Fiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) 

Más mian leat breis a fháil amach faoi ghníomhaíochtaí, cumhachtaí agus eagrú Pharlaimint na hEorpa, téigh i dteagmháil leis an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) ag úsáid na foirme atá le fáil thíos.

Fiafraigh, freagróimid

Is féidir leat teacht ar roinnt topaicí nua is díol imní ar leith do shaoránaigh a scríobhann go dtí Parlaimint na hEorpa agus ár bhfreagraí faoi seach.

 • Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach (AE) chun an t-éilliú a chomhrac i dtíortha AE? 

  Is dúshlán fós é an t-éilliú don tsochaí ina hiomláine agus is coir thromchúiseach é ar féidir leis gné thrasteorann a bheith aige. Go príomha, is inniúlacht de chuid na n-údarás i dtíortha AE é an comhrac i gcoinne na coireachta, agus i ndeireadh na dála is iad na húdaráis sin atá freagrach as príomhghnéithe a bhaineann leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe: forfheidhmiú an dlí, bearta breithiúnacha a dhéantar ar an talamh, agus acmhainní buiséadacha arna leithdháileadh ar phóilíneacht agus ar riaradh an cheartais.

    
 • Cad faoi a scríobhann daoine nuair a dhéanann siad teagmháil le Parlaimint na hEorpa agus lena hUachtarán? 

  Téann daoine ar fud AE agus in áiteanna eile i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa agus a hUachtarán, David Maria Sassoli, agus chun faisnéis a iarraidh, chun gníomhú a iarraidh, chun a dtuairimí a chur in iúl nó a smaointe a mholadh faoi réimse leathan ábhar. Freagraíonn An tAonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) ag Parlaimint na hEorpa in aon cheann de theangacha oifigiúla AE – ó Shualainnis go Polainnis go Portaingéilis!

    
 • Cad iad na bearta atá á ndéanamh ag Parlaimint na hEorpa chun dul i ngleic le drogall roimh an vaicsíniú san Eoraip? 

  Is é atá i gceist le drogall roimh an vacsaíniú ná moill a bheith ar dhaoine vacsaín a fháil, nó go ndiúltaíonn siad vacsaín a fháil, in ainneoin seirbhísí vacsaínithe a bheith ann. Is rud casta agus comhthéacs-sonrach é an drogall roimh an vacsaíniú, a mbíonn éagsúlachtaí ag baint leis ag brath ar am, ar áit nó ar an vacsaín ar leith atá i gceist. Tá cúinsí san áireamh ann amhail bogás (e.g. dearcadh diúltach i dtaobh gá a bheith le vacsaíní nó faoin bhfiúntas a bhaineann leo), áisiúlacht (e.g. gan teacht a bheith go héasca ar sheirbhís vacsaínithe) agus iontaoibh (e.g. gan mórán muiníne a bheith sa vacsaín nó sa soláthraí). Cé go socraíonn na húdaráis rialtais náisiúnta beartas vacsaínithe, cuireann an tAontas Eorpach (AE) cúnamh ar fáil maidir le beartais agus cláir éagsúla thíortha AE a chomhordú, mar shampla maidir le dul i ngleic le drogall roimh an vacsaíniú.

    
 • Cad é seasamh Pharlaimint na hEorpa maidir leis an Intleacht Shaorga? 

  Is teicneolaíocht í an intleacht shaorga (IS) a chomhcheanglaíonn teicnící meaisínfhoghlama, an róbataic agus córais chinnteoireachta uathoibrithe. Tá sí lárnach i gclaochlú digiteach na sochaí agus is tosaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) anois í. Ar thaobh amháin, d’fhéadfadh IS tionchar dearfach a bheith aici ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar, in earnáil an chúraim sláinte nó in earnáil an iompair mar shampla. Ar an taobh eile, d’fhéadfadh roinnt rioscaí a bheith i gceist léi maidir le cearta bunúsacha shaoránaigh AE, a bhféadfadh iarmhairtí diúltacha a bheith acu. I gcomhthéacs an chúlra sin, tá sé d’aidhm ag AE IS a chothú agus a rialáil, agus idir bhagairtí agus deiseanna á gcur san áireamh.

    
 • Cad iad na bearta atá déanta ag an Aontas Eorpach i dtaca le hathruithe ama séasúracha? 

  Chomhaontaigh an tAontas Eorpach (AE) socruithe d’am an tsamhraidh den chéad uair in 1980, chun cur chuige comhchuibhithe a áirithiú maidir le hathrú ama laistigh den mhargadh aonair. Roimhe sin, bhí na cleachtais agus na sceidil náisiúnta d’am an tsamhraidh éagsúil óna chéile, agus bhí iarmhairtí soiléire aige sin do na difríochtaí idir tíortha comharsanachta. Rialaíonn Treoir AE ó 2000 maidir le socruithe d’am an tsamhraidh athruithe séasúracha na gclog. An sainmhíniú a thugtar inti ar am an tsamhraidh ná ‘an tréimhse sa bhliain ina gcuirtear na cloig ar aghaidh 60 nóiméad i gcomparáid leis an gcuid eile den bhliain’ agus sonraítear inti go dtosaíonn sí ‘ar an Domhnach deireanach i mí an Mhárta’ agus go gcríochnaíonn sí ‘ar an Domhnach deireanach i mí Dheireadh Fómhair’. Luaitear sa treoir go bhfuil socruithe comhordaithe d’am an tsamhraidh ‘tábhachtach d’fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh’.

    
 • Más mian leat an fhaisnéis iomlán a bheith i do theanga oifigiúil de AE, scríobh chuig an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) agus an fhoirm seo á húsáid agat.