Fiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) 

Más mian leat breis a fháil amach faoi ghníomhaíochtaí, cumhachtaí agus eagrú Pharlaimint na hEorpa, téigh i dteagmháil leis an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) ag úsáid na foirme atá le fáil thíos.

Fiafraigh, freagróimid

Is féidir leat teacht ar roinnt topaicí nua is díol imní ar leith do shaoránaigh a scríobhann go dtí Parlaimint na hEorpa agus ár bhfreagraí faoi seach.

 • Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach ar mhaithe le dea-mheabhairshláinte? 

  Is minic a fhiafraíonn saoránaigh de Pharlaimint na hEorpa cad atá ar siúl ag an Aontas Eorpach chun tacú le meabhairshláinte. Is cúram do na tíortha aonair san Aontas é beartais a cheapadh don mheabhairshláinte agus seirbhísí sa réimse sin a chur ar fáil. Tá sé riachtanach, áfach, go mbeadh tacaíocht do dhea-mheabhairshláinte i gcónaí i measc na dtosaíochtaí ar an gclár oibre sláinte poiblí ar leibhéal an Aontais.

    
 • Conas a rialaíonn an tAontas Eorpach an imirce? 

  Is minic a fhiafraíonn daoine de Pharlaimint na hEorpa cén chaoi a ndéanann an tAontas Eorpach an imirce a bhainistiú. Le blianta beaga anuas, d’fhreagair an tAontas Eorpach do mhórdhúshláin imirce de réir mar a thug níos mó agus níos mó imirceach aghaidh ar an Aontas mar cheann scríbe. Bhí cúiseanna éagsúla ag daoine dul ar imirce: an tslándáil, fadhbanna déimeagrafacha, cearta an duine, bochtaineacht agus athrú aeráide. In 2015, ag buaic na géarchéime imirce, cláraíodh 1.25 milliún iarrthóir tearmainn céaduaire san Aontas Eorpach agus bhain breis agus milliún duine an tAontas amach ar muir.

    
 • Cad atá ar siúl ag an Aontas Eorpach chun an ailse a chloí? 

  Is í an ailse an dara cúis bháis i mó san Aontas Eorpach, i ndiaidh galair a bhaineann leis an gcroí agus le sruthú na fola. Ó 1985 i leith, tá an tAontas Eorpach gníomhach sa chomhrac in aghaidh cúiseanna agus iarmhairtí na hailse, cé gur cúram do na Ballstáit ar an leibhéal náisiúnta go príomha atá i mbeartais sláinte. A bhuí le chomh tiomanta dó seo atá na Feisirí Eorpacha, tá reachtaíocht rite ag Parlaimint na hEorpa, agus maoiniú curtha ar fáil aici, a chuidigh le feabhas a chur ar phleananna gníomhaíochta náisiúnta maidir le cosc, luathbhrath, diagnóisiú agus cóireáil ailse. Tá infheistiú i dtaighde ar an ailse déanta freisin ag an Aontas.

    
 • Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach lena chur ar chumas na saoránach ábhar a rochtain ar líne nuair a bhíonn siad ag taisteal laistigh den Aontas? 

  Idir 2015 agus 2019, tháinig beagnach dúbailt ar an líon úsáideoirí idirlín a rinne iarracht rochtain trasteorann a fháil ar ábhar ar an idirlíon. Sin de réir suirbhé Eorabharaiméadair. In go leor cásanna, áfach, ní raibh tomhaltóirí in ann rochtain a fháil ar sheirbhísí a raibh siad liostáilte leo (nó ní bhfuair siad rochtain iomlán), nó ní raibh siad in ann ábhar ar líne a bhí ceannaithe nó faighte ar cíos roimhe sin ina dtír dhúchais acu a úsáid. Tháinig reachtaíocht nua maidir le rochtain ar ábhar ar líne agus duine thar lear i bhfeidhm in Aibreán 2018, agus ina dhiaidh sin tháinig reachtaíocht maidir le geobhlocáil gan údar maith i bhfeidhm i Nollaig 2018.

    
 • Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach chun an chibearchoireacht a chomhrac? 

  Is minic a fhiafraíonn saoránaigh de Pharlaimint na hEorpa cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach chun cibearchoireacht a chomhrac. Le blianta beaga anuas, tá méadú ag teacht ar an gcibearchoireacht mar bhagairt don Aontas: meastar gur mhéadaigh sí faoina cúig ó 2013 go dtí 2017. Seo a leanas na cineálacha cibearchoiriúlachta is mó atá ann: ionsaithe in aghaidh córais teicneolaíochta faisnéise (TF), calaois ar líne (lena n-áirítear fioscaireacht agus bradaíl aitheantais), agus inneachar mídhleathach ar líne (lena n-áirítear gríosú chun sceimhlitheoireachta agus mí-úsáid ghnéasach leanaí). Agus daoine ag brath níos mó ar an idirlíon mar gheall ar bhearta a rinneadh chun an coróinvíreas a chloí, tá méadú dá réir tagtha ar choireanna ar leith a bhaineann buntáiste den imní atá ar shaoránaigh faoin bpaindéim. Ní le hintinn choiriúil amháin a dhéantar cibearionsaithe, áfach. Tá méadú ag teacht ar an rud a dtugtar cogaíocht hibrideach air, is é sin babhtaí bréagaisnéise a fhéachann le tionchar a imirt ar phróisis dhaonlathacha. Ós rud é nach féidir le teorainneacha seasamh roimh an gcibearchoiriúlacht, tá sé fíor-riachtanach go mbeadh cur chuige coiteann ag an Aontas Eorpach a chuideoidh leis na Ballstáit agus iad ag dul i ngleic leis na nithe seo trína mbearta náisiúnta féin.

    
 • Más mian leat an fhaisnéis iomlán a bheith i do theanga oifigiúil de AE, scríobh chuig an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) agus an fhoirm seo á húsáid agat.