearta aerphaisinéirí a chosaint.

    
 • Seasamh Pharlaimint na hEorpa maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

  Mar fhreagairt ar fhorbairtí amhail tábhacht mhéadaitheach an gheilleagair dhigitigh, an athraithe aeráide, na himirce agus na sceimhlitheoireachta, agus an Ríocht Aontaithe ag fágáil an Aontais Eorpaigh (AE), tá méadú tagtha ar an éileamh ar athchóiriú institiúideach a dhéanamh ar an Aontas Eorpach agus ar rannpháirtíocht níos mó ó na saoránaigh a bheith ann. Dá bhrí sin, tá machnamh ar thodhchaí an Aontais Eorpaigh á dhéanamh ní hamháin ar an leibhéal institiúideach, ach i réimse na hacadúlachta agus i bhfóraim pholaitiúla ar bhonn níos leithne chomh maith.

    
 • Cén ról atá ag coistí Pharlaimint na hEorpa agus conas a fheidhmíonn siad? 

  Déanann coistí Pharlaimint na hEorpa scrúdú mion ar dlíthe AE atá molta agus tarraingíonn siad suas athruithe atá molta, agus ina dhiaidh sin déanann na Feisirí iad a phlé agus caitheann siad vóta ina leith. Tá na coistí bunriachtanach do chórais chinnteoireachta AE agus do chumhachtaí Pharlaimint na hEorpa.

    
 • Cad é seasamh Pharlaimint na hEorpa maidir leis an staid sa tSiria? 

  Ábhar do dhíospóireachtaí agus do rúin iomadúla ó Pharlaimint na hEorpa ab ea an staid sa tSiria. I rún a glacadh ar an 15 Márta 2018, rinne Parlaimint na hEorpa cáineadh láidir ar ‘... na sáruithe forleathana ar chearta an duine agus ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta a rinneadh le linn na coinbhleachta, agus go háirithe na gníomhartha a bhí á ndéanamh ag fórsaí réimeas Assad, lena n-áirítear le tacaíocht óna chomhghuaillithe an Rúis agus an Iaráin, agus ag na heagraíochtaí sceimhlitheoireachta atá ar liosta na Náisiún Aontaithe’. Thairis sin, b’oth go mór léi ‘mainneachtain na n-iarrachtaí agus na n-athiarrachtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta ar dheireadh a chur leis an gcogadh’ agus d’áitigh sí ‘dul i mbun dlúthchomhar athnuaite ar bhonn domhanda chun réiteach síochánta agus inbhuanaithe ar an gcoinbhleacht a bhaint amach’.

    
 • Cad is grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa ann agus conas a bhunaítear iad? 

  I bParlaimint na hEorpa, is ar bhonn a gcleamhnachta polaitiúla a ghníomhaíonn na Feisirí seachas ar bhonn náisiúntachta. Dá bhrí sin, téann na Feisirí, agus an iliomad páirtí polaitiúil ar a ndéanann siad ionadaíocht, i ngrúpaí polaitiúla ag a bhfuil luachanna agus cláir oibre chomhchosúla. Suíonn na grúpaí sin le chéile i limistéir shonraithe i Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa. Tar éis na dtoghchán Eorpach i mí na Bealtaine 2019, cruthaíodh seacht ngrúpa pholaitiúla i bParlaimint an hEorpa. Tugtar Feisirí ‘neamhcheangailte’ ar na Feisirí nach bhfuil i ngrúpa polaitiúil.

    
 • Más mian leat an fhaisnéis iomlán a bheith i do theanga oifigiúil de AE, scríobh chuig an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) agus an fhoirm seo á húsáid agat.